Sotning och brandskyddskontroll

I småhus är soteld en av de vanligaste brandorsakerna. För att minska risken för bränder är det viktigt att sota regelbundet.

Sotare på tak.

Foto: Åsa Larsson.

Ny sotare

Från och med den 1 augusti 2023 har ansvaret för sotning i Vansbro kommun gått över till Brandkåren norra Dalarna. De har i sin tur upphandlat en entreprenör som nu sköter sotningen, Värmlandsknoparn AB.

Magnus Lindberg är kvar som skorstensfejartekniker men jobbar nu åt Värmlandsknoparn AB.

Den som vill veta mer om sotning och brandskyddskontroll kan vända sig direkt till Brandkåren i norra Dalarnas hemsida. Där framgår allt om gällande avgifter och frister i medlemskommunerna.

Läs mer från Brandkåren norra Dalarna här Länk till annan webbplats..

Sotning

Enligt Lagen om skydd mot olyckor delas sotningen in i två moment; sotning som är själva rengöringen och brandskyddskontrollen som kontrollerar eldstaden och utrymmet där intill.

Vid sotning, rengöring av skorstenen, tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand. Sotning är en viktig del i arbetet med att förebygga bränder i bostäder och ska utföras av en skorstensfejare efter de intervall som kommunen bestämt. Som fastighetsägare kan du också ansöka om att själv få utföra sotningen.

Brandskyddskontroll

Brandskyddskontrollen genomförs av en skorstensfejare med teknikerexamen enligt intervall som bestäms av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Länk till annan webbplats.. Vid brandskyddskontrollen gör brandskyddskontrollanten en säkerhetsbedömning på din eldstad, skorsten, im-kanaler i restauranger, storkök och därmed jämförbara utrymmen och takskyddsanordningen (gäller inte im-kanaler i bostäder). 

Du har möjlighet att att sota din egen fastighet själv. Kravet är att sotningen genomförs på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt och du måste ha genomgått Brandskyddsföreningens utbildning för egensotning. Brandskyddskontrollen måste dock utföras av skorstensfejarmästaren.

Blankett för ansökan om egensotning Länk till annan webbplats.

Om Brandskyddsföreningens utbildning för egensotning Länk till annan webbplats.

Oavsett om det är sotaren som rengör din anläggning eller om du gör det själv, så ska bestämda sotningsintervaller följas. Beroende på vilken slags anläggning du eldar i och hur mycket du använder den, gäller olika intervaller.

Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor

Om pannan ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av en kvalificerad driftsledare ska sotning ske vart tredje år, oavsett vilket bränsleslag som används. I övriga fall ska, om du eldar med med fasta bränslen, sotning göras enligt följande:

 • 5 gånger per år: Gäller konventionella pannor.
 • 3 gånger per år: Gäller pannor med keramisk inklädnad i förbränningskammaren eller motsvarande konstruktion för effektiv förbränning av bränslet och där pannan är ansluten till ackumulatortank eller motsvarande anordning.
 • 2 gånger per år: Gäller pannor där eldning sker med träpellets eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och där eldningsapparaten är speciellt konstruerad för effektiv förbränning av bränslet.

Om du eldar med flytande bränslen:

 • 5 gånger per år: Gäller pannor där eldning sker med tung eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle.
 • 1 gång per år: Gäller pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannans märkeffekt överstiger 60 kW.
 • 1 gång vart annat år: Gäller pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannans märkeffekt uppgår till högst 60 kW.

Köksspisar, ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar för matlagning

Om eldning sker i större omfattning än för enskilt hushålls behov ska sotning göras enligt följande:

 • 6 gånger per år: Gäller eldstäder där eldning sker med fasta bränslen, tung eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle.
 • 1 gång per år: Gäller eldstäder där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle.

Eldstäder för enskilt hushållsbehov

 • 1 gång per år: Gäller eldstäder som utgör den huvudsakliga källan för uppvärmning av det rum där eldstaden är uppställd eller för matlagning.
 • 1 gång vart tredje år: Gäller eldstäder som eldas i mindre omfattning och som inte är den huvudsakliga källan för uppvärmning av det rum där eldstaden är uppställd eller för matlagning.
 • 1 gång vart tredje år: Om eldstaden finns i ett fritidshus.

Imkanaler i restauranger eller andra storkök

Sotning ska ske tre gånger per år. När det gäller imkanaler i kök som bara används för uppvärmning av mat eller liknande verksamhet ska sotning ske en gång per år.

Övrigt

I vissa fall kan undantag gälla:

 • Undantag från sotningen när ingen eldat mellan två sotningstillfällen,
 • Möjligheter att ändra sotningsfristen i enskilda fall av brandskyddsmässiga skäl, och
 • Övergångsförfarandet vid införandet av nya föreskrifter om sotningsfrister.

Beroende på vilken slags anläggning du har gäller olika frister (tidsintervaller).

Du hittar de brandskyddskontrollfrister som gäller för de vanligaste anläggningarna i småhus på MSB:s webbplats. Länk till annan webbplats.

Om du vill installera eller göra en väsentlig ändring av eldstäder, kaminer eller rökkanaler behöver du lämna in en anmälan till Stadsbyggnadsförvaltningen. Med väsentlig ändring avses åtgärder som kan leda till ökad brandrisk eller förändrade utsläpp till omgivningen.

Bifoga följande dokument med din anmälan:

 • Planritning som visar eldstaden/rökkanalens invändiga placering i huset
 • Fasadritning som visar skorstenens placering och höjd
 • Situationsplan som visar i vilken byggnad eldstaden ska placeras
 • Prestandadeklaration som visar att eldstaden/rökkanalen uppfyller gällande krav

Avgifterna för sotning och brandskyddskontroll baseras på den taxa som kommunen har beslutat. Genom att planera arbetet så att ett område görs klart åt gången, hålls kostnaderna per besök nere. Det är därför som du själv inte kan, till samma kostnad, bestämma dag och tid för sotarens besök.

Senast uppdaterad: 25 april 2024