Bokslutskommuniké 2022

Här kan du läsa en kortfattad verison av resultatet för 2022.

Resultatet för år 2022 uppgick till -1,1 mkr. Vilket är 5,8 mkr lägre än budgeterat. Kommunen har de senaste åren haft positiva resultat med mellan 26 mkr-28 mkr per år. Anledningarna till de överskotten är främst ökade skatteintäkter och en engångsintäkt för Skyddsvallen som inte hör till ordinarie verksamhet under 2021. Under 2022 har skatteintäkterna fortsatt varit högre än antagit i budget men kommunens kostnader har ökat vilket gör att resultatet blir negativt. Kostnadsökningen förklaras främst av ökade kostnader för snöröjning, ökade placeringskostnader inom Individ- och familjeområdet och ökat behov av personal. 

Kommunstyrelsens driftverksamhet, som består av ovanstående sektorer redovisade ett underskott på ca 19 mkr. Under året förstärktes budget för sektor Social omsorg med 14,4 mkr. Kommunfullmäktige beslutade under hösten att med anledning av IFOs underskott och att skatteintäkterna ökat under året jämfört med budget genomföra en ombudgetering där budgeten för skatteintäkterna ökades med 14,4 mkr och budgeten för IFO med motsvarande belopp.

Detta beroende på att årets skatteintäkter förväntades överstiga budget med samma belopp. Budgeten för skatteintäkter baserades på skatteunderlagsprognos från SKR som publicerades i Maj 2021. Om kommunen vetat om detta i budgetprocessen för år 2022 hade en annan fördelning kunnat göras. Utan denna budgetförstärkning av sektor Social omsorg hade driftverksamheternas underskott hamnat på 33,4 mkr.

Det är andra året i rad som kommunens sektorer visar underskott mot budget. 2021 var underskottet 26 mkr. De kommande åren kommer troligen inte denna gynnsamma utveckling av skatteintäkterna fortsätta, detta på grund av världsläget och att Sverige är på väg i en lågkonjunktur. Samtidigt som kommunens kostnader ökar som en följd av den ökade inflationen och detta gör att skattepengarna räcker till mindre än tidigare. Det blir då än viktigare att kommunens sektorer klarar av att bedriva verksamheten inom tilldelad budget. Kommunen befarar redan nu ett underskott för året och förutom att alla verksamheter arbetar kontinuerligt under året, med att bedriva sin verksamhet inom budget, så har en rad och åtgärder och aktiviteter påbörjats i kommunen för att nå en budget i balans. Dessa kommer att följas upp både i förvaltningen och i politiken.

Sektor lärandes underskott beror till största delen på ökade personalkostnader mot budget inom främst för- och grundskolan. Förklaringen ligger delvis i en ökning av barn och elever i behov av stöd både då kunskapstappet varit högt under pandemin och en del psykisk ohälsa. Små enheter på förskolor och skolor gör det också svårt att samarbeta mellan enheter då det krävs förflyttning inom kommunen vilket betyder att det behövs personer placerade på varje enhet för att hjälpa och stötta de barn och elever som behöver. I andra verksamhet finns det överskott inom personalbudgeten beroende på vakans som lösts inom den befintliga verksamheten och svårigheter att rekrytera.
Större bidragsutbetalningar till friskolan än budgeterat är också en förklaring. Större elevkullar hos friskolan och fri-förskolan medför högre utbetalningar som även innefattar bidrag för fastighetskostnader och kost. Detta medför en stor utmaning för kommunen att sänka egna kostnader vilket är utmanande då många kostnader är fasta.

Sektor Social omsorg förklaras främst av höga kostnader inom Individ- och familjeomsorgen och då för inhyrd personal, placeringar och köpt öppenvård. Inflödet har varit stort på barn och unga under 2022, där märks att orosanmälningar görs sent och kommunens egna insatser inte är till-räckliga för att möta upp behoven. Svårigheter att rekrytera egen personal, som leder kostnader för inhyrd personal, är ett problem för hela landet och verksamheten jobbar aktivt med att anställa egen personal. Verksamheten arbetar med att utveckla det förebyggande arbetet och skapa hemmaplanslösningar för att minska de höga placeringskostnaderna inom öppenvård.

Sektor Samhälle redovisar ett underskott på ca 1,1 mkr. Den främsta förklaringen är att kostnaderna för snöröjning, halkbekämpning och belysningskostnader överskridit budget med 2 mkr. Sektorn har vidtagit åtgärder för att minska underskottet, exempelvis genom att inte anställa en planerad och budgeterad anläggningsarbetare. Intäkterna är lägre då antalet bygglov än färre budgeterat och att färre tillsyner inom miljö är utfört.

Sektor Service resultat förklaras av överskott inom vaktmästeri och IT, vilket beror på ej tillsatt vakant tjänst respektive att beställd utrustning inte har levererats i tid på grund av långa leveranstider. Kommunen har ett stort behov av fastighetsunderhåll och under året har ett antal vat-tenskador och akuta åtgärder varit tvungna att åtgärdas. Detta gör att fastighetsverksamheten redovisar ett underskott mot budget på 1 mkr.

Kommunkansliets överskott mot budget förklaras av lägre personalkostnader på grund av vakanser för sektorchefer för Äldreomsorgen och Social omsorg. Även inom sekretariatet och per-sonalfunktionen återfinns överskott som beror på vakanser. Kostnader för företagshälsovårdslikande tjänster ökar då fler medarbetare och grupper behöver stöd. Det är till del relaterat till den höga sjukskrivningstalen men är även en effekt av flera år med Covid.

Sektor Äldreomsorg lämnar ett underskott mot budget som till största delen beror på ökade personalkostnader och kostnader för förbrukningsmaterial. Pandemins påverkan på verksamheten har gjort att kostnaderna för sjuklöner varit höga och svårigheten att rekrytera vikarier och att tillsätta vakanta tjänster har resulterat i mycket övertid. Vidtagna åtgärder inför 2023, är att äldreomsorgen ökat grundbemanningen samt infört heltid som norm och att vid första sjukdagen för en medarbetare sätts ingen vikarie in, detta kommer lösas inom befintlig personal. Hemtjänsten ser över om mer digital teknik kan användas som ex en läkemedelsrobot till vissa brukare. Planeringen ses även över inom hemtjänsten för att göra den mer effektiv.

Målet med kommunens verksamheter är att bedriva en väl fungerande verksamhet som kommer medborgarna och brukarna till nytta. För att veta om kommunen erbjuder en god service har kommunfullmäktige beslutat om strategiska mål som pekar ut riktningen för hur förvaltningen ska arbeta.
Inget av de strategiska målen uppfylls till fullo, gult betyder att målet är uppnått till 80-99 %. Grönt hade betytt att målet uppnås och rött att det inte uppnås.

Medborgare och kunder – Kommunen har en låg brottslighet och en mycket låg arbetslöshet. Andelen ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 1 år efter fullgjord gymnasieutbildning är 68 procent, Rikssnittet är 72 procent så målet nås inte riktigt. (statistiken är från år 2020).
Inom skolan så når eleverna nästan målet för meritvärdet, 203,5 mot målet 206. Andel elever med examen från gymnasiet förutom det Individuella programmet uppgår till 48 procent och målet var 80 procent. När det gäller detta mål arbetar sektor lärande på flera håll med att förbättra detta, i alla verksamheter från förskolan till gymnasiet. Andelen behöriga lärare når dock målet.

Framtidstro och utveckling – Tillgången till bredband är god i kommunen och kommunen har ett aktivt föreningsliv. Besöken till simhall och gym når inte riktigt upp till målet men beror till del på att gymmet var stängt i början av året på grund av vattenskada. Serveringssvinnet i matbespis-ningarna uppgår till 37 gram per portion och dag vilket är bättre än målet. Men här finns det arbete kvar att göra för att minska kostnaderna och klimatpåverkan.
Målet för ett gott näringslivsklimat nås inte, vilket främst beror på att kommunen har högt ställda mål. Kommunen har det 24e bästa näringslivsklimatet i landet och det bästa i Dalarna enligt Svensk näringslivs ranking.

Medarbetare - Enligt kommunens plan genomförs HME-enkäten (hållbart medarbetarengagemang) varje år i november. Jämfört med förra året förbättrades resultatet totalt sett. Viss förbättring av resultatet kring mål och måluppfyllelse ses också, även delen kring motivation ökade men målet nås inte till fullo. Sjukfrånvaron har minskat något jämfört med året innan, och var för helår 2022 10,22% vilket fortsatt är höga siffror. Sjukfrånvaron över 60 dagar har minskat men den korta frånvaron fortsätter öka, vilket till stor del kan bero på restriktionerna att stanna hemma vid minsta symtom.

Ekonomi – Kommunen når inte det finansiella målet. Kommunens soliditet har ökat från 21 procent till 22 procent. Det ett mått på hur mycket kommunen äger av sig själv och är en bedömning av kommunens långsiktiga betalningsförmåga. Kommunen har succesivt under de senaste 15 året förbättrat sin ekonomiska ställning. Att målet inte nås beror på årets underskott som uppgår till -0,2 procent av summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningssystemet, målet var 2 procent.

Senast uppdaterad: 24 mars 2023