Avgifter för vård och omsorg fr.o.m. 2024-09-01

Från och med 2024-09-01 gäller nya avgifter för den vård och omsorg som du får från oss.
Avgifterna kommer från och med nu att justeras från och med januari varje år. Det betyder att avgifterna kommer att ändras igen, närmast den 2025-01-01.

Bild

Hand som vilar på en axel

AVGIFTER OCH TAXOR FÖR VÅRD OCH OMSORG

Hemtjänst, Särskilt boende, Hemsjukvård

Gäller fr.o.m. 2024-09-01

Antagen av Kommunfullmäktige 2024-06-03, Diarienr KS 2023-00472

AVGIFTER HEMTJÄNST

Avgifter som ingår i maxtaxa
Maxtaxa för år 2024: 2 575 kr per månad

Hemtjänst service och personlig omvårdnad 397 kr per timme¹

Matdistribution 397 kr per månad¹
(Måltidskostnader tillkommer)

Tillfällig ledsagning enl. SoL 500 kr per tillfälle²
(Ledsagningen kan innebära t. ex ledsagning till vårdinrättning av hemtjänstpersonal)

Dagverksamhet för personer med demenssjukdom 397 kr per månad¹
(Måltidskostnader och ev. resekostnader tillkommer)

Larm 397 kr per månad¹

Korttidsvistelse/växelboende, omvårdnad 94 kr per dygn¹
(Måltidskostnader ingår ej i omvårdnadsavgiften, utan tillkommer enligt nedan)

Avlösning av anhörig i hemmet, överstigande 10 timmar 397 kr per timme¹
(första 10 timmarna per månad avgiftsfri)

Stödboende enligt SoL 397 kr per månad¹

Avgifter som inte ingår i maxtaxa

Installation av trygghetslarm 500 kr (engångskostnad)²

Borttappat/skadat larm 500 kr²

Måltider korttidsboende/växelvård 108 kr per dygn²

Måltider vid dagverksamhet 70 kr per dag²

Matlåda 75 kr per portion²

Dessert 10 kr per portion²

Avgiftsfria insatser

Kontaktperson enl. SoL

Sysselsättningsverksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning

Avlösning av anhörig i hemmet, 10 första timmarna per månad


AVGIFTER SÄRSKILT BOENDE (SÄBO)

Avgifter som ingår i maxtaxa

SÄBO, service och personlig omvårdnad, max 2 575 kr per månad (397 kr per timme)


Avgifter som inte ingår i maxtaxa

Måltidsabonnemang 4 217 kr per månad³
Vid födointag i form av näringslösning via sond erläggs ingen måltidskostnad för de dagar omsorgstagaren själv bekostar näringslösningen.

Hjälpmedelsavgift, särskilt boende 50 kr per månad
(Personer med beslut på särskilt boende eller korttidsboende debiteras för hjälpmedelsförsörjning.)

Förbrukningsmaterial 250 kr per månad²
(toalettpapper, tvättmedel, rengöringsmedel, lakan m.m.)

Hyra för lägenhet betalas i enlighet med hyreskontrakt.
Bostadstillägg söker du hos Pensionsmyndigheten.

Städning av lägenhet vid utflyttning 500 kr (engångskostnad)²
(Avgift tillkommer även vid byte av lägenhet, vid egen begäran.
Äldreboendet ansvarar för städningen)

Avgift parboende

Avgift för service samt städ- och tvättservice får tas ut för medboende till person som beviljats särskilt boende, enligt nedan. Dessa ingår inte i maxtaxa.

Måltidsabonnemang 4 416 kr per månad²
Serviceavgift 262 kr per månad¹
Städ- och tvättservice 794 kr per månad¹

Avgift för bostad då hyreslagen inte kan tillämpas

Avgiften för bostad i särskilt boende, som inte omfattas av hyreslagen, kan per månad uppgå till högst en tolftedel av 0,5539 gånger prisbasbeloppet.
Boendeavgift för år 2024, max 2 644,87 kr per månad

HEMSJUKVÅRD ORDINÄRT BOENDE

Barn och ungdom, ej fyllda 20 år Ingen avgift
(Avser hemsjukvård, hembesök och hjälpmedelsavgift)

Avgifter som ingår i maxtaxa

Hemsjukvård 794 kr per månad¹
(Inskriven i hemsjukvård)

Hembesök 200 kr per besök²
(Vid fler än ett besök under samma dygn uttas avgift endast för ett besök)

Uteblivet besök 397 kr¹ + 50 kr faktureringsavgift
(Tas ut om patienten inte finns i hemmet enligt avtalad tid)


Avgifter som inte ingår i maxtaxa

Flytt av hjälpmedel i ordinärt boende som måste monteras isär
Om det gäller flytt av hjälpmedel (inom kommunen) som måste monteras isär för att kunna flyttas, exempelvis säng, betalar vårdtagaren för nedmontering, transport och montering i den nya bostaden.

Avgift som ingår i gemensam maxtaxa med Region Dalarna

Hjälpmedelsavgift 250 kr per hjälpmedel
(Hjälpmedelsavgift uttas per komplett hjälpmedel inkl. tillbehör vid första utlämnandet. Hjälpmedelsavgift uttas inte för inkontinenshjälpmedel, förbrukningsartiklar samt för reservdelar.)

Maxtaxa för år 2024: 1 400 kr per månad

 

¹ Årlig höjning utifrån föregående års OPI
² Årlig översyn till januari
³Årlig höjning till januari enligt KPI

Senast uppdaterad: 26 juni 2024