Arvoden och ersättningar

I Vansbro kommun får du som förtroendevald ersättning för ditt uppdrag enligt dokumentet ”Ersättning till förtroendevalda, reglemente 2019-2022 , 409.6 kB.”.

Bestämmelserna gäller för förtroendevalda enligt definition i fjärde kapitlet av Kommunallagen,  Länk till annan webbplats.samt av fullmäktige utsedda ledamöter, ersättare och ombud i kommunala bolag, om inte bolaget betalar ersättningen. Arvodet baseras på riksdagsledamöternas månadsarvode, och justeras vid årsskiftet det år som riksdagsarvodet förändrats. För 2020 är det arvodet 68 400 kronor per månad.

Vilka får ersättning i Vansbro kommun?

Arvode till förtroendevalda i Vansbro kommun

Uppdrag

Tjänstgöringsgrad i procent

Andel av riksdagsarvodet i procent

Belopp per månad (2021) i kronor

Kommunalråd/ordförande i kommunstyrelsen

100

85

59 415

Ordförande i kommunfullmäktige

<40

7

4 893

Ordförande i omsorgsutskottet

<40

10

6 990

Ordförande i utskottet leva och bo

<40

8

5 592

Ordförande i utskottet utbildning och arbete

<40

8

5 592

Revisorer

<40

2

1 398

Ordförande i valnämnd (endast valår)

<40

3

2 097

Ordförande i jävsnämnden

<40

6

4 194

Ordförande i Stiftelsen Vansbrohem

<40

11

7 689

Överförmyndare

<40

10

6 990

Ordförande i Vansbro Teknikbolag

<40

10

6 990

Timarvode


0,27

189/timme

Restidsarvode=1/60 av timarvodet


0,0045

3,15/minut

Beredningsledare deomkratiberedningen


2

1 398

Beredningsledare valberedningen (endast sista kvartalet år före kommunalval)


2

1 398

När får du ersättning?

Sammanträdes-och förrättningsarvoden får du som förtroendevald per timme (se tabell ovan), varje påbörjad halvtimme räknas som en hel halvtimme. Förrättningsarvode för deltagande i kurser och konferenser betalas ut för högst åtta timmar per dag, inklusive restid. Lunchuppehåll räknas bort från den tiden.

När du är med och justerar protokoll får du arvode för en sammanträdestimme.

Det är ordförandes ansvar att vid varje sammanträde se till att samtliga deltagare som ska få ersättning registreras som närvarande. Om du är på ett sammanträde där det inte finns någon gemensam närvarolista, är det du själv som ska lämna in en tidrapport. , 18.5 kB.

Om du är ersättare och närvarar vid ett sammanträde utan att tjänstgöra, får du 50 procent av timarvodet. Detta gäller dock inte på fullmäktigesammanträden.

Olika typer av ersättning

Ersättning kan utgå i form av årsarvode, sammanträdesarvode, förrättningsersättning, resekostnadsersättning och traktamente. Ersättning kan också betalas ut för särskilda kostnader som du haft med anledning av ditt förtroendeuppdrag.

Arvode betalas ut för sammanträden, men inte ut för gruppmöten.

Förlorad arbetsinkomst

Förlorad arbetsinkomst eller ekonomisk förmån ersätts med ett belopp per timme som baseras på din faktiska ekonomiska förlust, dock finns det ett högsta belopp per timme. För att kunna ansöka om ersättning för förlorad arbetsinkomst ska du varje år lämna in inkomstuppgift från din arbetsgivare till lönekontoret.

Senast uppdaterad: 8 februari 2021