Detaljplan för Östanå

Syftet med planläggningen är att möjliggöra byggnation av bostäder, främst i form av mindre flerbostadshus samt att skapa ett vattennära naturstråk närmast vattnet.

Karta över Östanå

Lokalisering av detaljplanen för Östanå

Området planläggs med huvuddelen markområde för bostäder medan remsan närmast vattnet planläggs för natur. Vattenområdet planläggs som en kombination av öppet vattenområde och område där bryggor får uppföras.

Här befinner sig planen i planprocessen

Kommunstyrelsen beslutade att påbörja en detaljplaneläggning den 18 mars 2020: KS 2020-00767.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande.

Status

Kommunfullmäktige beslutade den 13 november att anta detaljplan för Östanå: KF 2023-00091, KF § 86.

DNR

KS 2020-00767

Beslut Planbesked/ Uppdrag

KS 2020-00767

Beslut Samråd

KS 2021-00658

Beslut Granskning

KS 2022-01673

Beslut Antagande

KF 2023-00091

Kan jag överklaga beslutet?

Den som är berörd av detaljplanen, och har lämnat skriftliga invändningar under processens gång, kan överklaga beslutet till Mark- och miljödomstolen. Beslutet måste överklagas inom tre veckor från den dag då justerat protokoll över beslutet att anta detaljplanen har tillkännagetts på kommunens digitala officiella anslagstavla Öppnas i nytt fönster..

Överklagandet ska skickas till kommunen, som sedan skickar det till Mark- och miljödomstolen, om överklagandet har kommit in i rätt tid.

Överklagan skickas via e-post till: planochbygg@vansbro.se
eller per post till:
Plan- och byggenheten
Vansbro kommun
786 31 Vansbro

Observera att endast de som tidigare lämnat skriftliga invändingar under processens gång har rätt att överklaga beslut att anta detaljplanen.

Planhandlingar

  1. Planbeskrivning
  2. Plankarta
  3. Granskningsutlåtande
  4. Dagvattenutredning
  5. Undersökning om betydande miljöpåverkan
  6. Markteknisk undersökningsrapport / Geoteknik
  7. Teknisk PM Geoteknik
  8. Översiktlig miljöteknisk markundersökning
  9. Fastighetsförteckning

Handlingarna hittar du under Mer information.

Fastighetsförteckning finns tillgänglig på Plan- och byggenheten, maila till planochbygg@vansbro.se om du önskar få tillgång till den.

Senast uppdaterad: 16 november 2023