Naturvård 

Vad är egentligen naturvård? Naturvård kan vara allt från skydd av värdefulla växter och djur, till bevarande av unika naturmiljöer och kulturlandskap. Det är också viktigt att tillgodose friluftslivets behov av områden för rekreation och avkoppling.

Naturvård är både ett statligt och ett kommunalt ansvar. Kommunens ansvar är bland annat att se till att sjöar och vattendrag kalkas, medan staten ansvarar för att skydda och förvalta värdefulla områden och arter genom exempelvis inrättning av natur- eller kulturreservat eller biotopskydd.

Några av naturområdena är naturreservat. I kommunen finns det just nu tio naturreservat som Länsstyrelsen ansvarar för:

 • Ametistsjön Ärten
 • Birtjärnsberget
 • Gransjöberget
 • Hästingsflotten
 • Kusmyran
 • Lämåsen
 • Nåskilen
 • Snöttuberget
 • Tjärnberget
 • Vargåsen

Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden inom EU. Syftet är att hejda utrotningen av djur och växter och att förhindra att deras livsmiljöer förstörs.

Följande områden är Natura 2000-områden:

 • Gönan
 • Rostberg
 • Snöttuberget
 • Nåskilen
 • Birtjärnsberget
 • Tjärnberget
 • Sälsklinten
 • Gransjöberget
 • Sälsflotten
 • Hästingsflotten

Utöver naturreservaten finns mindre skyddade områden i form av exempelvis biotopskydd. Många av de övriga naturområdena har dock inget formellt skydd utan är skyddade endast genom frivillighet eller som till exemepl nyckelbiotoper. Det återstår därför mycket arbete för att hitta, dokumentera och skydda dessa naturområden som är värdefulla för den biologiska mångfalden och för friluftslivet.

De som arbetar med skydd är främst myndigheter som Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen men även till viss del kommunen. Även organisationer och olika intressegrupper arbetar med att hitta och uppmärksamma värdefulla områden. Dessa grupper har ofta stora kunskaper inom sitt område och har brakännedom om lokala förhållanden.

Senast uppdaterad: 7 november 2022