Familjehem och jourhem

Att vara familjehem eller jourhem betyder att du och din familj öppnar ert hem för ett barn som av någon anledning inte kan bo kvar hos sina föräldrar. Ni ska kunna erbjuda barnet en trygg tillvaro i en stabil familj, med mål att barnet så småningom ska kunna flytta tillbaka till sin biologiska familj.

Kvinna och barn som blåser såpbubblor tillsammans.

Det kan finnas flera skäl till att barnet inte kan bo kvar i sitt hem och behöver ett familjehem eller jourhem. Föräldrarna kan ha svårt att ta hand om sitt barn på grund av psykisk ohälsa, missbruksproblem, sjukdom eller av andra orsaker. Det kan även vara barnet som behöver familjehem eller jourhem på grund av exempelvis konflikt med föräldrarna, svårigheter i skolan, kriminalitet eller missbruk.

Hur länge ett barn bor kvar i sitt familjehem varierar. Vissa barn växer upp i ett familjehem tills de flyttar hemifrån, medan andra bor i familjehem eller jourhem en kortare period.

Du behöver inte ha någon formell utbildning för att bli familjehem. Det viktiga är att du har en stabil livssituation, har tid, plats och engagemang för att ta hand om ett barn. Du kan vara gift, sambo eller ensamstående. Med eller utan barn. Ditt hem behöver vara tryggt.

För att kunna bli ett familjehem eller jourhem måste du först anmäla ditt intresse till oss på individ- och familjeomsorgen.

Anmäl ditt intresse via webbformulär

Innan du blir familjehem eller jourhem gör vi alltid en utredning. I utredningen ingår:

 • Besök hemma hos dig
 • Intervju med dig
 • Vi behöver referenser om dig som person
 • Registerutdrag från Kronofogdemyndigheten, Försäkringskassan, socialregister, polisens misstanke- och belastningsregister

Hela familjen berörs av att vara familjehem eller jourhem. Vi kommer att prata med dina barn när vi gör vår utredning. Det är viktigt att hela familjen är positivt inställda till att bli familjehem eller jourhem, inklusive dina egna barn.

Som familjehem ingår du i ett team tillsammans med en familjehemssekreterare och en barnsekreterare. Du ska erbjudas:

 • Handledning i grupp och enskilt
 • Studiecirklar
 • Utbildningsdagar
 • Fortlöpande kontakt

När vi gör vår utredning lyssnar vi på dina önskemål om typ av uppdrag. I det ingår exempelvis ålder och kön på barnet.

Du får ett arvode och ersättning för dina omkostnader.

Arvodesdelen är beskattningsbar och pensionsgrundande. Omkostnadsdelen ska täcka dina merkostnader. Exempel på merkostnader:

 • Mat
 • Kläder
 • Fickpengar

Vi följer Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, rekommendationer för familjehemsersättningar. Ersättningsnivån bestäms utifrån barnets ålder och vårdbehov. I samband med att ett barn flyttar in hos dig behöver du ibland vara hemma en tid. Du får då ersättning för din förlorade arbetsinkomst.

Om ersättningsnivåerna på SKR:s webbplats Länk till annan webbplats.

Som jourhem tar du emot barn som behöver tas omhand omedelbart. Barnet bor i jourhemmet under en kortare period. Under tiden gör våra barnsekreterare en utredning för att bedöma om barnet kan flytta tillbaka till sin biologiska familj eller om hen exempelvis behöver flytta till ett familjehem.

Senast uppdaterad: 2 maj 2024