Vårdnad, boende, umgänge

Att ha vårdnaden om ett barn, är att vara vårdnadshavare. Det innebär att du har ansvaret för att barnet får den omvårdnad, trygghet, försörjning, utbildning och uppfostran som det har rätt till.

Illustration av separerad barnfamilj.

När ni som föräldrar inte bor ihop måste ni tillsammans besluta om barnet ska bo växelvis hos er båda, eller hos vem av  er barnet ska bo, samt hur barnet ska umgås med den andra föräldern. Ett barn har rätt till umgänge med båda sina föräldrar.

Vi kan ge er stöd och hjälp att hitta en fungerande vardag kring vårdnad, boende och umgänge med ert barn.

Ni som är gifta med varandra har automatiskt gemensam vårdnad om ert barn. Om ni är ogifta när barnet kommer så blir modern automatiskt ensam vårdnadshavare, och ni får anmäla om ni vill ha gemensam vårdnad om barnet.

Anmälan om gemensam vårdnad görs till skatteverket. Ni kan göra det i samband med att faderskapet eller föräldraskapet fastställs. Denna möjlighet är öppen för alla, såväl svenska som utländska medborgare.

Faderskap/föräldraskap

Att ha gemensam vårdnad innebär att beslut i frågor som rör barnet ska fattas av er båda tillsammans. Ni kan ha gemensam vårdnad om ert barn även om ni inte bor tillsammans. När ni har gemensam vårdnad förutsätts ni kunna samarbeta kring barnet och tillsammans lösa frågor beträffande barnets boende, skolgång med mera.

Utredningen börjar med ett informationssamtal med er båda där vi berättar hur utredningen kommer att gå till. Syftet med utredningen är att beskriva vilka konsekvenserna kommer att bli för barnet med olika lösningar i vårdnads-, boende- eller umgängesfrågan. Utredningen ska se till barnets behov. Det är bra för barnet om ni som föräldrar hittar egna överenskommelser. Om ni enas kan ni återkalla era yrkanden i domstolen.

Lagstiftningen utgår från att det ska vara gemensam vårdnad och att det ska finnas starka skäl för att någon av parterna ska få ensam vårdnad. Lagstiftningen utgår också ifrån att barnet ska få tillgång till båda föräldrarna.

Vår uppgift är att ha barnet i fokus. Skulle du som förälder känna behov av eget stöd under utredningstiden rekommenderar vi att söka stöd på annat sätt.

Om ni inte kan enas om vårdnaden, boendet eller umgänget med barnen vid skilsmässa och separationer kan vi hjälpa till genom rådgivning och samarbetssamtal. Juridiskt bindande avtal kan skrivas rörande vårdnad, boende och umgänge.

Om ni inte kan komma överens om vårdnad, boende och umgänge genom rådgivning och samarbetssamtal kan ni som föräldrar väcka talan i domstol. De flesta föräldrar anlitar ett juridiskt ombud till sin hjälp. Vi utreder frågor om vårdnad, boende och umgänge på uppdrag av domstolen. Det innebär att vi ska utreda hur barnets behov och rättigheter bäst kan tillgodoses. Våra samtal i utredningen fokuseras därför på barnet.

Senast uppdaterad: 26 maj 2023