Nämnder

Vansbro kommun har en så kallad alternativ politisk organisation, vilket innebär att kommunstyrelsen parallellt med sitt samordnande och övergripande ansvar, också har ansvar för i princip all verksamhet inom kommunen.

Enligt lag måste det dock finnas en valnämnd och en krisledningsnämnd i varje kommun.

Eftersom kommunstyrelsen utför all myndighetsutövning inom till exempel miljötillsyn och bygglovshantering, så finns det också en jävsnämnd. Jävsnämnden beslutar i frågor där kommunstyrelsen är part, exempelvis när kommunstyrelsen söker bygglov.

Nämndernas viktigaste uppgift är att utföra de uppdrag som kommunfullmäktige via reglementen har beslutat.

Nämnden består av fem ledamöter och fem ersättare. Jävsnämnden handlägger frågor om myndighetsutövning där kommunstyrelsen är part.

Protokoll och kallelse

Här hittar du protokoll från tidigare sammanträden samt kallelse till nästa möte

Protokoll och kallelse jävsnämnden

Reglemente för jävsnämnden

Här hittar du det reglemente som styr jävsnämndens arbete.

Reglemente för jävsnämnden , 130 kB.

Jävsnämndens ledamöter och ersättare

Vilka som är ledamöter och ersättare i jävsnämnden kan du söka på i verktyget Ciceron Länk till annan webbplats..

Nämnden består av elva ledamöter och elva ersättare. Nämndens uppgift är att fullgöra uppgifter under extraordinära händelser i fredstid.

Reglemente för krisledningsnämnden

Här hittar du det reglemente som styr krisledningsnämndens arbete.

Reglemente för krisledningsnämnden , 482.5 kB.

Krisledningsnämndens ledamöter och ersättare

Krisledningsnämnden i Vansbro kommun

Namn

Roll

Stina Munters (C)

Ordförande

Torsten Larsson (KD)

1:e vice ordförande

Nils-Erik Edlund (S)

2:e vice ordförande

Pär Skagerling (M)

Ledamot

Kurt-Lennart Karlsson (V)

Ledamot

Monica Ericsson (S)

Ersättare

Nathalie Larsson Berglund (KD)

Ersättare

Lars-Olov Liss (C)

Ersättare

John Säljgård (LPO)

Ersättare

Gunnel Gustafsson (V)

Ersättare

Valnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare. Nämnden ansvarar för att förrätta allmänna val och folkomröstningar.

Protokoll och kallelse

Här hittar du protokoll från tidigare sammanträden samt kallelse till nästa möte

Protokoll och kallelse valnämnden

Reglemente för valnämnden

Här hittar du det reglemente som styr valnämndens arbete.

Reglemente för valnämnden , 246.9 kB.

Valnämndens ledamöter och ersättare

Vilka som är ledamöter och ersättare i valnämnden kan du söka på i verktyget Ciceron Länk till annan webbplats..

Hjälpmedelsnämnden består av 18 ledamöter 18 ersättare.

Nämnden är en gemensam nämnd med säte hos Region Dalarna och ingår därmed i deras organisation. Alla Dalarnas kommuner och Region Dalarna ingår i nämnden.

Hjälpmedelsnämnden Dalarna ska erbjuda de personer som omfattas av kommunernas och regionens ansvar (enligt hälso- och sjukvårdslagen) funktionella och säkra hjälpmedel och god service.

Senast uppdaterad: 10 maj 2022