Arvoden och ersättningar

I Vansbro kommun får du som förtroendevald ersättning för ditt uppdrag enligt dokumentet Reglemente för ersättning till förtroendevalda Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Bestämmelserna gäller för förtroendevalda enligt definition i fjärde kapitlet av Kommunallagen,  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.samt av fullmäktige utsedda ledamöter, ersättare och ombud i kommunala bolag, om inte bolaget betalar ersättningen. Arvodet baseras på riksdagsledamöternas månadsarvode, och justeras vid årsskiftet det år som riksdagsarvodet förändrats.

När får du ersättning?

Sammanträdes- och förrättningsarvoden får du som förtroendevald per timme, varje påbörjad halvtimme räknas som en hel halvtimme. Förrättningsarvode för deltagande i kurser och konferenser betalas ut för högst åtta timmar per dag, inklusive restid. Lunchuppehåll räknas bort från den tiden.

När du är med och justerar protokoll får du arvode för en sammanträdestimme.

Det är ordförandens ansvar att vid varje sammanträde se till att samtliga deltagare som ska få ersättning registreras som närvarande.

Om du är ersättare och närvarar vid ett sammanträde utan att tjänstgöra, får du 50 procent av timarvodet. Detta gäller dock inte på fullmäktigesammanträden.

Olika typer av ersättning

Ersättning kan utgå i form av årsarvode, sammanträdesarvode, förrättningsersättning, resekostnadsersättning och traktamente. Ersättning kan också betalas ut för särskilda kostnader som du haft med anledning av ditt förtroendeuppdrag.

Arvode betalas ut för sammanträden, men inte för gruppmöten.

Förlorad arbetsinkomst

Förlorad arbetsinkomst eller ekonomisk förmån ersätts med ett belopp per timme som baseras på din faktiska ekonomiska förlust, dock finns det ett högsta belopp per timme. För ersättning för förlorad arbetsinkomst krävs att du kan styrka ett inkomstbortfall.

Senast uppdaterad: 24 oktober 2023