Hälsoskydd

Här hittar du information om tillstånd och regler som gäller hälsoskydd.

Du måste anmäla till miljökontoret innan du startar en verksamhet med bassängbad, det är anmälningspliktigt enligt miljöbalken.

Med bassängbad menas badanläggningar som är till för allmänheten eller som inte är enbart för privat bruk. Det kan vara vattenrutschkanor, pooler, plaskdammar, badtunnor eller flyttankar i olika former och storleker. Oavsett om de finns inomhus eller utomhus.

Anmälan
Om du vill öppna en verksamhet med bassängbad till allmänheten måste du först anmäla det till miljökontoret. Anmälan ska vara skriftlig, ritningar ska bifogas och anmälan ska inkomma senast 6 veckor innan verksamheten startar. 

Anmälan om verksamhet med bassängbad Länk till annan webbplats.

Egenkontroll
Du som driver ett bassängbad måste ha egenkontroll över din verksamhet. Du ska beskriva vilka risker som finns och hur de förebyggs. Du behöver ha rutiner för vattenrening, provtagning, rengöring med mera. Din egenkontroll ska vara skriftlig och kunna visas upp för miljökontoret vid tillsyn.

Du som driver en hygienlokal behöver vara noggrann, så att dina kunder inte ska riskera att bli sjuka av besöket hos dig. Det gäller allt från hygienrutiner, till städning, ventilation och avfallshantering. Vissa verksamheter måste anmälas till miljökontoret innan de startar. Det gäller om du ska starta en verksamhet där det finns risk för blodsmitta, exempelvis salonger och studios för tatuering, piercing, fotvård, akupunktur och skönhetsinjektioner (anmälningspliktigt enligt miljöbalken). Även solarier är anmälningspliktiga (enligt strålskyddslagen). Senast sex veckor innan du startar ska du ha lämnat in din anmälan.

Nytt från 1 juli 2021 är att behandlingar där det finns risk för annan smitta än blodsmitta blir anmälningspliktiga till kommunen, Det gäller exempelvis användning av rakkniv mot huden eller håltagningspistol. Även redan befintliga verksamheter ska skicka in anmälan till miljökontoret snarast.

Det finns vissa undantag för anmälningsplikten. Ett sådant är om en person med legitimerat yrke, exempelvis sjuksköterska eller fysioterapeut, utför akupunktur.

Du som driver en anmälningspliktig verksamhet får besök av en inspektör från miljökontoret varje år eller mer sällan om det är en verksamhet med mindre risker. Då kontrollerar vi att din verksamhet lever upp till kraven i miljöbalken.

Här kan du göra din anmälan Länk till annan webbplats.

Vad gäller för andra hygienlokaler?
Även hygienlokaler som inte är anmälningspliktiga måste följa en del regler. Det kan gälla till exempel frisörer, massörer, skönhetsbehandlingar, manikyr/pedikyr, fransförlängning eller annan kroppsvård. Bland annat ska du se till att verksamheten bedrivs i en anpassad lokal, att du har bra rutiner för exempelvis hygien, städning, ventilation och avfallshantering.

Miljökontoret har tillsyn över alla lokaler där hygienisk verksamhet bedrivs. Om du planerar att starta en sådan verksamhet får du gärna höra av dig till oss.

Avgifter
Enligt miljöbalken ska vår tillsyn delvis finansieras genom avgifter. Därför tar vi ut en tillsynsavgift för vårt arbete, enligt en taxa som bestämts av kommunfullmäktige. För anmälningspliktiga verksamheter tar vi ut en årlig tillsynsavgift. Övriga verksamheter faktureras en timavgift i efterskott när vi har varit på tillsynsbesök.

Vill du veta mer?
Det finns många olika typer av verksamheter som måste uppfylla särskilda krav. Reglerna finns till för att skydda människors hälsa, inte för att göra det besvärligt för dig som företagare. Om du planerar att starta en sådan verksamhet får du gärna kontakta miljökontoret på ett tidigt stadium för råd och tips. Vi hjälper gärna till så att det blir så bra som möjligt redan från början!

Våra barn tillbringar mycket tid i skolor och förskolor under sin uppväxt. Därför är det viktigt att vi säkerställer att deras miljö där är bra. Miljökontoret ansvarar för tillsyn och för att se till att miljöbalkens krav följs. Det innebär att vi gör besök och kontrollerar att verksamheten följer de regler som gäller.

Anmälan
Senast sex veckor innan du startar din verksamhet måste du anmäla det till miljökontoret, enligt miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Här kan du göra din anmälan om att driva skola eller förskola.

Anmälan utbildningsverksamhet , 215.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss gärna för rådgivning och information, eller om du är tveksam om vad som gäller för din verksamhet.

Anmälningsplikten omfattar:

 • Förskola
 • Öppen förskola
 • Fritidshem
 • Öppen fritidsverksamhet
 • Förskoleklass
 • Grundskola
 • Gymnasieskola
 • Anpassad skola
 • Specialskola
 • Fristående skola
 • Resurscenter
 • Anmälningsplikten gäller också om en etablerad skola eller förskola byter lokal eller utökar sina lokaler.

Vad kostar det?
Vi tar ut en avgift för handläggningen av ansökan. Vi tar även ut en fast årlig avgift för miljöskyddsinspektörernas kontrollarbete.

Egenkontroll
Alla skolor, förskolor och fritidshem måste arbeta förebyggande för att undvika miljö- och hälsoproblem. Det kallas egenkontroll och hjälper er att förebygga och tidigt upptäcka fel i verksamheten, i lokalen eller på utrustningen innan människor eller miljö hinner ta skada.

Bygglov och livsmedelsregistrering
Verksamheten kan, förutom anmälan enligt miljöbalken, även behöva bygglov eller bygganmälan. Om ni ska hantera livsmedel så behöver det också registreras. Kontakta gärna oss på miljökontoret i ett tidigt skede så vi kan hjälpa er att reda ut vad som gäller för er verksamhet.

Det är sällan tyst i vår omgivning. Ljud som vi känner oss störda av och som vi helst vill slippa kallas för buller. Vad som uppfattas som buller varierar från person till person. Det kan vara exempelvis buller från restauranger, fläktar och trafik. Bullerstörningar kan bland annat resultera i sömn- och koncentrationssvårigheter och hörselskador som exempelvis tinnitus.

Om du är störd av buller
Om du störs av ljud så prata med den som är ansvarig för bullret själv först. Om det inte går att lösa problemet kan du anmäla det till miljökontoret. Du kan lämna en störningsanmälan till oss här.

Anmälan om störning Länk till annan webbplats.

Vi på miljökontoret ser till att lagar och regler inom miljö- och hälsoskyddsområdet följs i Vansbro kommun. Vid nyetablering av industrier, restauranger och liknande kan miljökontoret ställa krav så att omgivningen inte ska bli störda. Vi utreder klagomål och kan ställa krav på den som orsakar störningen om det behövs för att miljöbalkens regler ska följas.

Ansvarig för bullermätning
Du som är fastighetsägare eller ansvarig för en verksamhet ska enligt miljöbalken förebygga de miljö- och hälsoproblem som kan uppstå. Om en hyresgäst klagar på buller eller om någon störs av buller från din verksamhet ska du kunna visa hur ni arbetar för att kraven i miljöbalken uppfylls. Det kan innebära att du behöver göra en utredning av bullret.

Hur mycket får det låta?
Hur mycket oönskat ljud som accepteras enligt miljöbalkens regler beror på vilken typ av ljud det är, när det låter och hur ofta det låter. Utöver miljöbalken finns allmänna råd som ges ut av folkhälsomyndigheten och naturvårdsverket där det finns riktvärden för olika situationer.

För en verksamhet som har ett gällande tillstånd kan det finnas andra villkor eller gränsvärden för buller för den verksamheten vilket också tas hänsyn till.

Senast uppdaterad: 20 maj 2024