Detaljplan för del av Heden 8:23

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse, odling och djurhållning inom område för landsbygdsutveckling i strandnära läge.

Illustrationsbild nya brandstationen Vansbro.

Lokalisering

Planområdet är idag ett oexploaterat kalhygge. Ett plangenomförande innebär att del av fastigheten Heden 8:23 kan styckas av för att bilda en eller som högst tre bostadsfastigheter där även djurhållning och odling får bedrivas.

Status

Kommunfullmäktige beslutade den 29 maj 2023 att anta detaljplan för del av Heden 8:23. Detaljplanen fick laga kraft den 23 juni 2023.

Kan jag överklaga detaljplanen?

Då detaljplanen har fått laga kraft går det inte längre att överklaga.

DNR

L 2021-000146

Beslut Planbesked/ Uppdrag

KS 2022-01486

Beslut Samråd

KS 2022-00240

Beslut Granskning

KS 2022-01488

Beslut förnyad granskning

KS 2023-00220

Beslut Antagande

KF 2023-00052

Detaljplanens handlingar

  1. Planbeskrivning
  2. Plankarta
  3. Kungörelse om laga kraft

Handlingarna hittar du under Mer information.

Senast uppdaterad: 25 april 2024