Offentlighetsprincipen

En garanti för insyn i kommunens arbete är offentlighetsprincipen. Den står inskriven i tryckfrihetsförordningen, en av grundlagarna, och innebär att alla har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga.

Alla har rätt att vända sig till kommunen och begära ut en allmän handling. Den som begär ut en handling behöver inte säga sitt namn eller vad hon eller han ska använda handlingen till.

Vad är då en allmän handling?

Handlingar är inte bara papper. Allt som innehåller någon form av information räknas som en handling. Det kan vara texter, bilder eller filmer lagrad i exempelvis en dator eller på ett USB-minne. För att en handling ska vara allmän krävs att den förvaras och är inkommen till, eller upprättad hos myndigheten.

En handling som har skapats hos en myndighet men som inte har skickats ut, blir i regel allmän först när arbetet med det ärende som handlingen hör till har avslutats. En handling upprättas då beslut fattats i frågan, eller då ärendet avslutats. Fram till dess är handlingarna att betrakta som arbetsmaterial och är inte allmänna.

Säkerhetskopior eller utkast till beslut är inte heller allmänna handlingar.

Vilka allmänna handlingar är offentliga?

Huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga. Rätten att ta del av allmänna handlingar kan begränsas genom sekretess, vilket är ett förbud mot att föra vissa uppgifter vidare. Det kan vara så att vissa uppgifter i en allmän handling omfattas av sekretess och att andra är offentliga. Att sekretessbelägga en handling kräver lagstöd. Bestämmelser om sekretess finns framför allt i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Länk till annan webbplats.

Utlämnande av handlingar

När en handling begärs ut gäller det att den som har handlingen i sin vård, först kontrollerar att handlingen är allmän och i nästa steg om den är offentlig.

En allmän handling kan innehålla uppgifter som omfattas av sekretess. I sådana fall ska handlingen lämnas ut, men med de sekretessbelagda uppgifterna dolda (”maskade”).

Den här granskningen ska göras omedelbart när utlämnande begärs, för att utlämnandet ska kunna ske utan dröjsmål. I de fall som den begärda handlingen inte uppfyller kraven att den är såväl allmän som offentlig, så ska utlämnandet nekas. Detta är ett beslut som görs skriftligen och som är överklagningsbart.

Senast uppdaterad: 11 januari 2021