Detaljplan för del av kvarteret Bagaren

Syftet med detaljplanen är att skapa möjligheter för nya bostäder i form av flerbostadshus i flera våningar.

Planområdet ligger längst med Norra Allégatan i centrala Vansbro och omfattar fastigheterna Bagaren 1, Bagaren 9 och Bagaren 10.

Här befinner sig planen i planprocessen

Kommunstyrelsen beslutade att påbörja en detaljplaneläggning av Bagaren 1,9 och 10 den 25 oktober 2022.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande och vi är nu i granskningsskedet där planförslaget återigen presenteras för allmänhet och andra remissinstanser.

Status

Förslaget är ute på granskning mellan den 24 april och 7 juni 2024.

DNR

KS 2022-01486

Beslut Planbesked/ Uppdrag

KS 2022-01486

Beslut Samråd

KS 2023-01263

Beslut Granskning

KS 2024-00304

Beslut Antagande


Medborgardialog

Torsdagen den 23 november 2023 hölls en medborgardialog för alla intresserade där förslaget av den nya detaljplanen presenterades och diskuterades.

Nedan kan ni läsa om de frågor som kom upp på mötet.

Absolut inte 5 våningar då det är estetiskt fult, skämmer och stämmer inte in med övriga byggnader. Det passar inte in.
Svar: Det är ett planförslag. Det betyder att det finns möjlighet till 5 våningar, men kan lika gärna byggas 3 våningar i verkligheten.

Hur kommer denna höga byggnad påverka omgivningen i form av skugga på närliggande gator och byggnader.
Svar: Vi arbetar med en skuggstudie som kommer presenteras när planen ska ut på granskningen.

I och med denna plan försvinner Speakers Corner. Vad händer med denna?
Svar: Kommunen jobbar för att ta fram ett gestaltningsprogram för det offentliga rummet. Där kommer frågan om Speakers Corner tas upp.

Vilka typer av storlek på lägenheter blir det?
Svar: Det är ingen fråga som hanteras i planprocessen.

Vem kommer att bygga?
Svar: I dagsläget finns ingen exploatör eller byggherre för planområdet. Alla detaljer såsom brandskydd, gestaltning, tillgänglighet osv hanteras vid ett eventuellt bygglov.

Tyck till om förslaget

Under granskningen vill vi samla in information, förslag och synpunkter som vi kan väga in i vårt vidare arbete. Tyck till om planförslaget.

Granskningstiden för detaljplanen pågår mellan 24 april och 7 juni 2024.

Synpunkterna skickas via e-post till: planochbygg@vansbro.se
eller per post till:
Plan- och byggenheten
Vansbro kommun
786 31 Vansbro

Observera att endast skriftliga synpunkter ger rätt att senare överklaga ett beslut att anta detaljplanen.

Planförslagets handlingar

  1. Planbeskrivning
  2. Plankarta
  3. Samrådsregogörelse
  4. Skuggstudie
  5. Undersökning av betydande miljöpåverkan
  6. PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning
  7. Fastighetsförteckning

Handlingarna hittar du under Mer information.

Fastighetsförteckning finns tillgänglig på Plan- och byggenheten, maila till planochbygg@vansbro.se om du önskar få tillgång till den.

Senast uppdaterad: 25 april 2024