Detaljplan för kvarteret Skogvaktaren

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för ytterligare bebyggelse i form av bostäder inom kvarteret Skogvaktaren i Vansbro tätort.

Illustrationsbild nya brandstationen Vansbro.

Lokalisering

Planområdet har idag en detaljplan 2021-P 29 antagen 1989-10-30 och vunnit laga kraft 1989-12-04, men nu vill Vansbro kommun se över möjligheten att ändra detaljplanen för att möjliggöra för ytterligare bostäder.

Här befinner sig planen i planprocessen

Kommunstyrelsen beslutade att påbörja en detaljplaneändring på kvarteret Skogvaktaren den 2023-04-11, KS 2023-00360.

Status

Detaljplanen är ute på samråd mellan den 5 juni och 30 augusti 2024.

DNR

KS 2023-00360

Beslut Planbesked/ Uppdrag

KS 2023-00360

Beslut Samråd

KS 2024-00043

Beslut Granskning


Beslut Antagande


Tyck till om förslaget

Under samrådet vill vi samla in information, förslag och synpunkter som vi kan väga in i vårt vidare arbete.

Samrådstiden för detaljplanen pågår mellan 5 juni och 30 augusti 2024.

Synpunkterna skickas via e-post till: planochbygg@vansbro.se
eller per post till:
Plan- och byggenheten
Vansbro kommun
786 31 Vansbro

Observera att endast skriftliga synpunkter ger rätt att senare överklaga ett beslut att anta detaljplanen.

Planförslagets handlingar

  1. Planbeskrivning
  2. Plankarta
  3. Undersökning av betydande miljöpåverkan
  4. Fastighetsförteckning

Handlingarna hittar du under Mer information.

Fastighetsförteckning finns tillgänglig på Plan- och byggenheten, maila till planochbygg@vansbro.se om du önskar få tillgång till den.

Senast uppdaterad: 5 juni 2024