Detaljplan för Storbyn

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för nya bostäder i form av flerbostadshus i centrala Dala-Järna.

Illustrationsbild nya brandstationen Vansbro.

Lokalisering

Förutsättningar bedöms finnas för att inleda detaljplanearbetet gällande Järna- Storbyn 71:49 och del av Järna- Storbyn 71:63 och 69:3.

Här befinner sig planen i planprocessen

Kommunstyrelsen beslutade att påbörja en detaljplaneläggning den 2022-12-06, KS 2022-01630.

Status

Arbetet är pausat och beräknas återupptas 2024.

DNR

L 2022-000124

Beslut Planbesked/ Uppdrag

KS 2022-01630

Beslut Samråd


Beslut Granskning


Beslut Antagande


Senast uppdaterad: 25 april 2024