Trygghetsbostäder och träffpunkter för äldre i Dala-Järna och Nås

I kommunen tar man nu stora steg framåt när det gäller att skapa en trygg och fin miljö för äldre invånare.

Bild

Solgärdet - Blåmarkerat är kommunens ytor. Gulmarkerat är tilltänkta nya lägenheter.

Planerna kring trygghetsbostäder och träffpunkter i Dala-Järna och Nås har äntligen blivit verklighet, och hösten kommer att präglas av ombyggnationer och förändringar som kommer att göra skillnad i våra samhällen.

Nya trygghetsboenden för seniorer

Vad som gör projektet ännu mer värdefullt är att boendena är fullt tillgänglighetsanpassade och att önskemål från hemtjänsten i Nås har inkluderats i planeringen, vilket gör att de är skräddarsydda för våra äldre invånare.

Ett av de inslagen i ombyggnationen är skapandet av gemensamhetsutrymmen.
På Solgärdet kommer utrymmet att hyras ut till Vansbro kommun på ett långsiktigt hyresavtal på 20 år. Dessutom kommer Stiftelsen Vansbrohem att finansiera och bygga två lägenheter för seniorboende.
På Legoland innebär ombyggnationen också skapandet av ett gemensamhetsutrymme samt ett personalutrymme för hemtjänsten.
Båda dessa utrymmen kommer att hyras ut till Vansbro kommun på ett liknande hyresavtal. Även här kommer Stiftelsen Vansbrohem att bygga en lägenhet för seniorboende. Kommunen och Vansbrohem delar på kostnaderna för bygget, och Vansbrohem har även sökt bidrag från Boverket för att finansiera delar av projektet.

Lägenheterna i Nås är avsedda för de över 55 år, medan den nya lägenheten i Dala-Järna riktar sig till personer som är 65 år och äldre.

En gemensam satsning

Vansbrohem och Vansbro kommun arbetar tillsammans i den här satsningen.
Det är ett resultat av ett politiskt beslut att erbjuda trygghetsboenden i alla delar av kommunen, och det är något som välkomnas av både politiker och äldreomsorgschefen.

Som Pär Skagerling (M), ordförande i Stiftelsen Vansbrohem, uttrycker det: "Det är glädjande att se att vi tillsammans kan bygga en bättre framtid för våra äldre invånare. Trygghetsboendena kommer att ge våra seniorer en tryggare och mer bekväm tillvaro samtidigt som de stärker samhällsgemenskapen."

Även Frida Hellberg, sektorchef inom äldreomsorgen, delar entusiasmen: "Det är positivt att man bygger fler lägenheter i Vansbro kommun. För Dala-Järna och Nås är det positivt att få lokaler där vi kan öka den sociala samvaron och samverka med volontärer, föreningar och andra aktörer både till vardags och vid högtider.”

Invånarna involverade från start

Befintliga hyresgäster kommer att påverkas i mindre skala under byggnationen. Därför kommer Stiftelsen Vansbrohem anordna ”uppstartsträff” för både Solgärdet och Legoland där man träffar hyresgäster tillsammans med entreprenör och representant från kommunen och informerar om tidplan och eventuella störningar.

En ekonomisk och framtidsinriktad satsning

Utöver den mänskliga aspekten har ombyggnationen också ekonomiska fördelar.
Kommunens kostnad per brukare för särskilt boende ligger redan under rikssnittet, men kostnaden per innevånare i åldersgrupperna 65+ och 80+ ligger över rikssnittet.
Inrättandet av trygghetsbostäder syftar till att senarelägga eller minska behovet av särskilt boende, samtidigt som det erbjuder en boendeform som främjar gemenskap och ökad trygghet. Detta skulle i förlängningen betyda att det i framtiden behövs färre platser i särskilt boende än idag, en effekt som har beaktats vid planeringen.

Framtiden ser ljus ut

I ett första steg kommer trygghetsbostäder och träffpunkter för äldre att etableras i Dala-Järna och Nås. Planen är sedan att samma koncept kan appliceras i andra delar av kommunen, och när byggnationerna är klara i Dala-Järna och Nås flyttas fokus till Äppelbo.

Bild

Legoland - Blåmarkerat är kommunens ytor. Gulmarkerat är tilltänkta nya lägenheter.

Senast uppdaterad: 27 september 2023