God man och överförmyndare

I alla kommuner ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Vi har en överförmyndare som utsetts av kommunfullmäktige. Förvaltningen av överförmyndarens ärenden sker i organisationen Överförmyndare i samverkan i Övre Dalarna som har sitt säte Mora. I organisationen ingår även kommunerna Leksand, Mora, Orsa, Rättvik och Älvdalen.

I Vansbro kommun heter den valda överförmyndaren Elisabeth Svensson, men det är de anställda medarbetarna på överförmyndarkontoret som handlägger de dagliga tillsynsärendena som rör gode män, förvaltare och förmyndare. Deras jobb är att se till att omyndiga barn, eller myndiga personer som inte själva kan ta tillvara sin rätt, behandlas korrekt ekonomiskt och rättsligt. Uppdraget är reglerat i föräldrabalkens bestämmelser. All post skickas till Mora och all handläggning sker i Mora.

Enligt föräldrabalken ska en "rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig man eller kvinna" utses till god man eller förvaltare.

  • Att vara god man är ett lekmannauppdrag som bygger på att medmänniskor frivilligt åtar sig att göra en hjälpinsats för en enskild medborgare i behov av hjälp. Den som har en god man har fortfarande kvar sin rättshandlingsförmåga.
  • Förvaltarskap liknar godmanskap, med undantag att den som får en förvaltare förlorar sin rättshandlingsförmåga. Förvaltare förordnas av tingsrätten, i de fall det inte anses vara tillräckligt med god man.

En god man/förvaltares huvudsakliga uppgift är att biträda personen man är god man/förvaltare för, främst i ekonomiska och rättsliga frågor. Gode mannen/förvaltaren ska se till att personen får den vård och tillsyn hen behöver och verka för dennes bästa och se till att hen inte missgynnas i olika sammanhang. Det är domstolens förordnande som reglerar gode mannens/förvaltarens uppgifter.

Förordnandet brukar som regel innehålla tre uppgifter:

  1. Bevaka rätt: Uppgiften att bevaka rätt innebär att företräda huvudmannen och tillvarata huvudmannens intressen i olika situationer.
  2. Förvalta egendom: Uppgiften att förvalta egendom innebär att ta hand om huvudmannens ekonomi, både vardagsekonomin och tillgångar i form av värdepapper. Det handlar dels om vardagsekonomin, dels om förvaltningen av eventuella tillgångar i form av exempelvis pengar, aktier, fonder, fastighet eller bostadsrätt.
  3. Sörja för person: Uppgiften varierar från fall till fall, men syftet är att se till att huvudmannen har ett bra boende, får en god omvårdnad och ges goda levnadsvillkor

En god man kan även ha ett tillfälligt uppdrag för en enstaka rättshandling till exempel en fastighetsförsäljning eller att bevaka rätt i dödsbo.

För att någon ska få en god man krävs det att personen i fråga har en sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande. Det finns också ett krav på behov av hjälp. Ifall personen kan få den hjälp hen behöver på något annat sätt behövs i många fall inte en god man. Exempel på det är hjälp från anhöriga, fullmakt eller hjälp från personal på ett särskilt boende.

Den hjälpbehövande eller dennes anhöriga kan ansöka om god man. Även personal inom sjukvården eller socialtjänsten kan anmäla behov av god man.

Är du intresserad av att bli god man eller förvaltare? Kontakta då Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna med din intresseanmälan.

När du har gjort en intresseanmälan gör överförmyndarförvaltningen alltid en lämplighetsprövning av dig som vill bli god man eller förvaltare.

I lämplighetsprövningen ingår en kontroll av att du inte har betalningsanmärkningar eller förekommer i polisens belastningsregister. Du får inte ha sådana anmärkningar för att kunna bli god man eller förvaltare.

I alla kommuner ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Kommunerna Vansbro, Leksand, Mora, Orsa, Rättvik och Älvdalen samarbetar i organisationen Överförmyndare i samverkan i Övre Dalarna, där varje kommun har valda överförmyndare. Överförmyndarkontorets handläggare har sedan till uppgift att utöva tillsyn och kontroll över förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap.

Vansbro kommuns valda överförmyndare heter Elisabeth Svensson. Henne når du på e-post overformyndare@vansbro.se

Överförmyndarkontoret är ett uppdragskontor som handlägger de dagliga tillsynsärendena som rör gode män, förvaltare och förmyndare. Deras jobb är att se till att omyndiga barn, eller myndiga personer som inte själva kan ta tillvara sin rätt, behandlas korrekt ekonomiskt och rättsligt. Uppdraget är reglerat i föräldrabalkens bestämmelser.

Vansbro kommuns överförmyndarhandläggare nås på telefon 0250-263 50 måndag till fredag klockan 10-12. Du kan också skicka e-post till overformyndaren@mora.se

Du kan även kontakta överförmyndaradministratören som svarar på allmänna frågor på telefon 0250-263 50 måndag till fredag klockan 10.00-12.00.

Senast uppdaterad: 25 april 2024