Solfångare eller solceller

Här får du veta mer om vad som krävs för att sätta upp solcellspaneler. Har taket rätt förutsättningar, krävs bygglov, vilka krav finns på brand- och elsäkerhet?

Installation av solceller kan vara bra en investering för både plånbok och miljö. I de flesta fall krävs inget bygglov för installation av solceller på tak förutsatt att installationen följer takets lutning. Däremot är det bra att känna till riskerna vid brand och fukt när man bestämmer sig för att installera solceller för att det inte ska bli en kostsam investering.

Brandsäkerhet

Förutom risken att falla ner och skada människor vid brand så kan solpaneler utgöra en fara för räddningstjänstpersonal då de fortsätter att producera el så länge de utsätts för solljus. Det innebär att det finns risker för elchocker från själva solpanelerna men även från den likstömskabel som går från panelerna till omvandlaren till växelström. För att minska risken finns olika system som bryter strömmen så nära panelen som möjligt.

En annan risk som främst finns vid större byggnader är att solpanelerna kan försvåra räddningstjänstens arbete på tak. Eftersom solpaneler kan påverka risken för brandspridning såväl inom som utanför byggnaden och även räddningspersonalens säkerhet samtidigt som BBR inte reglerar i detalj hur panelerna ska utföras behöver en projektör ta hänsyn till en rad olika aspekter.

Exempel på aspekter som kan behöva beaktas vid projektering av solpaneler är:

 • Påverkar solceller på fasad möjligheten till utrymning med hjälp av räddningstjänsten?
 • Är solcellspaneler monterade över eller i närhet av brandväggar?
 • Finns behov av orienteringsritningar av solcellsanläggningen som beskriver anläggningens uppbyggnad, kablarnas placering, vilka delar som blir spänningslösa av brytaren, namn på kontaktperson m.m.?
 • Hur påverkas brandspridningen av solceller placerade på fasad respektive tak?
 • Är anläggningen tillräckligt tydligt skyltad?
 • Bryts strömmen till solcellspanelerna när brandlarmet aktiveras?
 • Behöver räddningstjänsten ha möjlighet att nå taket från två håll för att kunna göra en insats?
 • Hur utformas drift- och underhållsinstruktioner för att säkerställa en säker anläggning över tid?

Fukt på vinden

Uttorkning av kallvindar av solens värmande strålar är extra viktigt under perioden oktober till mars. Denna period är vindar och kattvindar extra utsatta för fukt utifrån såväl som inifrån boyta. Solinstrålningen beräknas till 800-1000 kWh/m2 per år, beroende på takvinkel, -lutning och om man bor i Norrland eller Skåne.
800-1000kWh/m2 är mycket som blir en avfuktande och värmande effekt för en vind. Det vet alla som har varit uppe på vinden hur varmt det kan vara en solig junidag. Ett normalstort villatak tappar till stor del denna uppvärmning som skulle gått till att torka taket.

Solpaneler måste ha en kylande luftspalt mot taket för inte tappa effekt när paneltemperaturen går över 25°C. Denna luftspalt skuggar således underliggande tak. Och 1 C° temperatur minskning inne på vinden ger hela fem procents höjning av luftfuktigheten (RF). Då många vindar möglar eller ligger på gränsen till att mögla kan en liten temperaturförändring på någon grad kan orsaka mögelskador. Av besiktningsmän utfärdade överlåtelsebesiktningsprotokoll visar oftast att norrsidan brukar det vara frekvent mögelangrepp under det att på den varma södra sidan av vinden brukar det vara mera begränsat. Dvs den skugga som finns på den norra sidan gör vinden något kallare och fuktigare vilket gynnar mikrobiell påväxt.

Vindar är mycket fuktutsatta konstruktioner både med och utan solceller men problematiken kan i vissa fall förvärras under vissa perioder om de skuggas av solcellspaneler. Man bör höja husets fukttolerans genom att se över inneventilation, ångspärr mot vind och gärna sätta upp en fuktstyrd, energieffektiv ventilation på vinden.

Inom detaljplanerat område

Solfångare och solceller på en byggnad kan vara bygglovspliktiga inom detaljplanerat område. Lovplikt gäller om anläggningen innebär att byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial. Lovplikt gäller också om byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt. Från bygglovsplikten finns dock vissa undantag.

Utanför detaljplanerat område

Utanför detaljplan krävs det normalt inte bygglov för solfångare och solceller på byggnader.

Utanför detaljplan kan kommunen dock ha beslutat om områdesbestämmelser. I områdesbestämmelserna kan det ha införts bygglovsplikt för byte av färg, fasadbeklädnad, taktäckningsmaterial eller för att vidta en åtgärd som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende. Det kan även ha införts bygglovsplikt för underhåll eller ändring av ett byggnadsverk eller ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Om det finns en utökad lovplikt i områdesbestämmelser kan solfångare och solceller alltså kräva bygglov trots att det är utanför detaljplan.

Undantag från krav på bygglov för solenergianläggningar

Solfångare eller solcellspaneler som monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial är i vissa fall bygglovsbefriade även om de medför att byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas. Undantaget från krav på bygglov gäller för alla typer av byggnader. Följande kriterier ska vara uppfyllda för att sådana solfångare och solcellspaneler ska vara bygglovsbefriade:

 • de ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial
 • de ska följa byggnadens form
 • de får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
 • de får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret
 • att solenergianläggningen inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området

Tak- och fasadintegrerade solenergianläggningar

Att montera solfångare eller solceller som är tak- eller fasadintegrerade kan kräva bygglov. Detta eftersom det räknas som byte av färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial. Det finns inget särskilt undantag från krav på bygglov för tak- och fasadintegrerade solenergianläggningar. Det finns dock undantag från lovplikten för byte av färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial för en- och tvåbostadshus. Det finns också undantag för andra byggnader än en- och tvåbostadshus för fasad och tak som vetter mot kringbyggd gård. Dessa undantag gäller även vid byte till tak- och fasadintegrerade solenergianläggningar.

Fristående solenergianläggningar

Fristående solfångare och solcellspaneler kräver normalt inte bygglov. Det gäller både inom område med detaljplan och områdesbestämmelser och utanför område med detaljplan och områdesbestämmelser. Det gäller även inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt och inom riksintresseområden.

Fristående solenergianläggningar kan dock kräva bygglov om de är att betrakta som en byggnad. Med andra ord om solcellspanelerna utgör ett tak och att ett utrymme skapas under panelerna för människor att vistas i oavsett syfte, krävs bygglov.

Om placering av solceller sker på jordbruksmark krävs prövning mot miljöbalken, vilket ansöks om hos Länsstyrelsen.

 

Senast uppdaterad: 26 april 2024