Vår krisberedskap

Kommunen har en central roll vid hanteringen av kriser. Här hittar du information om hur vi arbetar med krisberedskap och vad du själv kan göra för att förbereda dig.

Bild

Foto: Thomas Henriksson, MSB

Ibland används begreppet extraordinär händelse. Det är en händelse som avviker från det normala och innebär en allvarlig störning eller en överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner.

Information vid kris

  • 112 - ska du ringa vid behov av omedelbar hjälp. Beskriv tydligt för larmcentralen vad som har hänt och var du befinner dig. Uppge hur många som är skadade och vilka sorters skador de har.
  • 113 13 - kan du ringa för att få information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. Man kan också ringa och lämna information på 113 13. SOS Alarm ansvarar för informationsnumret 113 13.
  • Vid en allvarlig olycka finns oftast information om händelsen på webbplatsen Krisinformation.se;  Länk till annan webbplats.
    ingången till myndigheternas gemensamma information.
  • VMA - Viktigt meddelande till allmänheten, är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser, vid svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner och vid krishantering i samband med extraordinära händelser. Varningssystemet innefattar information i radio och tv samt sms till mobiltelefoner.
  • Upplysningcentral - vi upprättar upplysningscentral om en kris eller olycka inträffar och kommunikationsbehovet är stort.

Kommuner driver många verksamheter som måste fungera även under kriser; äldreomsorg, vattenförsörjning, räddningstjänst och skola till exempel. För att klara detta måste vi förbereda oss och öva, till exempel hur en viktig verksamhet ska klara sig vid ett omfattande elavbrott.

Geografiskt områdesansvar

Inom vårt geografiska område ska vi vid en extraordinär händelse jobba för att:

  • Olika aktörer i kommunen samverkar och uppnår samordning i planerings- och förberedelsearbetet
  • Krishanteringsåtgärder samordnas
  • Informationen till allmänheten samordnas

Vi samordnar

Många aktörer fyller en viktig funktion i vår krisberedskap; myndigheter, företag, frivilligorganisationer, trossamfund och föreningar. Kommunens uppgift är bland annat att bygga nätverk, så det finns ett fungerande samarbete mellan de inblandade när en kris uppstår.

Krisledningsnämnd

Vid en extraordinär händelse kan kommunens krisledningsnämnd aktiveras. Nämnden fattar beslut om det som är kopplat till den extraordinära händelsen.

Alla kommuner är skyldiga att ha en krisledningsnämnd. Syftet med nämnden är att skapa möjligheter till snabba politiska beslut vid en extraordinär händelse.

Krisledningsorganisation

Vi har en utbildad och övad krisledningsorganisation som kan aktiveras när ordinarie verksamhet inte kan hantera den inträffade händelsen.

Risk- och sårbarhetsanalyser

Kommuner måste ha en plan för hur vi ska hantera extraordinära händelser. Planen ska grunda sig på risk- och sårbarhetsanalyser av all verksamhet som måste fungera även vid en kris. Det innebär att alla kommuner ska planera och öva för hur de ska hantera till exempel omfattande elavbrott, IT-haverier och översvämningar. Dessutom ska förtroendevalda och anställda utbildas och övas.

Vi har ett lagstadgat ansvar att tillhandahålla psykosocialt stöd och omhändertagande vid katastrofer, större olyckor eller händelser där många personer behöver omfattande psykosocialt stöd.

I vår kommun är det tjänsteperson i beredskap som aktiverar Posom-gruppen.

Ledningsgrupp och utbildade stödpersoner

Posom består av en ledningsgrupp och en grupp med särskilt utsedda stödpersoner. Stödpersonerna kommer bland annat från individ- och familjeomsorgen, skolan och trossamfund.

Stödpersonerna är utbildade i psykiska reaktioner som kan bli resultatet av traumatiska händelser. De ska ge stöd till drabbade individer och/eller deras närstående. Stödpersonerna i Posom ska fånga upp problem eller svårigheter och vid behov slussa de drabbad vidare till rätt person eller instans.

Stödcentrum för Posom upprättas vanligtvis på brandstationen i Vansbro.

Om det blir ett långvarigt strömavbrott eller någon annan störning eller kris i samhället så måste du själv ha en hemberedskap. Det betyder att du ska vara beredd på att ordna vatten, värme och något att äta. Du behöver också kunna kommunicera med andra och få information från media och myndigheter. Med rätt förberedelser kan du klara en besvärlig situation bättre, oavsett vad som har hänt.

Värmebrist Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Det behöver inte vara så kallt för att du snabbt ska bli nedkyld. Då blir din rörelse- och tankeförmåga sämre. Se till att ha en plan för alternativ uppvärmning av ditt hem och ha saker hemma som kan underlätta.

Mat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Om du är frisk kan kroppen egentligen klara sig länge utan mat, men din mentala förmåga försämras snabbt om du inte äter. Du både tänker sämre och mår sämre. Se därför till att du har något att äta! Köp extra av sådant som du ändå brukar köpa hem i vanliga fall.

Vattenbrist Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Brist på vatten är mycket allvarligare än brist på mat. Därför är det viktigt att ha en plan för att kunna ordna vatten i alla lägen. Med några dunkar, en vanlig frys och möjlighet att koka vatten kommer du långt.

Kommunikation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Vid en större olycka eller kris behöver du få veta vad som händer, hur du själv ska agera och vad ansvariga myndigheter gör. Du kan också behöva komma i kontakt med dina anhöriga.

Senast uppdaterad: 8 december 2023