Pågående planering

Genom översiktsplaner och detaljplaner styr kommunen hur mark- och vattenområden får användas. Här hittar du samtliga planer som vi arbetar med att ta fram samt andra projekt som har med samhällsplanering att göra.

Om du tänker köpa en fastighet eller bygga något - ta först reda på vilken plan som gäller för området.

Du är välkommen att komma in till oss på Plan- och byggenheten för att titta på planer och prata med våra handläggare.

Pågående detaljplanering

Nedan kan ni följa vart i de olika skeden planerna befinner sig.

Här hittar du detaljplaner som är i samrådsskedet. Det innebär att du kan lämna skriftliga synpunkter på planförslagen.

Detaljplan för del av kvarteret Bagaren

Här hittar du detaljplaner som är i skedet mellan samråd och granskning.

Detaljplan för förskolan Mossebo

Här hittar du detaljplaner som ligger ute för granskning.
Detta är sista möjligheten att lämna skriftliga synpunkter på planförslaget innan det går vidare för antagande.

Just nu har vi inget att visa här.

Här hittar du detaljplaner som är i skedet mellan granskning och antagande.

Just nu har vi inget att visa här.

Här hittar du detaljplaner som inväntar antagande av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige.

Just nu har vi inget att visa här

Här hittar du detaljplaner som vunnit laga kraft och börjat gälla. Det innebär att planen inte längre kan överklagas.

Vansbro kommuns nya detaljplaner är

Läs om detaljplanerna som vunnit laga kraft

Bilden visar de olika skeden i processen att ta fram detaljplan

Bilden visar de olika skeden i processen att ta fram detaljplan


Översiktlig planering

Här hittar du översiktsplaner, fördjupade översiktsplaner och tematiska tilläggsplaner som vunnit laga kraft och börjat gälla. Det innebär att planen inte längre kan överklagas.

Synpunkter på aktuella planer

Kommunen håller planutställningar och samråd innan vi antar en ny plan. Du har rätt att lämna synpunkter på de planförslag du berörs av. Synpunkterna ska du lämna in skriftligt till bygg- och planenheten innan sista datum för planen.

Mer information finns på respektiva sida för pågående detaljplan.

Senast uppdaterad: 16 november 2023