Försäljningsklara tomter

Just nu finns följande lediga områden för industriändamål i Vansbro kommun.

• Detaljplanelagt för industri.
• Området är inte avstyckat i tomter.
• Högsta byggnadshöjd är 15 meter.
• Inga angivelser kring hur stor del av tomtarean som får bebyggas.
• Vatten/avloppsanslutning finns indraget till Brandstationen.

• Detaljplanelagt för småindustri.
• Området är inte avstyckat i tomter.
• Högsta byggnadshöjd är åtta meter. Undantaget är ett område om 13 734 kvadratmeter som har en högstahöjd på sju meter.
• Största byggnadsarea är 35 procent av tomtarean.
• Vatten/avloppsanslutning finns avsatt till varje område.

• Detaljplanelagt för industri.
• Området är inte avstyckat i tomter.
• Högsta byggnadshöjd är åtta meter.
• Största byggnadsarea är 35 procent av tomtarean.
• Vatten/avlopp finns indraget till potentiellt fem tomter.

Områden på 5 798 kvadratmeter respektive 1 665 kvadratmeter
• Detaljplanelagd för småindustri.
• Högsta byggnadshöjd är sju meter.
• Området är inte avstyckat i tomter.
• Finns inga angivelser kring hur stor del av tomtarean som får bebyggas.
• Vatten/avlopp finns indraget.

• Detaljplanelagd för småindustri.
• Högsta byggnadshöjd är tio meter på det 42 908 kvadratmeter stora området. På området om 16 442 kvadratmeter är den högsta byggnadshöjden åtta meter.
• Området är inte avstyckat i tomter.
• Största byggnadsarea är 30 procent av tomtarea.
• Vatten/avlopp finns draget i närliggande lokalgata, och kan kopplas in på områdena.

Det finns inte el indraget till industriområdena, men däremot till närliggande fastigheter. Det är upp till varje företag som bygger på fastigheterna att själva ordna elanslutning.

Senast uppdaterad: 22 februari 2019