Biståndshandläggare

Om du behöver hjälp eller stöd i din vardag kan du vända dig till biståndshandläggarna i kommunen.

Ansökan
Det är enbart den enskilde, en legal företrädare eller formellt ombud (med fullmakt) som kan ansöka om bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) eller begära en LSS insats.

Du kan ringa, skriva ett vanligt brev eller fylla i en blankett. En biståndshandläggare hör sedan av sig till dig och ni kommer överens om en tid för hembesök eller ett möte. Anhöriga eller legal företrädare (god man/förvaltare) får gärna vara med.

Ansökan av insats till barn och unga (LSS)
Om ansökan/begäran enligt LSS avser insats för ett barn under 15 år krävs att vårdnadshavare kommer in med en ansökan. Vid gemensam vårdnad ska ansökan undertecknas av båda vårdnadshavarna. Barn som fyllt 15 år kan också själv ansöka om insatser. Vårdnadshavare har dock rätt och skyldighet att bestämma i barnets angelägenheter upp till att barnet fyller 18 år.

Anmälan och uppsökande verksamhet
Om information eller en anmälan inkommer till kommunen om att en kommuninvånare har behov av stöd och hjälp är handläggaren skyldig att följa upp den. Kontakt tas med den det berör för att ta reda på om den enskilde vill ansöka om bistånd.

Vid hembesök eller möte samtalar du och biståndshandläggaren om den insats du ansökt om, hur dina behov ser ut, vad du klarar själv och vad du behöver hjälp med. Handläggaren kan även begära att få ta del av aktuella intyg, som läkarintyg eller en ADL-bedömning, beroende på vilken typ av insats du ansökt om. Detta kommer sedan användas som underlag i biståndshandläggarens utredning.

När biståndshandläggaren fått in nog med underlag görs en utredning. I utredningen prövas om du har rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Du får hem ett skriftligt beslut på din ansökan. I beslutet framgår om insatsen blir beviljad eller om du fått avslag. Om behovet ändras kan du när som helst ansöka igen.
Handläggning av ansökningar enligt SoL ska ske skyndsamt.

Utredning enligt LSS
I utredningen prövas först din personkretstillhörighet. Det betyder att biståndshandläggaren utreder om du har rätt att ta del av LSS. Om du tillhör en av lagens personkretsar utreder biståndshandläggaren om du har behov av den sökta insatsen. De personer som inte omfattas av någon av personkretsarna kan ha rätt till insatser via SoL.

När vi fått in din ansökan försöker vi handlägga den så snabbt som möjligt. Hand­läggnings­tiden beror på vilken insats du ansökt om, men vi försöker fatta ett beslut inom tre månader.

Är du inte nöjd med ditt beslut har du möjlighet att överklaga det. Du ska skicka in din överklagan senast tre veckor efter att du fått beslutet. Skriftlig information om hur du överklagar följer med ditt beslut, en så kallad besvärshänvisning. Om du behöver hjälp med att överklaga ditt beslut kan din biståndshandläggare stödja dig med detta.

Om du bor i en annan kommun där du är beviljad insats enligt LSS, och önskar flytta till Vansbro kommun, kan du ansöka om så kallad förhandsbesked. Då utreder biståndshandläggaren om du har rätt att ha kvar dessa insatser enligt LSS om du flyttar hit. Detta görs så att du vet innan du flyttar om du har rätt till samma stöd och hjälp som i din hemkommun.

Senast uppdaterad: 11 juli 2023