Tillgänglighet

Tillgänglighet handlar om att alla ska kunna delta i samhället på lika villkor. Vansbro kommun arbetar med tillgänglighet inom flera olika områden.

Hand som håller i hjärtformat löv.

Som kommuninvånare ska du, oavsett om du har en funktionsvariation eller inte, ha möjlighet att delta i samhällslivet. Publika lokaler och allmänna platser ska göras mer tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Det är ett krav som ställs i bestämmelserna om enkelt avhjälpta hinder.

En funktionsvariation blir ett funktionshinder först när det finns brister i miljön eller i en verksamhet. När bristerna åtgärdats och tillgängligheten ökat kan funktionsvariationen minska eller försvinna.

Människor med fysiska funktionsnedsättningar ska kunna ta del av verksamheter och besöka offentliga lokaler som skolor, bibliotek och sjukhus. Det gäller även allmänna platser som gator, torg och parker. Därför är det viktigt att byggnader och utemiljöer är tillgänglighetsanpassade.

Enligt plan- och bygglagen ska ”enkelt avhjälpta hinder” för personer med funktionsvariation undanröjas i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser. Det kan till exempel handla om besvärliga entréer eller markskyltar som spärrar vägen på trottoarer. Ägaren till den berörda fastigheten är alltid ansvarig.

Ett mer tillgängligt samhälle underlättar för alla, oavsett om du har en funktionsvariation eller inte. Det kan till exempel handla om att ta sig till och från arbetet, hämta barn på förskolan, gå på bio, ta del av viktig information eller kommunicera med andra.

Enkelt avhjälpta hinder som till exempel trösklar, tunga dörrar och dålig belysning finns i både byggnader och utemiljöer. Det är hinder som går att åtgärda inom en rimlig tid och kostnad. Fastighetsägaren ansvarar för att ta bort hindren, och kommunen sköter tillsynen.

Målsättningen är att göra kommunens information tillgänglig för så många som möjligt. På vår webbplats så finns all information att översättas på olika språk med hjälp av Google Translate och vi har även en funktion där du kan få allt innehåll uppläst.

Vi jobbar med att all text på webben är skriven utifrån klarspråk. Klarspråk handlar om att anpassa informationen på webbplatsen utifrån besökarens behov och frågor. Informationen ska finnas på en plats där det är logiskt att hitta den och den ska vara skriven med ett språk som besökaren använder.

Bristande tillgänglighet är en form av diskriminering. Kommunen ska hjälpa till att öka tillgängligheten i samhället så att personer med funktionsvariation kan delta på lika villkor.

Vår likabehandlingspolicy ligger till grund för kommunens jämställdhets- och mångfaldsarbete. Alla förskolor och skolor har egna planer mot kränkande behandling som utvärderas varje år.

Senast uppdaterad: 14 juni 2022