Våld i nära relationer

Om du lever i en situation där det förekommer kränkningar, hot eller våld har du rätt till stöd och hjälp. Det kan handla om fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld, men även att du känner dig tvingad till någonting du inte vill. Du som utsätter andra för våld kan få hjälp och stöd. Är du orolig för att någon annan kan vara utsatt för våld i en relation kan du anmäla oro.

Våld är en handling riktad mot en annan person, som genom denna handling skadar, smärtar eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från något som den vill.

(Per Isdal, 2001)

Du kan kontakta oss på Individ- och familjeomsorgen (IFO) eller polisen för att få stöd och hjälp. Är situationen akut, ring alltid 112.

Oss på IFO kontaktar du via kommunens växel 0281-750 00 och be att bli kopplad till mottagningssekreterare vid IFO.

Anmäl alltid direkt om barn är inblandade!

Om du misstänker att ett barn har blivit utsatt för ett brott bör du genast anmäla det till så väl polisen som till individ- och familjeomsorgen. Tänk på att även barn som bevittnar våld mellan närstående räknas som brottsoffer och har rätt till stöd från socialtjänsten.

Våld i nära relationer kan ta sig olika uttryck. Oftast förekommer en kombination av våldet.

  • Latent våld – det outtalade våldet där ilska och aggressivitet kan visa sig i kroppshållning och kroppsuttryck som skapar rädsla och upplevs som ett hot eller påminnelse om våldsamma konsekvenser.
  • Fysiskt våld innebär allt våld från mindre allvarligt brott till dödligt våld. Ex. är att våldsutövaren slår, biter, river, örfilar, knytnävslag, slag med tillhyggen, kväver, sparkar, håller fast, inlåsning och fastbindning.
  • Psykiskt våld kan handla utgöras av hot, verbala kränkningar, nedvärderande och kontrollerande beteende, begränsningar och kontroll av umgänge med vänner och familj. Ex på hot kan vara hot om fysiskt våld mot barn, familj och husdjur.
  • Sexuellt våld kan innebära att den som är våldsutsatt tvingas ha sex mot sin vilja, tvingas ha sex med andra eller tvingas till prostitution, tvingas ha oskyddat sex, tvingas mot sin vilja bli fotograferad eller filmad.
  • Materiellt våld avser våld som utövaren riktar mot kläder, möbler, datorer och mobiltelefoner eller andra betydelsefulla saker för den som är våldsutsatt.
  • Ekonomiskt våld handlar ofta om den våldsutsatta inte är insatt i sin egen eller den gemensamma ekonomin. Andra exempel är att den som är våldsutsatt tvingas ta lån eller stora krediter samt köpa saker på avbetalning.
  • Försummelse och vanvård handlar om ett medvetet val att i syfte att skada eller skapa otrygghet för personer som är i behov av vård eller omsorg pga. ålder eller funktionshinder. Den som är våldsutsatt kan vara i beroendeställning till våldsutövaren för att klara sin vardag.
  • Våld riktat mot ett funktionshinder är en typ av våld där diagnosen, neuropsykiatriska, intellektuella eller psykiska, står i centrum för våldet.
  • Hedersrelaterat våld och förtryck har sin grund i synen på kyskhet och oskuld som är starkt kopplat till familjens heder. Familjemedlemmar kontrolleras och begränsas på olika sätt. Våldet utförs av kollektivet, dvs medlemmar från familjen och släkten.
  • Våld mot husdjur är en kvarhållande faktor för en våldsutsatt person. Våldet kan bestå i att husdjuret blir fysiskt misshandlad och att våldsutövaren hotar att döda husdjuret vid separation.

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa. Ditt samtal syns inte på telefonräkningen.

Ring 020-50 50 50 gratis dygnet runt

Kvinnofridslinjens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kvinnojouren i Vansbro

Ring: 070-663 5379
Mejla: kvinnojouren@live.se

Nationella mansjouren

Nationella mansjouren är belägen i Stockholm, men ger samtalsstöd åt både män och kvinnor i hela landet via telefon. Hit kan du vända dig med alla slags relationsproblem, umgängesproblem, missbruksproblem, samt problem med aggressioner och våld.

Ring: 08-30 30 20

Barnahus i Borlänge

Målgruppen för Barnahus är barn och ungdomar upp till 18 år som utsatts för våldsbrott i nära relationer eller sexualbrott oavsett relation.

Till Barnahus Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 18 mars 2024