Detaljplan för Söderåsen

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en mer flexibel användning för de byggnader som idag inhyser Söderåsens äldreboende.

Genom att planlägga för bostäder, förskoleverksamhet, lättare öppenvård och omsorg samt centrumändamål ges förutsättningar att nyttja lokalerna för flera olika typer av ändamål i framtiden.

Här befinner sig planen i planprocessen

Kommunstyrelsen beslutade att påbörja en detaljplaneläggning den 17 mars 2021: KS 2021-00267.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande.

Status

Kommunfullmäktige beslutade den 13 november att anta detaljplan för Söderåsen: KF 2023-00092 KF § 86.

Den 8 februari 2024 fick detaljplanen laga kraft.

DNR

KS 2021-00267

Beslut Planbesked/ Uppdrag

KS 2021-00267

Beslut Samråd

KS 2022-00748

Beslut Granskning

KS 2023-00538

Beslut Antagande

KF 2023-00092

Planhandlingar

  1. Planbeskrivning
  2. Plankarta

Handlingarna hittar du under Mer information.

Fastighetsförteckning finns tillgänglig på Plan- och byggenheten, maila till planochbygg@vansbro.se om du önskar få tillgång till den.

Senast uppdaterad: 15 februari 2024