Detaljplan för Vansbro Västra

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för vidareutveckling av området med handel, industri, rastplats för fordonstrafik samt gång- och cykelväg.

Illustrationsbild nya brandstationen Vansbro.

Lokalisering

Planområdet ligger cirka 2,5 kilometer väster om Vansbro tätort och omfattar en areal av cirka 45 hektar. Vansbro Västra är idag exploaterat med handelsverksamhet men planområdet är till största delen oexploaterat bestående av skogsmark.

Planområdet angränsar i söder till E16/riksväg 66 som löper i väst-östlig riktning och i övrigt är det skogsmark runtom.

Här befinner sig planen i planprocessen

Kommunstyrelsen beslutade att påbörja en detaljplaneläggning den 2022-04-12: KS 2022-00571.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande.

Status

Framtagande av planhandlingar pågår.

DNR

L 2022-000091

Beslut Planbesked/ Uppdrag

KS 2022-00571

Beslut Samråd


Beslut Granskning


Beslut Antagande


Senast uppdaterad: 25 april 2024