God man/förvaltare

Vill du hjälpa ett omyndigt barn, eller en myndiga vuxen som inte själv kan ta tillvara sin rätt? Då kan du bli god man eller förvaltare.

Enligt föräldrabalken ska en "rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig man eller kvinna" utses till god man eller förvaltare.

  • Att vara god man är ett lekmannauppdrag som bygger på att medmänniskor frivilligt åtar sig att göra en hjälpinsats för en enskild medborgare i behov av hjälp. Den som har en god man har fortfarande kvar sin rättshandlingsförmåga.
  • Förvaltarskap liknar godmanskap, med undantag att den som får en förvaltare förlorar sin rättshandlingsförmåga. Förvaltare förordnas av tingsrätten, i de fall det inte anses vara tillräckligt med god man.

En god man/förvaltares huvudsakliga uppgift är att biträda personen man är god man/förvaltare för, främst i ekonomiska och rättsliga frågor. Gode mannen/förvaltaren ska se till att personen får den vård och tillsyn hen behöver och verka för dennes bästa och se till att hen inte missgynnas i olika sammanhang. Det är domstolens förordnande som reglerar gode mannens/förvaltarens uppgifter.

Förordnandet brukar som regel innehålla tre uppgifter:

  1. Bevaka rätt: Uppgiften att bevaka rätt innebär att företräda huvudmannen och tillvarata huvudmannens intressen i olika situationer.
  2. Förvalta egendom: Uppgiften att förvalta egendom innebär att ta hand om huvudmannens ekonomi, både vardagsekonomin och tillgångar i form av värdepapper. Det handlar dels om vardagsekonomin, dels om förvaltningen av eventuella tillgångar i form av exempelvis pengar, aktier, fonder, fastighet eller bostadsrätt.
  3. Sörja för person: Uppgiften varierar från fall till fall, men syftet är att se till att huvudmannen har ett bra boende, får en god omvårdnad och ges goda levnadsvillkor

En god man kan även ha ett tillfälligt uppdrag för en enstaka rättshandling till exempel en fastighetsförsäljning eller att bevaka rätt i dödsbo.

Senast uppdaterad: 14 juni 2022