Detaljplan för del av kvarteret Bagaren

Syftet med detaljplanen är att skapa möjligheter för nya bostäder i form av flerbostadshus i flera våningar.

Planområdet ligger längst med Norra Allégatan i centrala Vansbro och omfattar fastigheterna Bagaren 1, Bagaren 9 och Bagaren 10.

Här befinner sig planen i planprocessen

Kommunstyrelsen beslutade att påbörja en detaljplaneläggning av Bagaren 1,9 och 10 den 25 oktober 2022.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande och vi är nu i samrådskedet där planförslaget presenterats för allmänhet och andra remissinstanser.

Status

Förslaget är nu ute på samråd mellan den 8 november och 8 december 2023.

DNR

KS 2022-01486

Beslut Planbesked/ Uppdrag

KS 2022-01486

Beslut Samråd

KS 2023-01263

Beslut Granskning


Beslut Antagande


Medborgardialog

Torsdagen den 23 november 2023 hölls en medborgardialog för alla intresserade där förslaget av den nya detaljplanen presenterades och diskuterades.

De frågor som kom under dialogen kommer att presenteras på denna sida inom kort.

Tyck till om förslaget

Under samrådet vill vi samla in information, förslag och synpunkter som vi kan väga in i vårt vidare arbete. Tyck till om planförslaget.

Samrådsstiden för detaljplanen pågår mellan 8 november och 8 december 2023.

Synpunkterna skickas via e-post till: planochbygg@vansbro.se
eller per post till:
Plan- och byggenheten
Vansbro kommun
786 31 Vansbro

Observera att endast skriftliga synpunkter ger rätt att senare överklaga ett beslut att anta detaljplanen.

Planförslagets handlingar

  1. Planbeskrivning
  2. Plankarta
  3. Undersökning av betydande miljöpåverkan
  4. PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning
  5. Fastighetsförteckning

Handlingarna hittar du under Mer information.

Fastighetsförteckning finns tillgänglig på Plan- och byggenheten, maila till planochbygg@vansbro.se om du önskar få tillgång till den.

Senast uppdaterad: 24 november 2023