Provtagning av nedlagda deponier

Tyréns Sverige AB har fått i uppdrag att utföra provtagningar av tre nedlagda deponier som finns i Vansbro kommun.

Uppdraget som Tyréns Sverige AB fått omfattar att ta fram en provtagningsplan för var och en av de tre nedlagda kommunala deponierna Källbackstippen, Nås avfallstipp samt Skälsmyran i Äppelbo.

Vad innebär provtagningplan

Provtagningsplanerna kommer omfatta undersökning av föroreningar i mark och grundvatten för att kunna bedöma miljö- och hälsorisker avseende mark och grundvatten. Undersökningarna har till uppgift att kartlägga om föroreningar finns på området samt översiktligt bedöma spridning.

I provtagningsplanerna beskrivs hur kommande miljötekniska markundersökningarna ska utföras.

Provtagningsplanen ska även omfatta en kartläggning av förekomst av deponigas och olycksrisker kopplade till ras/skred, gropar/håligheter och ytligt förekommande avfall såsom skrot.

Skälsmyran

Denna deponi var i drift till slutet av 70-talet. Enligt tidigare inventeringar har den använts till hushållsavfall, industriavfall samt slam från enskilda brunnar.

Nås avfallstipp

Denna deponi var i drift till slutet av 70-talet. Enligt tidigare inventeringar har den använts till hushållsavfall, industriavfall samt avfall från jordbruk.

Källbackstippen

Denna deponi var i drift till 1980. Enligt tidigare inventeringar har den använts till hushållsavfall samt industriavfall (virke, stubbar, sten och jord) samt industriavfall, miljöfarligt avfall.

Senast uppdaterad: 1 november 2023