Detaljplan för Grönalid 3:3

Syftet med planläggningen är att möjliggöra byggnation av bostäder, främst i form av mindre flerbostadshus.

Området Grönalid 3:3 där geoteknisk undersökning påbörjats

Området ligger vid Aspvägen söder om befintliga hyreshus på Grönalid och planläggs med huvuddelen markområde för bostäder medan remsan närmast vattnet planläggs för natur.

Här befinner sig planen i planprocessen

Kommunstyrelsen beslutade att påbörja en detaljplaneläggning den 2021-06-29, KS 2021-00670.

Framtagande av planförslag pågår.

Status

Geotekniksundersökning, dagvattenutredning samt naturvärdesinventering är utförd och undersökning gällande Betydande miljöpåverkan är påbörjad.

DNR

L 2022-000084

Beslut Planbesked/ Uppdrag

KS 2021-00670

Beslut Samråd


Beslut Granskning


Beslut Antagande


Senast uppdaterad: 16 januari 2024