Miljöfarlig verksamhet - miljöskydd

Miljö- och hälsoskyddsarbete handlar om att trygga och förbättra vår miljö, samt att skydda människors hälsa mot olika störningar.

Verksamheter som kan orsaka utsläpp till mark, luft eller vatten som kan skada människor eller miljön kallas för miljöfarliga. Olika verksamheter kräver tillstånd eller anmälan, här hittar du mer information om vilka.

Närbild på tvättborstar i automatisk biltvätt.

Enligt miljöbalken är miljöfarlig verksamhet all användning av mark, byggnader eller anläggningar som på något sätt ger eller kan ge utsläpp till mark, luft eller vatten som kan skada människor eller miljön. Det kan vara förorening av just mark, luft eller vatten, eller något som stör omgivningen som till exempel buller, ljus, strålning eller lukt. Reglerna i miljöbalken gäller för både små och stora miljöfarliga verksamheter.

För vissa verksamheter måste du göra en anmälan eller söka ett tillstånd. På naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats. kan du läsa om vilka verksamheter som måste anmälas eller som kräver tillstånd I förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd står det vilka verk­samheter eller åtgärder som inte får anläggas eller vidtas utan anmälan.

A-, B-, C- eller U-anläggning?
Alla verksamheter delas in i olika grupper utifrån hur stor risk de anses vara för miljö och människors hälsa.

 • Tillståndspliktiga: A- och B-anläggningar
 • Anmälningspliktiga: C-anläggningar
 • Övriga: U-anläggningar

Indelningen bygger på verksamhetens storlek och hur miljöstörande verksamheten bedöms vara. Miljöbalkens bestämmelser gäller dock för alla verksamheter och inte bara för de som är tillstånds- eller anmälningspliktiga. Vilka verksamheter som är A, B eller C listas i miljöprövningsförordningen (2013:251). Om du är osäker på vilken klassning ditt företag/verksamhet har, kontakta miljökontoret.

Anmälan och krav på egenkontroll

Om du lämnar in ett bra underlag med en komplett ifylld anmälan går handläggningen av ditt ärende snabbare. Om du startar innan miljökontoret har tagit beslut i anmälningsärendet, finns risk att företaget måste ändra det som redan gjorts. En miljöfarlig verksamhet måste också ha en väl fungerande egenkontroll. Hur den egenkontrollen ska se ut regleras bland annat i förordningen (1998:901).

Egenkontroll- vägledning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Egenkontroll innebär att du som är verksamhetsutövare regelbundet ska kontrollera verksamheten och dess påverkan på miljön. Du måste alltså planera och organisera ditt miljöarbete genom beräkningar, undersökningar, andra utredningar eller mätningar. Rutiner för hur arbetet och utrustning ska skötas måste finnas. Genom detta kan du minska risken för onödiga utsläpp och miljöpåverkan. Egenkontroll är alltså ett förebyggande arbete där du ska ha kontroll på verksamheten med syfte att minska påverkan på hälsa och miljö.

Fyra viktiga delmoment i egenkontrollen:

 • Planera
 • Genomför
 • Följ upp
 • Förbättringsarbete

Kravet på egenkontroll regleras i förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll.

Mer information om egenkontroll finns på Naturvårdsverkets Länk till annan webbplats. hemsida.
Anmälan, inklusive bilagor, ska vara inskickad till miljökontoret senast sex veckor innan planerad driftstart.

Rapportera driftstörning i din verksamhet

En viktig del i egenkontrollen är att ha rutiner för att rapportera driftstörningar.

Verksamheter som kan påverka miljön eller människors hälsa är skyldiga att rapportera avvikelser, så kallade driftstörningar, till miljökontoret. Det är viktigt att du informerar miljökontoret direkt när du upptäcker driftstörningen. Då kan vi:

 • Föreslå ytterligare skyddsåtgärder
 • Ge råd om provtagning eller andra sätt att följa upp händelsen på informera allmänheten och andra berörda om vad som häntFörbättringsarbete

Exempel på driftstörningar:

 • Utsläpp i luft, mark eller vatten
 • Buller som kan påverka omgivningen

Anmälan miljöfarlig verksamhet Länk till annan webbplats.

Anmälan driftstörning-avvikelse Länk till annan webbplats.

Ändrad verksamhet
Om du gör förändringar som påverkar miljön i din anmälningspliktiga verksamhet så måste du anmäla det till miljökontoret. Detsamma gäller om du lägger ner din miljöfarliga verksamhet. Kontakta oss även gärna med dina frågor.

Anmälan om nedläggning av miljöfarlig verksamhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om miljöfarlig verksamhet på naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Den som har eller tänker bygga en medelstor förbränningsanläggning ska informera tillsynsmyndigheten om anläggningen. Detta ska göras genom registrering via en e-tjänst.

Vad är en medelstor förbränningsanläggning?
En förbränningsanläggning är medelstor om den sammanlagda installerade tillförda effekten är mellan 1 och 50 MW (megawatt) och har ett utsläpp till en och samma skorsten. På Naturvårdsverkets webbplats finns mer information och vägledning om bestämmelser för medelstora förbränningsanläggningar.

Naturvårdverket om förbränningsanläggningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När ska registreringen göras?
En ny anläggning ska registreras innan den tas i drift. Med ny anläggning menas en anläggning som tas i drift efter den 20 december 2018.

Övriga anläggningar, ska registreras enligt övergångsreglerna i förordningen om medelstora förbränningsanläggningar (förordning 2018:471 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.) vilket innebär följande:

 • Senast 1 januari 2024 om anläggningens effekt är högre än 5MW.
 • Senast 1 januari 2029 om anläggningens effekt är högst 5MW.

Registreringen ska ske genom en e-tjänst och informationen ska därefter offentliggöras på en webbplats som tillhör myndigheten.

Registrera medelstor förbränningsanläggning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vilka uppgifter ska lämnas i e-tjänsten?

 • Företagsnamn (verksamhetsutövare), organisationsnummer och företagets säte
 • Anläggningens namn, fastighetsbeteckning och adress, kontaktuppgifter som telefon och e-post
 • X- och Y-koordinater enligt SWEREF 99 TM (EPSG:3006) om anläggningen är stationär
 • Datum när anläggningen togs eller tas i drift.
 • Anläggningens typ med användning av beteckningarna dieselmotor, gasturbin, tvåbränslemotor, annan motor eller annan medelstor förbränningsanläggning.
 • Anläggningseffekten i megawatt (MW)
 • Anläggningens verkningsgrad
 • Typ av reningsutrustning
 • Förväntat/beräknat antal årliga drifttimmar och genomsnittlig last vid drift.
 • Typ av bränslen och andel bränslen som förbränns eller avses förbrännas, med beteckningarna fast biomassa, övriga fasta bränslen, dieselbrännolja, flytande biobränsle, naturgas och andra gasformiga bränslen än naturgas.
 • Anläggningens sektor eller industrienhet, med användning av tillämplig NACE-kod enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 av den 20 december 2006 om fastställande av den statistiska näringsgrensindelningen Nace rev. 2 och om ändring av rådets förordning (EEG) 3037/90 och vissa EG-förordningar om särskilda statistikområden samt med användning av tillämplig standard för svensk näringsgrensindelning (SNI-kod).

Är Länsstyrelsen din tillsynsmyndighet?
Om förbränningsanläggningen ingår i en anläggning där Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet så är även Länsstyrelsen tillsynsmyndighet för förbränningsanläggningen. Om Länsstyrelsen är din tillsynsmyndighet så registrerar du din anläggning i deras e-tjänst.

Här offentliggörs uppgifter om medelstora förbränningsanläggningar som har registrerats i Vansbro Kommun

Här offentliggörs uppgifter om de medelstora förbränningsanläggningar som är registrerade.

Biosolör Bioenenergi

Anläggning

Fast Biopanna

Adress

Sågvägen 7

Verksamhetsutövare

Solör Bioenergi Fjärrvärme AB

Togs i drift

2006-11-21

Anläggningens typ

Annan medelstor förbränningsanläggning

Effekt i MW

6,5

Årliga antalet drifttimmar

4368

Typ av bränslen

Fast biomassa

Andel bränslen

100%

Anl. sektor/industrienhet (NACE-kod)

d 35,30

Om du ska hantera större mängder brandfarlig vara behöver du tillstånd. Det gäller också hantering, överföring och import av explosiva varor.

Ansök om tillstånd via Brand Länk till annan webbplats.

Om du ska förvara dieselbrännolja, eldningsolja eller spillolja över en viss mängd, eller om du ska hantera brandfarliga vätskor inom vattenskyddsområde behöver du inte ansöka om tillstånd, men du måste däremot anmäla det till miljökontoret. Det gäller både privatpersoner och företag. Läs mer här.

Hantering och lagring av brandfarliga vätskor och spillolja.

Den som hanterar och lagrar brandfarliga vätskor har ansvar för att de inte påverkar människors hälsa eller miljön till exempel på grund av olycka, brand eller läckage.

Brandfarliga vätskor är de vätskor vilkas flampunkt är lika med eller lägre än 100˚C. Exempel på brandfarliga vätskor är bensin, diesel, eldningsolja, E85, alkoholer och många lösningsmedel.

Vid hantering inom vattenskyddsområdet gäller bestämmelserna vid en hantering som omfattar mer än 150 l vid ett och samma tillfälle och utanför vattenskyddsområde är motsvarande volym 1 m3. Volymgränsen avser därmed den sammanlagda volymen som hanteras, vilket innebär att det inte går att undkomma de reglerade volymgränserna genom att dela upp hanteringen i flera mindre kärl.

Tillstånd för hantering
Beroende på vilken mängd brandfarliga vätskor du hanterar kan du behöva söka tillstånd hos Brandkåren Norra Dalarna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.för hanteringen.

Anmäla installation av cistern
Om du planerar att installera en cistern som är större än 1 m3 ska du anmäla detta till miljö- och byggnadsförvaltningen. Inom vattenskyddsområdet gäller anmälningsplikten från 150 l.

Anmälan om installation av cistern Länk till annan webbplats.

Bygglov
Det kan också krävas bygglov för att inrätta, flytta eller väsentligt ändra vissa cisterner. Bygglov krävs om cisternen eller anläggningen är till för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga. Detsamma gäller om den är till för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser. Du ansöker om bygglov hos Plan- och byggenheten. Läs mer under Bygglov och bygganmälan.

Regelbundna kontroller
Alla cisterner ska besiktigas regelbundet; vart tredje, sjätte eller tolfte år. När just din cistern ska besiktigas ser du på kontrollrapporten du fick när cisternen senast besiktigades. Besiktning beställer du själv hos ett godkänt (ackrediterat) företag. Du hittar godkända företag på Swedacs hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ta cistern ur bruk
En cistern som tas ur bruk ska tömmas och rengöras. Eventuellt kan saneringsåtgärder behöva genomföras. Om du planerar att ta en cistern ur bruk ska du först anmäla detta till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Anmäl cistern som ska tas ur bruk , 535.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Länkar

Köldmedier är ämnen som ingår i alla värmepumpar, kylar, frysar och luftkonditioneringssystem. Vanligtvis är det fluorerade växthusgaser som påverkar växthuseffekten på ett negativt sätt och som kan bidra till ökade klimatförändringar. Därför är det väldigt viktigt att de hanteras korrekt så de inte riskerar att läcka ut.

För att minska utsläppen av fluorerade växthusgaser finns det regler för vilka köldmedier som får användas samt hur installation och kontroll av utrustning ska gå till.

Som registrerad operatör (ansvarig verksamhetsutövare) är du skyldig att:

 • Se till så att dina köldmedieaggregat kontrolleras inom bestämda kontrollintervaller av en certifierad kylentreprenör.
 • Årligen skicka in en rapport om läckagekontrollen till miljökontoret (senast den 31 mars året efter att den utförts). Rapporteringskravet gäller om du någon gång under året har haft en sammanlagd fyllnadsmängd köldmedier motsvarande 14 ton CO2e eller mer.
 • Känna till och godkänna köldmedierapportens innehåll.
 • Se till så att aggregat som skrotas tas omhand på rätt sätt under kontrollerade former och att det redovisas i ett skrotningsintyg som ska skickas till miljökontoret.
 • Informera miljökontoret om du installerar nya aggregat.

Vill du veta mer?
Du kan kontakta miljökontoret för mer information. Du kan också få information från de certifierade kylföretagen, eller på Naturvårdsverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Svenska Kyl- och Värmepumpsföreningen Länk till annan webbplats. har också skapat en webbplats där information om de nya reglerna finns samlade.

Vill du gräva, muddra, fylla eller placera ut material i vattnet för att bygga till exempel en brygga eller anlägga ny mark så krävs i regel tillstånd från Länsstyrelsen för vattenverksamhet. Det gäller oavsett varifrån du har fått/tagit utfyllnadsmaterialet. För att inte skada de organismer som lever på eller i närheten av botten behöver du vara försiktig. Det är lagen miljöbalken som reglerar vattenverksamhet. Läs mer om vattenverksamhet på Länsstyrelsen Dalarnas webbplats. Länk till annan webbplats.

Tänk på att du även kan behöva söka strandskyddsdispens för att göra dessa åtgärder.

Äger du en byggnad eller anläggning som är byggd eller renoverad mellan åren 1956 och 1973? Då är du skyldig att ta reda på om den innehåller PCB och sanera om halterna är höga.

Anmälan om PCB-sanering Länk till annan webbplats.

Vad är PCB?
PCB (polyklorerade bifenyler) är organiska klorföreningar som är svåra för naturen att bryta ner. Det gör dem farliga för både människor och miljön. PCB, som förbjöds 1973, har genom åren använts i olika byggmaterial. Många PCB:er har haft värdefulla tekniska egenskaper och har därför använts i fogmassor, golvmassor, isolerrutor och kondensatorer.

Inventera PCB
För att du ska veta om din byggnad behöver saneras från PCB-sanering så måste du först göra en inventering. Den som inventerar måste ha tillräckligt med kunskaper så att eventuell PCB hittas och dokumenteras på ett bra sätt. Helst bör personen ha tidigare erfarenhet av PCB-saneringar eftersom det krävs kunskaper om byggnader, var PCB kan hittas, ämnets egenskaper och hur många prover som bör tas. Det finns ingen formell auktorisation för inventerare, men det finns däremot utbildning i PCB-inventering. Vissa riv- och saneringsföretag har utbildad personal som kan göra inventeringar.

Sanering av PCB
För fogmassor och golvmassor som innehåller PCB i en halt över 500 ppm finns krav på sanering, eftersom PCB frigörs från massorna till luft och mark. Övriga produkter och utrustning som innehåller PCB ska tydligt märkas upp.

 • Industribyggnader som byggts eller renoverats under åren 1956-1973 ska saneras senast den 30 juni 2016.
 • Andra byggnader som byggts eller renoverats under åren 1956-1969 ska saneras senast den 30 juni 2014.
 • Andra byggnader som byggts eller renoverats under åren 1970-1973 ska saneras senast den 30 juni 2016.
 • Golv och fogmassor inomhus ska saneras senast den 30 juni 2016.
 • Golv- eller fogmassor som ersatt en PCB-massa efter den 1 januari 1999 ska saneras vid renovering, ombyggnad eller rivning.

Eftersom ovanstående datum redan har passerat gäller omedelbar sanering om du äger en byggnad som uppfyller något av kriterierna.

Anmälan om sanering ska göras till miljökontoret senast tre veckor innan planerad start. När saneringen är klar ska miljökontoret ha in en slutrapport.

Med verksamhetsavfall menas det avfall som uppkommer i processen vid exempelvis industrier, affärer eller tjänsteföretag. Läs mer om avfallshantering för företag på Dala Vatten och Avfalls webbplats.

DVAAB:s webbplats Länk till annan webbplats.

Ett förorenat område är mark, grundvatten, ytvatten, sediment (material som sjunker ner genom vattnet och samlas på havs- och sjöbotten) eller byggnad där halten av något miljöfarligt ämne är så hög att det kan innebära en risk för miljön eller människors hälsa.

Om du stöter på föroreningar vid till exempel grävning eller byggarbeten ska du informera kommunens miljökontor.

Informera miljökontoret om misstänkta föroreningar

Om du hittar eller får reda på en misstänkt förorening i mark eller byggnad måste du informera kommunens miljökontor om det. Det finns särskilda blanketter för det.

Om det är bråttom - ring 0281-750 00 och be att få prata med en miljöinspektör!

Innan du börjar sanera

När ett förorenat område har undersökts ska du redovisa tekniska undersökningar eller mätprotokoll och förslag till saneringsmetod till oss på miljökontoret.
Vi granskar dokumentationen och förslaget till hur föroreningen ska tas om hand. Du får börja saneringen efter sex veckor eller när vi har bestämt vad som måste göras.
Ett exempel är att jorden grävs bort och transporteras till en godkänd avfallsanläggning. Efter saneringen ska en slutrapport skickas till oss.

Du hittar mer information om vem som har ansvar för förorenade områden och hur du gör för att ta hand om föroreningar på Naturvårdsverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Innan du yrkesmässigt sprider bekämpningsmedel måste du oftast underrätta, göra en anmälan eller söka tillstånd hos kommunens miljökontor.
Det är viktigt att bekämpningsmedel är godkända och används på rätt sätt vid rätt tillfälle för att inte orsaka skada på hälsan eller miljön.

Vilka regler gäller för bekämpningsmedel?

Det viktigaste är det förebyggande arbetet, att planera långsiktigt i din verksamhet. Till exempel minskar en omväxlande växtföljd vanligtvis problem med både ogräs och skadegörare. Om du måste bekämpa ogräs är mekanisk bearbetning det naturligaste valet. Behöver du trots förebyggande arbete och alternativa metoder använda bekämpningsmedel så måste du alltid ta hänsyn till hur andra människor och djur kan bli påverkade av bekämpningsmedlen.

Här kan du läsa mer Naturvårdsverkets hemsida:

Informera kommunen och allmänheten om bekämpningen

Om du yrkesmässigt sprider en biocidprodukt som träskyddsmedel, rodenticid eller insekticid på en plats dit allmänheten har tillträde ska du informera om bekämpningen på väl synliga anslag:
Du måste även tala om det för kommunen i en så kallad underrättelse. Det ska du göra i samband med spridningen eller snarast därefter.

Underrättelsen skickar du till miljokontoret@vansbro.se

Underrättelsen ska innehålla:

 • Kontaktuppgifter till både den som sprider biocidprodukter och den som spridningen utförs till.
 • Syftet med bekämpningen
 • Biocidproduktens namn och registreringsnummer
 • Mängden biocidprodukter som använts eller beräknas att användas vid spridningen
 • Tidpunkt eller beräknad tidsperiod för spridningen
 • Plats för spridningen
 • Vilka försiktighetsåtgärder som har vidtagits eller kommer att vidtas för att skydda människors hälsa och miljön.

På Naturvårdsverkets webbplats kan du läsa om vad en underrättelse ska innehålla Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Behöver du söka tillstånd eller anmäla din bekämpning?

Du behöver tillstånd innan du får sprida bekämpningsmedel inom till exempel följande områden:

 • på tomtmark för flerfamiljshus
 • på gårdar till skolor och förskolor
 • på lekplatser som allmänheten har tillträde till
 • i parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde
 • inom idrotts- och fritidsanläggningar
 • vid planerings- och anläggningsarbeten
 • på vägområden samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor
 • på ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material.

I förordning om bekämpningsmedel Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om när tillstånd krävs.

Det är bra om du är ute i god tid med din ansökan, gärna sex veckor innan men helst tidigare.

Använd godkända bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel måste vara godkända av Kemikalieinspektionen, och förpackningen ska vara försedd med ett registreringsnummer. Det ska också framgå vilken klass medlet tillhör. Klassen avgör vem som får använda bekämpningsmedlet: klass 1 och 2 är bara för yrkesmässigt bruk, medan klass 3 får användas av var och en. Mer information om godkända medel hittar du i Kemikalieinspektionens bekämpningsmedelsregister Länk till annan webbplats.

Avgifter, information och regler

Avgifter
Miljökontoret tar ut en avgift för motsvarande timmar det tar att handlägga din anmälan eller ansökan. Timavgiften på 950 kr har beslutats av kommunfullmäktige.

Vad händer om du inte anmäler eller ansöker om tillstånd?
Om miljökontoret skulle upptäcka att du utfört kemisk bekämpning utan att anmält eller utan att ha tillstånd, kan det leda till att du får betala en miljösanktionsavgift eller blir åtalsanmäld.

Du hittar mer information här

Senast uppdaterad: 17 juni 2024