Revisorer

Våra revisorer är förtroendevalda politiker som utses av kommunfullmäktige. Det är revisorernas som ska kontrollera att den kommunala verksamheten sköts på ett bra sätt.

Revisionen ska granska kommunstyrelsens och övriga nämnders verksamhet och ekonomiska redovisningar. Till sin hjälp har revisorerna sakkunniga biträden från en revisionsbyrå som utför det praktiska revisionsarbetet. Revisionens syfte är att hjälpa till med att utveckla och effektivisera den kommunala verksamheten.

Uppdraget omfattar att årligen granska all verksamhet som bedrivs inom nämnder, styrelser, beredningar och i kommunens företag. Resultatet av granskningarna presenteras i en revisionsberättelse och en granskningsrapport.

Revisionen ska utföras på ett oberoende sätt

Revisionsuppdraget är ett kommunalt förtroendeuppdrag som ska utföras på ett oberoende sätt. Revisorerna ska därför objektivt, sakligt och självständigt granska och pröva kommunens verksamheter.

Vår kommunrevision består av fem förtroendevalda revisorer. Kommunens politiska majoritet ska vara en minoritet i revisionen. Ordförande är alltid från den politiska oppositionen.

Kommunens revisorer

Revisorerna

Uppdrag

Thomas Bajer (C)

Ordförande

Gösta Lindkvist (S)

Vice ordförande

Allan Holmgren (M)

Revisor

Lennart Nyman (V)

Revisor

Karin Karlsson (KD)

Revisor

Senast uppdaterad: 20 oktober 2023