Översvämning

Översvämningar orsakar ofta stora skador och kostnader för samhället, dessbättre är stora översvämningskatastrofer mycket sällsynta i Sverige. Delar av vår kommun ligger i riskområden för översvämning.

Ett barn i röda stövlar som plaskar runt i en mindre översvämning.

Under en översvämningssituation är räddningsarbetet främst inriktat på att säkerställa
samhällsviktiga funktioner, och därefter i möjligaste mån hjälpa kommuninvånare som
drabbats.

Vid en översvämning bör du undvika att gå eller köra bil genom översvämmade områden. En halvmeter strömmande vatten kan lätt dra omkull dig eller få bilen att flyta iväg. Trottoarkanter, refuger och brunnar utan lock är också faror som kan finnas dolda under det strömmande vattnet. Om översvämningen hindrar dig att lämna huset eller en plats, stanna kvar på ett högt och säkert ställe där du kan bli hämtad av räddningspersonal.

Vid större översvämningar kan risken öka för ras och skred samt för transportstörningar och strömavbrott. Vid översvämningar händer det att dricksvattnets kvalitet påverkas.

Det finns allmänna förberedelser inför eventuella översvämningar som alla bör tänka igenom inför exempelvis den årliga vårfloden.

 • Ta reda på risken för översvämning där du bor
 • Du som fastighetsägare ansvarar för att skydda din egendom
 • Följ väderleksrapporterna och ha koll på vattennivåerna

Om du bor i ett område som riskerar att svämmas över finns det en hel del du själv kan tänka på att förbereda. Bland annat:

 • Förhindra att vatten tränger in genom din fastighets avloppssystem. Du kan använda dig av täcklock som placeras över brunnar i exempelvis källare för att förhindra att vatten stiger upp.
 • Täta källarfönster och ventilationsöppningar med silikon och plywoodskivor och/eller
  plastduk, likaså dörrar som inte används.
 • Hyr eller köp pumpar i god tid innan en översvämning hotar. Givetvis kan hot uppstå snabbt, men vårfloden är ett exempel på en händelse som kan förutspås.
 • Planera för barriärer.
 • Flytta känsliga och värdefulla föremål från din källare.
 • Kontrollera din hemförsäkring, ditt försäkringsbolag kan ha särskilda tips och villkor.
 • Ta reda på var huvudströmbrytaren finns och hur du stänger av all el.
 • Gör en plan (checklista) för vad du behöver ta med dig om du tvingas lämna hemmet.
  Tänk också igenom vart du skulle kunna ta vägen. Om du måste lämna huset; fotografera rummen, det kan underlätta i kontakterna med försäkringsbolaget.
 • Tänk igenom redan före översvämningen vart du ska flytta sådant som elektriska apparater, husdjur som bor utomhus, trädgårdsmöbler med mera. Planera även för att kunna rädda saker av personligt värde.
 • Kontakta försäkringsbolaget så fort som möjligt så de kan börja arbeta.
 • Fotografera eller filma skadorna efter översvämningen. Det blir ett viktigt material i kontakten med försäkringsbolaget.
 • Om du fått in vatten i bostaden, låt en elektriker först konstatera att det är säkert att slå på strömmen igen.
 • Om det behövs; kontakta räddningstjänsten eller ett företag och be dem pumpa ur vattnet ur källare och andra lågt liggande utrymmen. Det kan begränsa skadorna på din egendom. Det kan du göra utan försäkringsbolagets tillstånd, men spara kvitton.
 • Drick inte kranvattnet utan att först ha renat det. Att koka vattnet några minuter är ett bra sätt. Förorenat vatten kan ha trängt in i färskvattenledningarna och kan orsaka svåra mag- och hälsoproblem.
 • När kommunen meddelat att vattnet åter är drickbart, spola då i 20 minuter så att förorenat vatten trycks ut och spolar rent i rören.
 • Öppna dörrar och fönster så att fukten kan vädras ut och huset börjar torka.
 • Kasta matvaror som varit i kontakt med smutsvattnet. De kan ha blivit förorenade.

100-årsflödet motsvarar en översvämning som statistiskt sett inträffar en gång på 100 år. Ett klimatanpassat 100-årsflöde motsvarar ungefär de vattennivåer som uppmättes i samband med vårfloden 1986.

Hur stor vårfloden blir beror främst på tre faktorer:

 • Hur mycket snö det är
 • Hur snabbt avsmältningen går
 • Hur mycket den regnar

För att skydda Vansbro tätort från översvämning har vi byggt en tre kilometer lång skyddsvall runt centrum. Vallen stod färdig under våren 2020.

Om du har frågor om invallningsprojektet, kontakta samhällsbyggnadschef Per-Erik Nilsson, e-post per-erik.nilsson@vansbro.se

I Vansbro är risken för dammbrott mycket liten, men när en damm brister kan stora områden svämmas över.

Senast uppdaterad: 16 november 2023