Handlingsprogram trygghet och säkerhet i Vansbro kommun

Brandkåren Norra Dalarna har tillsammans med medlemskommunerna Leksand, Mora, Orsa, Vansbro och Älvdalen tagit fram ett gemensamt handlingsprogram för trygghet och säkerhet i norra Dalarna. På den här sidan hittar du Vansbro kommuns olika delprogram.

Bakgrund

Leksand, Mora, Orsa, Vansbro och Älvdalens kommuner ska vara trygga och säkra att bo, vistas och driva verksamhet i. Ett helhetsgrepp kring frågorna om brottsförebyggande arbete, skydd mot olyckor, krishantering och civilt försvar är nödvändigt för att skapa en trygg och säker tillvaro. Medlemskommunernas beredskaps- och säkerhetssamordnare har i samarbete med Brandkåren Norra Dalarna tagit fram ett gemensamt handlingsprogram.

Till handlingsprogrammet finns tillhörande delprogram för områdena brottsförebyggande arbete, trafiksäkerhet, riskhänsyn i fysisk planering, brandförebyggande och operativ verksamhet, fallprevention, suicidprevention, vattensäkerhet, krisberedskap (utgör även plan för extraordinära händelser) och civilt försvar/beredskap. Delprogram finns också att tillgå hos Brandkåren Norra Dalarna.

I delprogrammen beskrivs strategiskt viktiga aktiviteter/åtgärder för kommunen och
särskilda satsningar för perioden 2019–2022.

Uppföljning sker genom en årlig skriftlig rapport till respektive kommunstyrelse samt
fortlöpande uppföljning och utvärdering inom varje delområde.

Här hittar du länkar till Vansbro kommuns olika delprogram i pdf-format.

Senast uppdaterad: 7 mars 2022