Tillbyggnad av Orklas fabrik

Orkla Foods Sverige AB producerar på anläggningen i Vansbro bland annat pizza och paj. Bygglov är beviljat för tillbyggnad på fastigheten Grönalid 1:4.

Byggprojektet kommer att genomföras i olika etapper under perioden 2022-2026.

Foto: Orkla

Grundläggning etapp 1 Energicentralen Orkla Foods Sverige AB, Vansbro

Aktuell information

Arbetet med etapp 1 Energicentralen är nu färdigställt. Under sommaren 2022 har markarbeten utförts i området öster om Orkla Foods anläggning. Nästa steg var genomförandet av första etappen som innefattade uppförande av en byggnad för nytt kyl- och värmeåtervinningssystem. I anslutning till bygganden anlades ett utjämningsmagasin för processpillvatten.

Byggnaden i etapp 1 blev klart i februari 2023.
I dagsläget finns inget startdatum för när etapp 2 kommer att påbörjas.

Vilka regler gäller för byggbuller

Bygg- och rivningsarbeten ska enligt Plan- och bygglagen planeras och utföras med aktsamhet så att personer och egendom inte skadas och så att minsta möjliga obehag uppstår.

Miljöbalken gäller vid arbeten som kan medföra störningar till omgivningen. Av miljöbalken framgår att verksamhetsutövare är skyldiga att skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot olägenhet eller skada.

Här kan du läsa mer om buller från byggarbetsplatser på naturvårdsverkets hemsida.  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 15 juni 2023