Livsmedel

Innan du får öppna en ny eller ta över en befintlig livsmedelsverksamhet så måste den registreras hos miljökontoret.

Hallon, blommor och kakor.

Det ska göras minst två veckor innan du planerar att starta. Blanketter för att göra din anmälan hittar du här. Om du låter bli att registrera din verksamhet så bryter du mot livsmedelslagstiftningen.

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För att dra igång verksamheten måste du också ha lämpliga lokaler och utrustning, liksom ett system för egenkontroll. På Livsmedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats. hittar du mer information om det.

Offentlig kontroll
Miljökontoret har kontrollansvar för cirka 80 restauranger, pizzerior, caféer, bagerier, butiker, gatukök, marknader med mera där det säljs livsmedel i Vansbro kommun. Ett par av de större anläggningarna har tillstånd från Livsmedelsverket, och då är även kontrollansvaret deras. Kontrollerna som sker med jämna mellanrum inkluderar bland annat inspektioner och provtagning. Man kollar också så att verksamhetens egenkontroll fungerar som den ska.

Information för små företag
Livsmedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats. finns broschyrer med information till små livsmedelsföretag som säljer ganska lite livsmedel. Det finns också bra information för dig som planerar att starta ett café , för dig som vill läsa mer om kosttillskott och för dig som ska importera livsmedel.

Kontakta oss på miljökontoret om du har frågor!

Från 1 januari 2024 ska konsumenter som köper dryck eller snabbmat kunna välja om de vill bli serverade i återanvändbara muggar och matlådor, eller i engångsförpackning. Det är en åtgärd för att minska konsumtionen av muggar och matlådor som är engångsplastprodukter. Målsättningen är att den ska ha minskat med 50 procent i Sverige till år 2026 jämfört med 2022.

Du vet väl att e-handel med livsmedel (inklusive kosttillskott och träningsprodukter) ska registreras som livsmedelsföretag precis som en butik eller en restaurang?

Allt fler livsmedelsföretagare använder internet för att sälja sina livsmedelsprodukter. Använder du internet för att sälja dina livsmedelsprodukter så ska din verksamhet vara registrerad som livsmedelsföretag i den kommun där du bedriver din verksamhet.
I livsmedelslagstiftningen finns det ingen särskild reglering av kontrollansvaret för livsmedelsföretag som bedriver e-handel. Det betyder att det är den kommun där företaget bedriver sin verksamhet som är behörig kontrollmyndighet.

Vid kontrollen av företag som har hela eller delar av sin försäljning på nätet, är det bland annat de här punkterna som kontrolleras:

 • Registrering - är företaget registrerat enligt gällande regler?
 • Spårbarhet - kontroll av in/utgående varor, kontroll av inköp och om importerade varor följer gällande importregler, kontroll av ursprungsinformation med mera.
 • Hygienkontroller – lämpligt när butik/lager finns i kommunen
 • Märkning av produkter, såväl obligatorisk som frivillig märkning. Kontroll av enskild produkt med fokus på att kunden ska få fullständig information.

Kosttillskott är livsmedel som äts för att komplettera den övriga kosten. Kost­tillskott kan innehålla vitaminer, mineraler, fetter, proteiner och kolhydrater. Kosttillskott säljs i form av kapslar, tabletter, pulver, ampuller med vätska, droppflaskor eller liknande.

Kosttillskott regleras enligt livsmedelslagstiftningen. Det krävs inget godkännande eller tillstånd från Livsmedelsverket för att sälja kosttillskott i Sverige. Däremot ska den som tillverkar, importerar eller inför och säljer kosttillskott registrera sig hos kontrollmyndigheten i den kommun där verksamheten sker.

Anmälan gör du genom att fylla i blanketten anmälan om registrering av livsmedelsanläggning.

Skillnader mellan kosttillskott och läkemedel

Gränsen mellan kosttillskott och läkemedel kan i vissa fall vara svår att dra. En huvudregel är att kosttillskott inte är till för att förebygga, lindra eller bota sjukdomar eller liknande. Om en produkt marknadsförs med sådana påståenden klassas den som läkemedel.

Varje enskilt läkemedel kontrolleras och godkänns/registreras av Läkemedelsverket. För kosttillskott finns det inte motsvarande godkännande och granskning från myndighetshåll av de enskilda produkternas effekt och säkerhet. Tillverkaren av kosttillskott ansvarar alltid för att produkterna är säkra att använda och att de uppfyller kraven i lagstiftningen.

Läs mer om kosttillskott på Livsmedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Sanktionsavgifter i livsmedelslagstiftningen

Nya regler om sanktionsavgifter för livsmedelsverksamheter

Från och med 1 januari 2019 gäller nya regler om sanktionsavgifter för livsmedelsföretagare som inte anmäler sin verksamhet. Även fängelse i upp till 2 år har införts i straffskalan.

Hur påverkar de nya reglerna livsmedelsföretagare?

Reglerna innebär bland annat att den som påbörjar en ny registreringspliktig livsmedelsverksamhet utan att först ha gjort en anmälan till kontrollmyndigheten, riskerar att få betala en sanktionsavgift som tillfaller staten. Detsamma gäller den som tar över en redan registrerad verksamhet och inte anmäler detta.

En verksamhet får påbörjas två veckor efter det att anmälan om registrering kommit in till kontrollmyndigheten. Om kontrollmyndigheten registrerar anläggningen innan dessa två veckor gått, får verksamheten dock påbörjas i och med registreringen.

Sanktionsavgiftens storlek

Sanktionsavgiftens storlek kan för enskild (fysisk eller juridisk person) som startar en ny verksamhet utan att först ha anmält den bli från 5 000 kr upp till 75 000 kr. Enskild som tar över en redan registrerad verksamhet utan att anmäla detta riskerar att få betala mellan
2 500 kr upp till 40 000 kr.

Stat, kommuner eller landsting som påbörjar en ny verksamhet eller tar över en redan registrerad verksamhet riskerar att få betala ett fast belopp om 40 000 kr.

När behöver du göra en anmälan om registrering av livsmedelsanläggning och vem anmäler jag till?

Du behöver anmäla din verksamhet om:

 • du startar en ny livsmedelsverksamhet
 • tar över en befintlig livsmedelsverksamhet

Vem du ska anmäla till beror på vilken typ av verksamhet du avser att bedriva.

 • Restaurangverksamheter, livsmedelsbutiker, kiosker, caféer, kök i offentlig verksamhet etc. inom Vansbro kommun ska anmälas till miljökontoret i Vansbro kommun,
 • primärproduktion ska anmälas till länsstyrelsen,
 • slakterier, styckningsanläggningar, större anläggningar för kött-, mjölk, fisk- och äggprodukter, äggpackerier, tåg, flyg, vin- och spritanläggningar, samt andra större livsmedelsproduktionsanläggningar ska anmälas till Livsmedelsverket.

En anmälan till kommunen görs genom att fylla i och skicka in en blankett Länk till annan webbplats. till miljökontoret.

En verksamhet får påbörjas två veckor efter det att anmälan om registrering kommit in till miljökontoret. Om miljökontoret har möjlighet att registrera anläggningen innan dessa två veckor gått, får verksamheten dock påbörjas i och med registreringen.

Observera att om du kommer ha eget dricksvatten i din verksamhet som du tar från en brunn/vattendrag/sjö så kan detta vara registreringspliktigt och behöver då anmälas.

Är du osäker på om din verksamhet behöver anmälas? Kontakta miljökontoret och undersök om du behöver anmäla din verksamhet innan du startar. Ansvaret för att undersöka om verksamheten behöver anmälas ligger på den som ska bedriva verksamheten.

Ska jag anmäla om jag byter bolagsform?

Svar: Ja. Om du byter bolagsform från exempelvis enskild firma till ett aktiebolag måste du anmäla detta. Detta beror på att du byter bolagsform och får ett nytt organisationsnummer.

Behöver jag anmäla om jag tar över ett befintligt aktiebolag och verksamhet?
- Nej. Däremot kan du behöva lämna in uppdaterade uppgifter om företaget till kontrollmyndigheten.

Jag visste inte om de nya reglerna, måste jag ändå betala?
- Ja.

Om du påbörjar en registreringspliktig livsmedelsverksamhet eller tar över en redan registrerad verksamhet utan att först anmäla det och orsaken till det inträffade är exempelvis någon av orsakerna som listats nedan, måste du i regel betala en sanktionsavgift.

 • bristande betalningsförmåga,
 • att en verksamhet är nystartad,
 • okunskap om gällande regler,
 • tidsbrist,
 • glömska, eller
 • dåliga rutiner

Någon möjlighet till jämkning av sanktionsavgifter eller nedsättning av avgiftens storlek finns inte.

Senast uppdaterad: 25 april 2024