Djurhållning och lantbruk

Här finns information för dig som har lantbruk eller djurhållning i Vansbro kommun. Det kan finnas flera olika områden som berör din verksamhet.

Nyfikna kalvar på grönbete.

Det är miljökontoret som ansvarar för att göra kontroller hos lantbruken i kommunen, enligt lagen som heter Miljöbalken. Saker som lagring och spridning av gödsel, användning av bekämpningsmedel, kemikalier, transporter och djurhållning påverkar miljön, och större lantbruk måste därför söka tillstånd eller göra en anmälan innan de drar igång.

Har du andra djur än sällskapsdjur? Om du bor där det finns en detaljplan behöver du i så fall söka tillstånd. Det gäller för att få ha kor, häst, get, får och svin, samt pälsdjur och fjäderfä som inte är sällskapsdjur. Varför det krävs tillstånd? För att djuren ibland kan störa grannarna. Det är miljökontoret som ger tillstånd.

Du som jobbar med att ha sällskapsdjur, hästar eller pälsdjur, eller av annan anledning har många sådana djur, måste söka tillstånd enligt djurskyddslagen. Din ansökan lämnas till Länsstyrelsen i Dalarnas län, som ansvarar för djurskyddstillsyn och allt som har med djurhållning att göra.

Tillstånd för sällskapsdjur hos Länsstyrelsen Länk till annan webbplats.

Det krävs inte längre tillstånd från Länsstyrelsen för att gräva ner avlivad eller självdöd häst, men precis som tidigare gäller kravet om att nedgrävningen ska ske enligt kommunens anvisningar och ett godkännande krävs innan nedgrävningen påbörjas.

Vid nedgrävning av häst ska en lämplig plats väljas för att minimera riskerna för djurs och människors hälsa samt för miljön, du kan läsa mer om hur du avgör om en plats är lämplig på Jordbruksverkets webbsida Länk till annan webbplats. samt i anvisningarna nedan. Om du har frågor eller är osäker på val av plats kan du kontakta Miljökontoret för rådgivning.

Följande anvisningar måste följas:

  • Nedgrävning får inte ske inom vattenskyddsområde.
  • Nedgrävningsplatsen ska vara en torr och solig plats med genomsläpplig jordart (sand, grus eller morän). En svacka eller sänka är inte en lämplig plats.
  • Avståndet från nedgrävningsplats till närmaste vattentäkt eller bostad ska vara minst 200 meter. Närmare avstånd kan accepteras beroende på lokala förhållanden.
  • Nedgrävningen ska ske så fort som möjligt, men om det döda djuret måste förvaras innan nedgrävning så ska det göras så att det inte är åtkomligt för vilda djur eller på annat sätt kan utgöra en smittrisk.
  • Vid nedgrävningen ska djurkroppen täckas med minst 1,5 meter jord, samt gärna med större stenar så att vilda djur hindras från att gräva upp den.
  • Djurkroppen får inte läggas direkt på berggrund. Helst bör en meter lösa jordlager finnas mellan djurkroppen och berggrunden.
  • Avstånd från botten av graven till högsta grundvattenyta under året ska vara minst 1 meter.
  • Anmälan ska finnas miljökontoret tillhanda i god tid innan planerad nedgrävning.

Ett bra sätt att undersöka nivån för grundvatten, berg samt jordmånen är att gräva en provgrop. Gräv gropen minst en meter djupare än nivån du tänkt lägga hästen. Låt grundvattnet rinna till i gropen under minst ett dygn och se var nivån inställer sig. Tänk på säkerheten för människor och djur och hägna in gropen.

Ansök om tillstånd

Ansökan om tillstånd för nedgrävning av självdött eller avlivat hästdjur , 577.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Ifylld blankett och bifogad karta skickas till miljökontoret. Miljökontoret gör sedan ett platsbesök och undersöker platsens lämplighet. Du får därefter en skrivelse där det framgår om platsen bedöms lämplig. För handläggning tar miljökommunen ut en timavgift.

Senast uppdaterad: 21 november 2022