Miljövårdande åtgärder i Vansbro kommun

Vansbro kommun har fått stöd från "Skogens miljövärden" inom ramen för landsbygdsprogrammet (Europeiska jordbruksfonden för landskapsutveckling).

Blandskog

Skogens miljövärden

Vansbro kommun har fått stöd från "Skogens miljövärden" inom ramen för landsbygdsprogrammet (Europeiska jordbruksfonden för landskapsutveckling). Stödet ska gå till att utveckla, bevara eller förstärka natur- och kulturvärden i skogen.
Exempel på åtgärder som stödet kan ges till:

  • naturvårdsbränning
  • gallra fram ädellöv eller lövrik skog
  • rensa kulturmiljöer
  • skapa våtmark i skog (Observera att du inte kan få stöd för att anlägga viltvatten.)
  • sköta natur- och kulturmiljöer
  • röja och rensa stenmur.

Vansbro kommun har sökt och fått stöd för att utföra miljövårdande åtgärder på dessa områden:

Myrbacka 21:9 i Dala-Järna

Skogens miljövärden har här gynnats bland annat genom att all granunderväxt har röjts. All grövre gran har ringbarkats för att torka, förutom en jättegran som får leva vidare.

Syftet med skötselåtgärderna är att skapa en naturskogsliknande biotop med i huvudsak tall och asp, då dessa utgör viktiga naturvärden.

Sveden 41:1 i Nås

Skogens miljövärden har här gynnats genom bland annat underväxtröjning av gran. Avverkning och uttransport av gagnvirkesgranar har skett. Alla tallar och lövträd har lämnats. Träd som hindrat arbetet har fällts och får fungera som låga, det vill säga död ved. Färska högstubbar har skapats genom kapning och brytning av stammen, för att kunna hysa viktiga arter under en längre period. Körning över befintliga lågor har i möjligaste mån förebyggts.

Syftet med skötselåtgärderna är att bevara eller återskapa viktiga miljöer, samt förstärka den biologiska mångfalden genom att gynna en lövvegetation som är viktig för skyddsvärda arter.

Senast uppdaterad: 2 april 2024