Projektet Bäckaskog

I början av februari 2022 startade den omfattande ombyggnaden av det särskilda boendet Bäckaskog i Vansbro. Projektet beräknas kosta 118 miljoner kronor och ska vara klart 2024.

Under april 2023 stod etapp ett klar för inflyttning i 33 nya och renoverade lägenheter och därpå inleddes etapp två som beräknas stå klar om ett år.

33 nya lägenheter har blivit klara på Bäckaskog, och kommunalrådet Marcus Kock (S) beskriver det som en kvalitetshöjning för alla boende. Nu pågår inflyttningen av de nya lägenheterna, och så snart alla boende har flyttat in kommer bygget av etapp två att börja. Totalt planeras ytterligare 37 nya lägenheter att byggas på Bäckaskog. Invigningen av de tre nya avdelningarna ägde rum med närvaro av kommunens politiker, kommunchef och tjänstemän, där Marcus Kock och Frida Hellberg, sektorchef på äldreomsorgen. Byggprojektet på Bäckaskog inklusive om- och nybyggnationen beräknas kosta 118 miljoner kronor, vilket är den största investeringen som kommunen har gjort sedan millennieskiftet.

Under den första etappen har huskroppen på Bäckaskog byggts om och har nu totalt tre våningar med tre nya avdelningar och 33 lägenheter. När den andra etappen är klar kommer det att finnas totalt 70 lägenheter på Bäckaskog, jämfört med de ursprungliga 40 lägenheterna. Marcus Kock betonar att förutom ökningen av antalet lägenheter är det också en kvalitetshöjning för både de boende och personalen.

Invigningen av den första etappen blev något försenad på grund av entreprenadens tidsförskjutningar, men efter påsk har boende flyttat in på våning ett och två.
Inflytten beskrivs som en organiserad kaos, där personalen på Bäckaskog har lett flytten med hjälp av anhöriga och stöd från vaktmästare och städpersonal. Reaktionerna efter inflyttningen har övervägande varit positiva, och de flesta verkar vara nöjda med de nya lokalerna.

När inflyttningen till den tredje våningen är klar kommer bygget av etapp två att påbörjas, och det beräknas vara klart i mars 2024.

Etapp ett närmar sig färdigställande och kommunens äldreomsorg har inom kort tillgång till 33 nya och renoverade lägenheter samt gemensamhetsytor. En efterlängtad milstolpe i projektet.

Totalt blir det 33 lägenheter som är mellan 30–33 kvadratmeter. Alla lägenheter har dubbeldörrar och höj- och sänkbara toaletter och handtag för att passa varje brukares behov. Varje våningsplan i hus 06 har gemensamma ytor som bland annat tv-rum, matsal och en lounge där de boende kan umgås med varandra. De boende beräknas kunna flytta in under vecka åtta.

Arbetet med etapp två planeras starta efter att inflyttningen är klar. Då är det hus 02 och kringliggande ytor som ska byggas om.

Möbler och färgsättning är fokus under oktober på Bäckaskog.

Just nu pågår ett arbete kring inköp av möbler till etapp1 till alla tre avdelningar.​
De krav och önskemål som verksamheten påtalat skall uppfyllas.

Man vill se naturliga materialval, färger i harmoni med omgivningen, hemlik miljö, lättmöblerat och flexibelt och möblerna ska tåla belastning​ och vara lätta att torka av.

Färgsättning för plan 1

Färgsättning för plan 1

Färgsättning plan 2

Färgsättning plan 2

Färgsättning plan 3

Färgsättning plan 3

Det nya våningsplanet 3 är äntligen på plats, fasaden är färdigställd och taket är besiktigat.

I dagarna monterar man ner den stora byggställning som stått sedan tidig vår och man kommer tydligt kunna se det nya våningsplanet.

Inuti huset är det full aktivitet.
På plan1 och plan 3 arbetar man i huvudsak med rumsbildning och planlösningen börjar växa fram och bli tydlig.
På plan 2, där det sedan tidigare varit verksamhet inom äldrevården har man påbörjat arbetet med ytskikten, bland annat målning som inom kort är klar.

Man har även på plan 2 påbörjat ett montage av provbadrum med badrumsleverantörens inredning, detta för att alla iblandade uppdragstagare (huvudentreprenören och underentreprenörer) noggrant skall kunna gå igenom alla moment innan den stora installationen av samtliga då återstående 67 badrum. (av totalt 70 badrum är 2 renoverade sedan tidigare och nu 1 provbadrum). Mattläggning i övriga badrum på plan2 pågår för fullt.

Mycket händer på Bäckaskog

Taket är rivet och arbetet med att få takstolar, bärande pelare och balkar på plats är i full gång. Nästa steg blir att börja lägga grunden för taket - innan semestern räknar man med att vara klar med råspont och takpapp.
Inomhus arbetar man med installationer i form av VSS och rumsbildning i de nybildade våningarna. Projektet skrider enligt tidplanen och byggnationen kommer hålla semesterstängt vecka 28-31.

Maj 2022

I början av april startades "Dialog Bäckaskog" upp, ett forum där representanter från samtliga verksamheter inom kommuns särskilda boenden regelbundet skall träffas och jobba med verksamhet- och sakfrågor. Syftet med Dialog Bäckaskog är att stärka informationsflödet internt, öka delaktigheten samt samsynen kring bygget.

På byggarbetsplatsen är det full aktivitet. Montering av ställningar samt väderskydd över hus06 och delar av hus04 pågår för fullt sedan ett par veckor tillbaka och i dagarna börjar man riva nuvarande takkonstruktion för att påbörja byggnationen av plan 3. Rivningsarbetet på plan 1 och 2 är i de närmaste klart och lika så finns nu en byggplatsetableringen på plats och avgränsningar av entreprenad området är uppsatta inomhus såväl som utomhus.

 

April 2022

April 2022

Ett modernare och större särskilt boende

Byggprojektet kommer genomföras i två etapper.
Första etappen börjar i Hus 06 som ligger närmast ambulansen. Här byggs det gamla centralköket om till tio nya lägenheter. Tretton befintliga lägenheter renoveras och det byggs på ett våningsplan som även det får tio nya lägenheter.
Förutom 70 lägenheter kommer projektet även omfatta aktivitetsrum, konferensrum, personalutrymmen samt närståenderum. I nästa etapp kommer Hus 05, kommer man att renovera på liknande sätt som i Hus 06.

Vansbro kommun har fått investeringsmedel för projektet på 11, 7 miljoner kronor av Boverket.

Bakgrund

Sektor - äldreomsorg i Vansbro kommun har sedan en lång tid tillbaka haft ett omfattande behov av att modernisera sina boenden. Söderåsens konstruktion som i huvudsak är gjuten i betong och i flera våningsplan och med låg takhöjd visade sig vara mycket komplicerad att bygga om. Under 2017 gav kommunen upp tankarna på att kunna behålla Söderåsen som särskilt boende. Beslutet blev istället att flytta alla särskilda boendeplatser till Bäckaskog där även vårdcentral och folktandvård finns.

Tidplan

Det är Peab som är entreprenörer för projektet.
Projektet är uppdelat i etapp 1 och etapp 2. Detta möjliggör fortsatt fungerande verksamhet i huset under byggnadstiden.
Planen är att etapp ett ska vara färdigt för inflytt i början på 2023.
Etapp två påbörjas efter etapp ett och planeras stå helt klart i början på 2024.

Bäckaskog exteriör, äldre bild

Vansbrometoden 2017 , 1.9 MB.
Målsättningen är att inspirera och förenkla för lokala företagare att lämna anbud och
genomföra kommunala byggprojekt, samt att personal och brukare inom äldreomsorgen
och andra kommunala verksamheter tidigt får möjlighet att lyfta sina synpunkter.

Funktionsprogram- vård- och omsorgsboende 2018 , 1.4 MB.
Vansbro kommun har tidigare arbetat med att undersöka hur Söderåsens äldreboende skulle kunna byggas om för att möta dagens krav för både de boende och den personal som arbetar i verksamheten. Som ett led i att skapa delaktighet hos medarbetarna inom äldreomsorgen bildades ett antal arbetsgrupper. I dessa grupper togs förslag fram på delområden som ska ingå i funktionsprogrammet för vård- och omsorgsboende i Vansbro kommun.

Ciceron SÖK Länk till annan webbplats.
I vårt diarie kan du söka på "Bäckaskog" och se vilka handlingar det finns i ämnet.
Du kan söka på fritext eller datum.
I ett ärende ser du ärendemening, diarienummer, ankomstdatum och handläggare.
Du kan också se vilka handlingar som hör till ärendet.
Vill du ta del av en handling kan du kontakta den handläggare som ansvarar för ärendet, eller registrator som du når på e-post sekretariatet@vansbro.se, alternativt på telefon 0281 - 750 24.

Läs mer på Ärenden, protokoll och handlingar

Senast uppdaterad: 25 april 2024