Detaljplan för Söderåsen

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en mer flexibel användning för de byggnader som idag inhyser Söderåsens äldreboende.

Genom att planlägga för bostäder, förskoleverksamhet, lättare öppenvård och omsorg samt centrumändamål ges förutsättningar att nyttja lokalerna för flera olika typer av ändamål i framtiden.

Här befinner sig planen i planprocessen

Kommunstyrelsen beslutade att påbörja en detaljplaneläggning den 17 mars 2021: KS 2021-00267.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande.

Status

Kommunfullmäktige beslutade den 13 november att anta detaljplan för Söderåsen: KF 2023-00092 KF § 86.

DNR

KS 2021-00267

Beslut Planbesked/ Uppdrag

KS 2021-00267

Beslut Samråd

KS 2022-00748

Beslut Granskning

KS 2023-00538

Beslut Antagande

KF 2023-00092

Kan jag överklaga beslutet?

Den som är berörd av detaljplanen, och har lämnat skriftliga invändningar under processens gång, kan överklaga beslutet till Mark- och miljödomstolen. Beslutet måste överklagas inom tre veckor från den dag då justerat protokoll över beslutet att anta detaljplanen har tillkännagetts på kommunens digitala officiella anslagstavla Öppnas i nytt fönster..

Överklagandet ska skickas till kommunen, som sedan skickar det till Mark- och miljödomstolen, om överklagandet har kommit in i rätt tid.

Överklagan skickas via e-post till: planochbygg@vansbro.se
eller per post till:
Plan- och byggenheten
Vansbro kommun
786 31 Vansbro

Observera att endast de som tidigare lämnat skriftliga invändingar under processens gång har rätt att överklaga beslut att anta detaljplanen.

Planhandlingar

  1. Planbeskrivning
  2. Plankarta
  3. Granskningsutlåtande
  4. Bullerutredning
  5. Riskutredning
  6. Undersökning av betydande miljöpåverkan
  7. Fastighetsförteckning

Handlingarna hittar du under Mer information.

Fastighetsförteckning finns tillgänglig på Plan- och byggenheten, maila till planochbygg@vansbro.se om du önskar få tillgång till den.

Senast uppdaterad: 16 november 2023