Detaljplan för kvarteret Skogvaktaren

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggandet av ytterligare flerbostadshus.

Illustrationsbild nya brandstationen Vansbro.

Lokalisering

Planområdet har idag en detaljplan 2021-P 29 antagen 1989-10-30 och vunnit laga kraft 1989-12-04, men nu vill Vansbro kommun se över möjligheten att ändra detaljplanen för att möjliggöra för ytterligare bostäder.

Här befinner sig planen i planprocessen

Kommunstyrelsen beslutade att påbörja en detaljplaneändring på kvarteret Skogvaktaren den 2023-04-11, KS 2023-00360.

Status

Framtagande av planhandlingar pågår.

DNR

KS 2023-00360

Beslut Planbesked/ Uppdrag

KS 2023-00360

Beslut Samråd


Beslut Granskning


Beslut Antagande


Senast uppdaterad: 1 mars 2024