Avgifter för insatser enligt SoL och HSL

Vi använder oss av maxtaxa. I korthet innebär det att du ska ha pengar kvar för att täcka dagliga levnadskostnader innan den kommunala avgiften kan tas ut.

Illustration av miniräknare och anteckningsblock.

Avgiften för din omsorg beror på ditt eget individuella så kallade avgiftsutrymme. Avgiften beräknas utifrån dina inkomster.
Observera att du debiteras högsta avgift för beviljade insatser tills vi får in dina
inkomstuppgifter och gör då en ny beräkning utifrån inkomster och boendekostnad.

Du kan välja att inte lämna inkomstuppgifter. Någon beräkning av förbehållsbelopp eller avgiftsutrymme görs i så fall inte och du får betala upp till högsta avgift, maxtaxa, för de insatser du är beviljad.

Varje vår skickas också en årlig inkomstförfrågan ut. Om den inte besvaras kommer vi att debitera den högsta avgiften.

Du får avgiftsbeslut hemskickad där det framgår vad din avgift blir. Där står också vilket underlag som beslutet baserats på.

Om du får ändrade insatser eller förändrad inkomst från Pensionsmyndigheten / Försäkringskassan och det påverkar din avgift, får du också ett nytt avgiftsbeslut.

Vi kommer att räkna om avgifterna utan föregående förvarning. Det beror på förändringar som Vansbro kommun inte kan påverka. Det är Konsumentverkets beräkningar av hushållens utgifter, nytt prisbasbelopp, skattebestämmelser och eventuella nya regeringsbeslut.

Högkostnadsskyddet enligt 8 kap. 5 § SoL

För år 2024 är maxtaxan 2 575 kronor.
I maxtaxan ingår avgifter för hemtjänst, matdistribution, larm, hemsjukvård, hembesök, ledsagning, korttidsvård och omvårdnad på särskilt boende.
I maxtaxan ingår inte avgift för mat, hjälpmedel, förbrukningsmaterial, installation av larm och flyttstädning vid särskilt boende.

 • Larm: 380 kronor per månad. En engångsavgift för installation tillkommer med 500 kronor. Installationsavgiften ingår inte i maxtaxan.
 • Tillfällig ledsagning: 100 kronor per tillfälle.
 • Personlig omvårdnad och service: 380 kr per timme.
 • Matdistribution: 380 kronor per månad.
 • Matlådor, nytt pris från och med 2024-03-01:
  75 kronor per portion, 10 kronor för efterrätt (ingår inte i maxtaxa).
 • Dagverksamhet mat: 70 kronor per dag (ingår inte i maxtaxa).

När du bor på korttidsboendet betalar du en avgift på 90 kronor per dag för den vård och omsorg du får. Avgiften ingår i maxtaxan. För måltider betalar du 108 kronor per dag.

Exempel: Om du bor på korttidsboendet en dag betalar du 198 kronor (90 kronor + 108 kronor).

Om du bor på korttidsboende i mer än tre månader i sträck får du också betala en hyra. Det tillkommer också en hjälpmedelsavgift på 50 kronor per månad och förbrukningsmaterial på 250 kronor per månad. Hur mycket hyra du får betala beror på var du bor och hur stort ditt boende är.

 • Omvårdnad och service: Upp till max 2 575 kronor per månad (ingår i maxtaxa).
 • Matabonnemang: 3 240 kronor per månad.
 • Kostnad hjälpmedel: 50 kronor per månad.
 • Förbrukningsmaterial: 250 kronor per månad.
  I avgiften för förbrukningsmaterial ingår toalettpapper, tvättmedel, rengöringsmedel, handdukar, sängutrustning och lakan.
 • Hyra tillkommer.
  Hur mycket hyra du får betala beror på var du bor och hur stort rummet är.
 • Städning av lägenhet vid utflyttning: 400 kronor.

Stödboende kostar 350 kronor per månad. Avgiften ingår i maxtaxan.

 • Barn- och ungdom ej fyllda 20 år: Avgiftsfri vård.
 • Hembesök av sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast: 150 kronor. Avgiften ingår i maxtaxan.
 • Hjälpmedelsavgift uttas per komplett hjälpmedel inklusive tillbehör vid första utlämnandet: 250 kronor.

Om du inte är hemma vid den tid som vi avtalat, eller om du bokar av ett besök sent, tar vi ut en avgift på 380 kronor samt en faktureringsavgift på 50 kronor.

För dig som är inskriven i hemsjukvården ingår hemsjukvårdsavgiften i maxtaxan enligt gällande regler.

Hjälpmedel ingår i en egen gemensam maxtaxa med Region Dalarna.

Avgiften för all omsorg beror på ditt eget så kallade individuella avgiftsutrymme, som beräknas utifrån dina inkomster. Kostnaden för en hjälpinsats som ingår i maxtaxesystemet kan aldrig överstiga maxtaxan.
Till exempel, för insatser som personlig omvårdnad och serviceinsatser, beräknas avgiften på kommunens timpris 380 kronor. Alla dessa insatser har en inbyggd beräknad tid (till exempel städning 1,5 timme=570 kronor). Det betyder att maxtaxan nås efter cirka 6,5 timmars beslutade insatser totalt på en månad.

Vad betyder avgiftsutrymme?
Det är den uträknade högsta avgift som du kan betala. Har man väldigt låga inkomster kan avgiftsutrymmet hamna på minus, och då betalar du alltså inga avgifter alls. Du betalar dock aldrig mer än maxtaxan, för de insatser som ingår i den, även om ditt avgiftsutrymme är högre.

Hur beräknas avgiftsutrymme?
Ett räkneexempel:
Stina bor ensam. Hon har insatser vars kostnader överstiger maxtaxan på 2 575 kronor.
Så här räknar vi fram hur mycket Stina kan betala, alltså hennes avgiftsutrymme:

+ Inkomster efter skatt

Typ av inkomst

Kronor

Pension

9 900

Bostadstillägg

4 800

Summa inkomster

14 700


- Förbehållsbelopp

Utgifter

Kronor

Hyra

6 100

Minimibelopp

7062

Summa förbehållsbelopp

13 162

Avgiftsutrymme
Inkomster 14 700 kronor - förbehållsbelopp 13 162 kronor = 1 538 kronor
Kvar till avgifter 1 538 kronor.

Enligt exemplet i tabellen blir det disponibla avgiftsutrymmet för Stina 1 538 kronor. Det betyder att det är den högsta avgift hon kan få betala för sin omvårdnad.

En timme omvårdnad kostar 380 kronor. Månadsavgiften för larm är 380 kronor.
Om Stina har larm och beslutade omvårdnadsinsatser på sammanlagt 8 timmar per månad blir kostnaden 3 420 kronor. Men hon behöver bara betala 1 538 kronor eftersom det är hennes avgiftsutrymme.

Om det framräknade avgiftsutrymmet i stället hade varit till exempel 5 600 kronor så hade avgiften blivit det maximala 2 575 kronor.

Vad är förbehållsbelopp?
Förbehållsbeloppet består av din bostadskostnad och ditt minimibelopp (fastställt av riksdagen) och eventuellt ett individuellt förbehållsbelopp. Minimibeloppet ska täcka normalkostnader för livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel.

Från 2024-01-01 är minimibeloppen för personer över 61 år:
Ensamstående: 7 062 kronor
Makar och sambo: 5 762 kronor

För personer under 61 år är minimibeloppet:
Ensamstående: 7 768 kronor
Makar och sambo: 6 338 kronor

Vad är individuellt förbehållsbelopp?
Om man har ökade levnadsomkostnader på grund av sitt hälsotillstånd kan man göra en ansökan till kommunstyrelsen om individuellt förbehållsbelopp (att få behålla mer av sin inkomst). Förutsättningen är att kostnaderna är varaktiga under större delen av ett år och att beloppet uppgår till minst 200 kronor/månad.

Med autogiro kan du betala dina räkningar från oss enkelt och i tid. Pengarna dras automatiskt från ditt konto för överföring till oss på förfallodagen.
Vi skickar alltid en räkning i god tid som talar om hur mycket du ska betala och när. På räkningen står det att den kommer att betalas via autogiro. Om uppgifterna stämmer behöver du bara se till att det finns pengar på ditt konto dagen före förfallodagen.
Har du frågor om innehållet i fakturan, alltså den tjänst du ska betala för, kontaktar du avgiftshandläggaren på telefon 0281 - 751 56. Telefonnumret hittar du också längst ner på fakturan.

Om du vill avbryta betalningarna via autogiro eller ändra de uppgifter som du lämnat meddelar du detta skriftligen till oss.

Blanketten skickas till:

Vansbro kommun
Ekonomikontoret
Medborgarhuset
786 31 Vansbro

Kom ihåg att underteckna anmälan!

Om du har internetbank kan du betala via e-faktura. Vi har samlat information om e-faktura på en egen sida.

Om e-faktura

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, personnummer, adress, telefonnummer och eventuell fakturamottagare om det är någon annan än du själv. Fakturamottagarens personnummer kommer också att sparas i syfte att kunna skicka post digitalt. Om fakturamottagaren även får fullmakt av dig för att i övrigt agera för din räkning i frågor som rör dina avgifter, behövs personnumret för att säkerställa identiteten och vara juridiskt giltig. För beräkning av avgift så kommer vi att spara uppgifter som ligger till underlag för detta. Syftet med en sådan behandling är för att kunna fakturera dig för den vård och omsorg du får.

Vi får dina uppgifter från befolkningsregistret, fastighetsregistret, Försäkringskassan och från dig personligen, i den mån du har lämnat uppgifter. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att den är nödvändig för att kunna utföra myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas enligt gällande informationshanteringsplan.
Dina uppgifter kommer att sparas som längst i fem år efter att dina vårdärenden har avslutats hos oss. Undantag är om du är född på dag 5, 15 eller 25, då bevaras alla dina uppgifter tills vidare.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med berörd personal inom Sektor Äldreomsorg och Sektor Social Omsorg i Vansbro kommun och i förekommande fall med externa utförare som arbetar på uppdrag av Vansbro kommun. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Dina personuppgifter och övriga uppgifter om dig som samlas in inom behandlingen skyddas av bestämmelser om sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen, vilket innebär att ingen obehörig får ta del av uppgifterna.

Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på vansbro.kommun@vansbro.se eller via vår växel, telefonnummer 0281 - 750 00. Du når vårt dataskyddsombud på e-postadressen dataskyddsombud@vansbro.se, samt växelns telefonnummer 0281 - 750 00.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Senast uppdaterad: 23 maj 2024