Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige (KF) är kommunens högsta beslutande organ och bestämmer kommunens politiska inriktning.

Kommunfullmäktige kan jämföras med Sveriges riksdag. Fullmäktige fattar beslut i alla stora och övergripande frågor som rör Vansbro och våra invånare. Några av dess viktigaste uppgifter är att sätta mål för kommunens verksamheter och besluta om budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor.

Kommunfullmäktige består av 31 ledamöter, varav 30 är besatta av sju politiska partier. Ledamöterna är förtroendevalda politiker som utses genom allmänna val vart fjärde år.

Det är kommunfullmäktiges ansvar att bestämma vilka ledamöter och ersättare som ska sitta i kommunstyrelsen, i kommunens nämnder och kommunala bolag, stiftelser och föreningar. Vidare utser man kommunens revisorer och ombud som ska företräda kommunen på årsstämmor.

I Vansbro sammanträder kommunfullmäktige enligt en beslutad sammanträdesplan. För 2022 gäller följande sammanträdesdatum:

  • 7 februari
  • 28 mars
  • 20 juni
  • 26 september
  • 7 november
  • 19 december
  • 6 februari 2023

Kommunfullmäktiges sammanträdanden annonseras på kommunens anslagstavla. Allmänheten är varmt välkommen till sammanträdena.

Vilka som är ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige kan du söka på i verktyget Ciceron Länk till annan webbplats..

Protokoll och kallelser

Här hittar du protokoll från tidigare sammanträden samt kallelse till nästa möte.

Protokoll och kallelser kommunfullmäktige

Senast uppdaterad: 10 maj 2022