Arbete pågår fortfarande för att få ned spillvattenledningen till en djupare nivå.
För att inte skada den enskilde individen eller de reparatörer och dykare som är på plats, avråder vi allmänheten från båtåkning på sträckan mellan bron över Vanån (E16) och Vårdcentralen.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

Vår medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS), har tillsammans med verksamhetschef enligt Hälso- och sjukvårdslagen ansvar för att vi levererar en hög patientsäkerhet och god kvalitet i vården.

Uppgiften är reglerad i hälso- och sjukvårdslagen och innebär bland annat att du som patient får en god och säker vård. MAS ska också se till att det finns bra rutiner för bland annat:

  • läkemedelshantering
  • rapportering enligt patientsäkerhetslagen
  • att kontakt tas med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när en patient behöver det.

I uppdraget ingår också att göra kvalitetskontroller samt att anmäla allvarliga risker och brister till Läkemedelsverket och Inspektionen för vård och omsorg (IVO), enligt Lex Maria.

Senast uppdaterad: 11 juli 2023