Detaljplan för Östanå

Syftet med planläggningen är att möjliggöra byggnation av bostäder, främst i form av mindre flerbostadshus samt att skapa ett vattennära naturstråk närmast vattnet.

Karta över Östanå

Lokalisering av detaljplanen för Östanå

Området planläggs med huvuddelen markområde för bostäder medan remsan närmast vattnet planläggs för natur. Vattenområdet planläggs som en kombination av öppet vattenområde och område där bryggor får uppföras.

Status

Kommunfullmäktige beslutade den 13 november att anta detaljplan för Östanå: KF 2023-00091, KF § 86.

Detaljplanen fick laga kraft den 8 december 2023.

Kan jag överklaga detaljplanen?

Då detaljplanen har fått laga kraft går det inte längre att överklaga.

DNR

KS 2020-00767

Beslut Planbesked/ Uppdrag

KS 2020-00767

Beslut Samråd

KS 2021-00658

Beslut Granskning

KS 2022-01673

Beslut Antagande

KF 2023-00091

Planhandlingar

  1. Planbeskrivning
  2. Plankarta
  3. Granskningsutlåtande
  4. Kungörelse laga kraft

Handlingarna hittar du under Mer information.

Fastighetsförteckning finns tillgänglig på Plan- och byggenheten, maila till planochbygg@vansbro.se om du önskar få tillgång till den.

Senast uppdaterad: 25 april 2024