Gator, vägar och vägbidrag

För riks- och länsvägarna ansvarar Trafikverket Länk till annan webbplats.. Övriga småvägar är det vägsamfälligheter eller vägföreningar som sköter. Det finns också ett fåtal vägar där ingen står som ansvarig.

Väg, raksträcka

Har du frågor eller synpunkter gällande någon gata, väg eller gång- och cykelbana som ligger inom vårt ansvarsområde, är du välkommen att kontakta oss.

Kommunalt vägbidrag

Bidrag för upprustning och drift av enskilda vägar söker du i första hand om hos Trafikverket. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Kommunen ger också bidrag för drift av enskilda vägar. Se regler för vägbidrag nedan.

1. Reglemente för bidrag till enskilda vägar inom Vansbro kommun
(fastställt av kommunfullmäktige 1991-05-27 § 52)
(basbelopp ändrat till 3 kr per längdmeter av kommunstyrelsen 2009-06-22 § 57)


1.1. Allmänna bestämmelser
A. Kommunalt bidrag till enskilda vägar utgår till väg för permanent bostadsbebyggelse, till väg av betydelse som genomfartsväg för andra än de som bor utmed vägen och till väg av betydelse som utfartsväg eller genomfartsväg för näringslivet. Bidrag utgår ej till skogsbilvägar.
B. Väg till vilken bidrag utgår får icke avstängas för trafikering av allmänheten, såvida icke ifrågavarande trafik medför skada på vägen som menligt inverkar på vägens fortsatta nyttjande för den berörda bebyggelsen.
C. Bidrag till underhåll av enskild väg sökes på av kommunen upprättat ansökningsformulär. Sådan ansökan ska ha inkommit senast den 1 maj efter bidragsåret. Det vill säga att bidrag för 2023 ska sökas senast den första maj 2024. Ansökan sker via formuläret som finns på Vansbro kommuns hemsida, under gator och vägar. Kommunstyrelsens arbetsutskott har rätt att av sökande begära att ansökan skall kompletteras med kvitterade fakturor i avskrift. Ritning över vägsträckan ska lämnas på kommunens begäran.

1.2. Bidrag till underhåll av enskild väg
A. Kommunalt bidrag till underhåll utgår för varje kalenderår med en viss procentsats av ett basbelopp. Basbeloppet är fastställt till 3 kronor per längdmeter väg, avseende såväl sommar- och vinterunderhåll.
B. Bidrag enligt punkterna 1.2 C och 1.2 D utgår endast om den bidragsberättigade vägsträckan uppgår till minst 200 meter. Vid uppmätning av bidragsberättigad väg ska endast vägsträckan från allmän väg till sista permanenta bostadshuset medräknas.
C. Till väg som det utgår statsbidrag till, enligt Kungl. Maj:ts kungörelse angående stadsbidrag till enskild väghållning, lämnas kommunalt bidrag per längdmeter med 20 % av basbeloppet enligt punkt 1.2 A, dock högst 20 % av redovisad verklig kostnad för underhållet.
D. Till väg utan möjlighet att erhålla statsbidrag enligt Kungl. Maj:ts kungörelse
angående stadsbidrag till enskild väghållning lämnas kommunalt bidrag per
längdmeter med 60 % av basbeloppet enligt punkt 1.2 A, dock högst 60 % av
redovisad verklig kostnad för underhållet. Att statsbidrag icke kan erhållas ska
styrkas genom länsstyrelsens beslut av avslag på ansökan därom. För väg som är
900 meter eller kortare erfordras icke länsstyrelsens besluta, då vägen ofta måste
vara längre för att statsbidrag ska utgå.

1.3. Bidrag till iståndsättning av enskild väg
A. 1. Kommunalt bidrag till iståndsättning – ny eller ombyggnad – kan utgå till enskild väg utan statsbidrag. Bidrag utgår endast för den del av vägen som försörjer minst två fastigheter. Minsta bidragsberättigade väglängd ska vara 200 meter för att bidrag ska utgå.
A. 2. Bidrag till iståndsättning av enskild väg kan erhållas högst var 20:e år.
B. Iståndsättningen utgår med 20 kr per m2 för beläggning och 10 kr per m2
för bärlager, minst 10 cm tjockt. Vägar ska vara väldränerade för att bidrag ska utgå.
C. Preliminär ansökan om iståndsättning enligt punkt 1.3 B ska lämnas innan projektet påbörjas. Arbetet får igångsättas när beslutet om bidrag finns. Kommunens handläggande tjänsteman underrättas när arbetet påbörjas och ges tillfälle att kontrollera utförandet. Utbetalning av bidrag sker efter godkänt avslutat arbete.
Begränsningen av bidragsgivning är det totalbelopp som varje år anslås budget.
D. Inkomna bidragsansökningar behandlas i den ordning som de inkommer. Av de
medel som finns anslagna för bidrag till enskilda vägar, ska driftbidragen ha högre
prioritet. Ansökningar ska vara kommunen tillhanda senast 1 maj. Arbetet ska utföras så att redovisning och utbetalning kan ske under november månad beviljandeåret. Om så ej sker dras beviljande medel tillbaka.
E. Åsidosätter väghållare som erhållit iståndsättningsbidrag, att därefter underhålla vägar i rimlig omfattning, är vederbörande skyldig att återbetala erhållet bidrag eller del därav, varom kommunstyrelsen må besluta.

Sökande / Kontaktperson
Sökande / Kontaktperson
får härmed anhålla om kommunalt bidrag, i enlighet med av kommunfullmäktige fastställt reglemente för sommar- och/eller vinterunderhåll under år 2023.


På skissen ska vägsystemet framgå.


Kostnader och intäkter avser föregående år.
Kostnadsredovisning
Kostnader för vinterunderhållKostnadsredovisning
Kostnader för sommarunderhållIntäkter


Alla fält måste fyllas i. Saknas kostnader eller intäkter för vissa fält skriver ni en 0 (nolla). Alla kostnader anges i kronor.

Ansökan ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 1 maj 2024 för bidragsåret 2023.
Senast uppdaterad: 21 mars 2024