Avgifter och tillämpningsanvisningar

Här kan du läsa vårt dokument om avgifter och tillämpningsanvisningar för insatser som du får enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

En hand ligger på en axel

Avgifter och tillämpningsanvisningar

för vård och omsorg

Hemtjänst, Särskilt boende, Hemsjukvård

Gäller fr.o.m. 2024-03-01

Beslutad av Kommunfullmäktige 2024-02-26, KF § 4

AVGIFTER HEMTJÄNST

Avgifter som ingår i maxtaxa
Maxtaxa för år 2024: 2 575 kr per månad

Hemtjänst service och personlig omvårdnad 380 kr per timme

Matdistribution 380 kr per månad
(Måltidskostnader tillkommer)

Tillfällig ledsagning enl. SoL 100 kr per tillfälle
(Ledsagningen kan innebära t. ex ledsagning till vårdinrättning av hemtjänstpersonal)

Larm 380 kr per månad

Korttidsvistelse/växelboende, omvårdnad 90 kr per dygn
(Måltidskostnader ingår ej i omvårdnadsavgiften, utan tillkommer enligt nedan)

Avlösning av anhörig i hemmet, överstigande 10 timmar 380 kr per timme
(första 10 timmarna per månad avgiftsfri)

Stödboende 350 kr per månad

Avgifter som inte ingår i maxtaxa

Installation av trygghetslarm 500 kr (engångskostnad

Måltider korttidsboende/växelvård 108 kr per dygn

Måltider vid dagverksamhet 70 kr per dag

Matlåda 75 kr per portion

Dessert 10 kr per portion

Avgiftsfria insatser

Boendestöd till personer med psykisk funktionsnedsättning

Kontaktperson enl. SoL

Sysselsättningsverksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning

Avlösning av anhörig i hemmet, 10 första timmarna per månad

Dagverksamhet för personer med demens (Endast måltidskostnader och ev. resekostnader debiteras)

AVGIFTER SÄRSKILT BOENDE (SÄBO)

Avgifter som ingår i maxtaxa

SÄBO, service och personlig omvårdnad, max 2 575 kr per månad (380 kr per timme)


Avgifter som inte ingår i maxtaxa

Måltidsabonnemang 3 240 kr per månad
Vid födointag i form av näringslösning via sond erläggs ingen måltidskostnad för de dagar omsorgstagaren själv bekostar näringslösningen.

Hjälpmedelsavgift, särskilt boende 50 kr per månad
(Personer med beslut på särskilt boende eller korttidsboende debiteras för hjälpmedelsförsörjning.)

Förbrukningsmaterial 250 kr per månad
(toalettpapper, tvättmedel, rengöringsmedel, lakan m.m.)

Hyra för lägenhet betalas i enlighet med hyreskontrakt.
Bostadstillägg söker du hos Pensionsmyndigheten.

Städning av lägenhet vid utflyttning 400 kr (engångskostnad)
(Avgift tillkommer även vid byte av lägenhet, vid egen begäran.
Äldreboendet ansvarar för städningen)

Avgift parboende

Avgift för service samt städ- och tvättservice får tas ut för medboende till person som beviljats särskilt boende, enligt nedan. Dessa ingår inte i maxtaxa.

Måltidsabonnemang 3 240 kr per månad
Serviceavgift 250 kr per månad
Städ- och tvättservice 760 kr per månad

Avgift för bostad då hyreslagen inte kan tillämpas

Avgiften för bostad i särskilt boende, som inte omfattas av hyreslagen, kan per månad uppgå till högst en tolftedel av 0,5539 gånger prisbasbeloppet.
Boendeavgift för år 2024, max 2 644,87 kr per månad

HEMSJUKVÅRD ORDINÄRT BOENDE

Barn och ungdom, ej fyllda 20 år Ingen avgift
(Avser hemsjukvård, hembesök och hjälpmedelsavgift)

Avgifter som ingår i maxtaxa

Hemsjukvård 380 kr per månad
(Inskriven i hemsjukvård)

Hembesök 150 kr per besök
(Vid fler än ett besök under samma dygn uttas avgift endast för ett besök)

Uteblivet besök 380 kr + 50 kr faktureringsavgift
(Tas ut om patienten inte finns i hemmet enligt avtalad tid)


Avgifter som inte ingår i maxtaxa

Flytt av hjälpmedel i ordinärt boende som måste monteras isär
Om det gäller flytt av hjälpmedel (inom kommunen) som måste monteras isär för att kunna flyttas, exempelvis säng, betalar vårdtagaren för nedmontering, transport och montering i den nya bostaden.

Avgift som ingår i gemensam maxtaxa med Region Dalarna

Hjälpmedelsavgift 250 kr per hjälpmedel
(Hjälpmedelsavgift uttas per komplett hjälpmedel inkl. tillbehör vid första utlämnandet. Hjälpmedelsavgift uttas inte för inkontinenshjälpmedel, förbrukningsartiklar samt för reservdelar.)

Maxtaxa för år 2024: 1 400 kr per månad

 

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR

Vem skall betala avgift?

Avgift erläggs för bistånd enligt 4 kap 1§ i socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt 1 st § 3 i hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Detta gäller även för personer som vistas i boendeform hos annan vårdgivare. För makar och registrerade partners beräknas avgiften för varje enskild person.

Högsta avgift (maxtaxa)
Högsta avgift för hemtjänst och hälso- och sjukvård i såväl ordinärt som särskilt boende utgör per månad en tolftedel av 0,5392 * prisbasbeloppet.
För år 2023 är högsta avgift 2 359 kronor per månad.

Kommunens avgifter får inte överstiga kommunens självkostnad.

För barnfamiljer gäller barnomsorgstaxan.

Debitering av avgift

Tillfälliga förändringar av insatsen under kalendermånaden föranleder ingen ändring av avgift. Vid permanent förändring ändras avgiften när förändringen inträffar.

Debitering vid frånvaro

Hemtjänst:
Avdrag görs vid vistelse på sjukhus och korttidsvistelse/växelvård. Om du blir inlagd på sjukhus görs ett frånvaroavdrag från och med dag två. Vid korttidsvistelse/växelvård görs avdrag från inskrivningsdagen.

Vid frånvaro som inte beror på akut sjukhusvistelse ska du meddela din frånvaro sju dagar innan den inträffar så att en avbokning av Dina insatser kan ske. Varaktigheten måste överstiga ett dygn. Om du inte meddelat din frånvaro i tid eller om du själv väljer att avstå från enstaka insats sker inget avdrag.

Vid frånvaro reduceras månadsavgiften med 1/30-del per frånvarande dygn.

Kostnad för trygghetslarm reduceras inte.

Kostnad för matdistribution och månadsavgift för hemsjukvård reduceras endast vid frånvaro hel kalendermånad.

Särskilt boende:
Omsorg- och serviceavgiften reduceras vid mer än 30 dagars frånvaro, under en och samma kalendermånad. Detta gäller både vid sjukhusvistelse som annan frånvaro.

Vid annan frånvaro än sjukhusvistelse görs avdrag för varje dygn som du inte är närvarande med 1/30-del av månadsavgiften för matabonnemang.

Frånvaron skall meddelas senast en vecka i förväg till ansvarig enhetschef, i annat fall reduceras inte avgiften.

Vid frånvaro på grund av sjukhusvistelse sker avdrag för måltidskostnader från och med första dagen. In- och utskrivningsdag räknas som en dag. Avdrag görs med 1/30-del av månadsavgiften för matabonnemang.

Hyra reduceras inte.

Korttidsboende med hyra:
Samma regler som för avdrag vid frånvaro i särskilt boende.

Försäkringsfall

I de fall insatsen på grund av skadeståndsrättsliga skäl eller försäkring ska bekostas av annan än den som erhåller biståndet debiterar kommunen den faktiska kostnaden.

Ändrade förhållanden

Vårdtagaren är skyldig att snarast anmäla ändrade förhållanden som kan påverka beräkning av avgiften.

Kommunen är skyldig att ändra avgiften om förhållanden som påverkar avgiften förändras.

Vid varje årsskifte görs omräkning av avgifterna med anledning av ändrat prisbasbelopp, konsumentverkets beräkningar och skattebestämmelser. Avgiften skall räknas om utan föregående underrättelse om ändringen beror på förändringar i prisbasbeloppet, enligt 8 kap 9 § SoL.

Årlig omprövning av avgifter

En årlig inkomstförfrågan skickas i april/maj till samtliga efter att inkomstdeklarationerna för föregående år skickats ut från Skatteverket. Omräkning av enskilds avgiftsutrymme görs i samband med detta.

Hur beräknas avgiftsutrymmet?

Avgiftsutrymmet erhålls genom att förbehållsbeloppet (minimibelopp + ökning och/eller minskning av minimibeloppet, se nedan) och den faktiska bostadskostnaden dras från avgiftsunderlaget.

Uträkning av avgiftsutrymmet/avgiftsunderlag

+ Nettoinkomster (bruttoinkomst minus skatt + bostadstillägg/bidrag)

– Bostadskostnad

– Förbehållsbelopp (minimibelopp + ökning och/eller minskning av minimibelopp)

= Avgiftsutrymme/avgiftsunderlag

Om förbehållsbeloppet överstiger avgiftsunderlaget blir avgiftsutrymmet negativt och hemtjänstavgiften sätts till noll kronor. Kommunen har ingen skyldighet att kompensera vårdtagaren motsvarande underskottet i avgiftsutrymmet eftersom regelverket avseende hemtjänstavgift inte är att betrakta som allmänt försörjningsstöd.

Uppgiftsinlämning
Vid inlämnade av inkomstuppgifter för avgiftsunderlag ska kopia av följande skickas in:

 • Senaste inkomstdeklarationen.
 • Aktuella pensionsutbetalningsbesked från privat- och tjänstepensionsbolag
  t.ex. AMF, KPA, i förekommande fall
 • Aktuella pensionsutbetalningsbesked rörande utländsk pension, i förekommande fall
 • NE-deklarationen, i förekommande fall
 • Hyresavi, om du hyr din bostad
 • Bankens sammanställning över bostadslån, om du köpt ditt boende och har lån kvar som du betalar ränta på
 • Aktuell löneutbetalning, i förekommande fall
 • Övrig inkomst som du skattar för och som inte finns specificerad ovan


Aktuella inkomster som betalas ut via Försäkringskassan hämtar Vansbro kommun digitalt.

Om du väljer att helt avstå från att lämna ekonomiska uppgifter accepterar du att betala full avgift enligt kommunens taxa.

Avgiftsunderlag

Inkomster och skatter

Nettoinkomsten är vårdtagarens sammanlagda bruttoinkomster med avdrag för skatt. Nettoinkomsten omfattar inkomster enligt 8 kap 4 § SoL

Följande ingår

 • Skattepliktiga inkomster enligt inkomstskattelagen (SFS 1999:1229)
 • Tjänst- och näringsverksamhet, beräknad inkomst kommande 12 månader
 • Kapital, beräknad inkomst den 31 dec. året innan (kontrolluppgifter inför
  deklaration)
 • Vissa inkomster som inte är skattepliktiga i Sverige, utländsk inkomst eller pension, stipendier
 • Bostadstillägg, särskilt bostadstillägg och bostadsbidrag.
  Kommunen utgår vid inkomstberäkningen från att vårdtagaren söker bostadstillägg / bostadsbidrag.

Följande skatter avräknas från inkomsterna

 • Kommunal och statlig inkomstskatt
 • Skatt på inkomst av kapital

Inkomstfördelning för makar
Inkomstgrunden för makar beräknas enligt 8 kap 4 § SoL. Detta innebär att för makar och registrerade partners ska den enskildes inkomst anses utgöra hälften av makarnas sammanlagda inkomster.

För sambor beräknas inkomsterna var för sig då det inte finns lagstadgad underhållsskyldighet dem emellan.

Förbehållsbelopp
Förbehållsbeloppet är anpassat till att täcka normala levnadskostnader och består av minimi­belopp och faktiska bostads­kostnader enligt 8 kap 7 § SoL.

Minimibelopp
Med minimibelopp avses de medel vårdtagaren behöver för att klara utgifter för sitt personliga behov utöver avgifter och bostadskostnader.

Minimibeloppet uppgår till en tolftedel av 1,4789 gånger prisbasbeloppet för ensamstående och en tolftedel av 1,2066 gånger prisbasbeloppet för var och en av sammanlevande makar och sambor.

Minimibeloppet skall täcka normalkostnader för

 • livsmedel, kläder, skor
 • fritid, hygien
 • dagstidning, telefon
 • hemförsäkring
 • öppen hälso- och sjukvård, läkemedel, tandvård
 • hushållsel
 • förbrukningsvaror
 • resor
 • möbler, husgeråd

Höjning eller sänkning av minimibeloppet (individuell del)
Kommunen skall höja minimibeloppet i skälig omfattning om den enskilde på grund av särskilda omständigheter varaktigt har behov av ett inte oväsentligt högre belopp än det som anges i 8 kap 7 § andra stycket SoL. Enligt propositionen bör kostnaden i vart fall uppgå till 200 kr per månad.

Kommunen får minska minimibeloppet i skälig omfattning om den enskilde inte har en kostnad för en sådan post som anges i 8 kap 7 § tredje stycket SoL därför att

 • kostnaden ingår i avgiften för hemtjänst
 • kostnaden ingår i avgiften eller hyran för bostad i särskild boende, eller
 • posten tillhandahålls kostnadsfritt

Du som debiteras avgift för mat­abonnemang och förbruknings­artiklar på särskilt boende får automatiskt ett förhöjt förbehållsbelopp på grund av fördyrade kostnader. Avdrag görs för kostnader som ingår i boendet som inventarier och hushållsel.

Du som debiteras för matlådor (ej dessert) inom hemtjänsten får automatiskt förhöjt förbehållsbelopp för varje matlåda som beställs.

Bostadskostnaden beräknas enligt samma regler som för bostadstillägg för pensionärer – BTP.

Hyrd bostad
Bostadskostnaden är hyran enligt kontrakt inklusive värme och obligatoriska avgifter.
Om hushållsel ingår räknas den bort enligt schablon.

Lägenhet med bostadsrätt
Bostadskostnaden är årsavgift inklusive värme och obligatoriska avgifter. Om hushållsel ingår räknas den bort enligt schablon. Om lån upptogs i samband med köp räknas 70 % av räntekostnaden med om bostadsrätten lämnades som säkerhet.

Eget enfamiljshus
Bostadskostnaden är 70 % av räntekostnaden, 70 % av tomträttsavgäld, fastighetsskatt, uppvärmning enligt schablon och övriga driftskostnader enligt schablon. Schablonerna räknas med stöd av bostadsytan.

Debitering av avgift
Debitering sker månadsvis i efterskott. Hyran betalas i förskott.
Vid eventuella anmärkningar mot fakturan kontakta kommunens avgiftshandläggare.

Möjlighet att betala via autogiro eller med e-faktura finns.

Vid betalning efter förfallodag kommer ränta enligt gällande räntelag att debiteras.
Ca 10 dagar efter förfallodag kommer inkassokrav med lagstadgad kravavgift att skickas ut.

Jämkning av omsorgsavgift
När man flyttar från ordinärt boende till särskilt boende, kan den enskilde ansöka om jämkning av omsorgsavgiften på grund av dubbel boendekostnad. Man kan söka för inflyttningsmånaden och högst två månader framåt. Det är endast omsorgsavgiften som kan jämkas. Jämkningen upphör efter tre (3) månader.
Ansökan om jämkning kräver att fullständiga inkomstuppgifter lämnats.

Någon retroaktiv jämkning görs ej.

Avgiftsbeslut
Vårdtagaren erhåller ett avgiftsbeslut.
Vårdtagare får avgiftsbeslut löpande under året, vid förändring av avgift, som beror på ändrade inkomstunderlag och vid nya eller förändrade insatser.

Felaktig avgift
Den enskilde är skyldig att snarast anmäla förändrade inkomst- och bostads­förhållanden som kan medföra förändring av avgift.

För låg avgift
Om det framkommer att den enskilde lämnat fel uppgifter och för låg avgift debiterats under en period, kan kommunen besluta om att retroaktiv debitering ska göras, dock inte längre än för de tre senaste debiteringsmånaderna tillbaka.

Om för låg avgift debiterats på grund av felaktig handläggning/beräkning från kommunens sida, görs ingen retroaktiv debitering.

För hög avgift
Om det framkommer att den enskilde lämnat fel uppgifter och för hög avgift debiterats under en period, så betalar inte kommunen tillbaka avgifter i efterhand.

Om för hög avgift debiterats på grund av felaktig handläggning/beräkning från kommunens sida, återbetalas hela det felaktiga beloppet, dock maximalt 10 år bakåt i tiden.

Omprövning och besvär
Om vårdtagaren inte är nöjd med kommunstyrelsens avgiftsbeslut kan det överklagas till Förvaltningsrätten. Besvärsskrivelsen ska inlämnas inom tre veckor från det att vårdtagaren fick del av beslutet. Besvärsskrivelsen ska adresseras till Förvaltningsrätten men lämnas till Kommunstyrelsen, Medborgarhuset, 786 31 VANSBRO, som lämnar besvärsskrivelsen vidare.

Förvaltningsrätten gör en laglighetsprövning om beslutet är i överensstämmelse med bestämmelserna i Socialtjänstlagen och det avgiftssystem som fastställts av kommun­fullmäktige samt en lämplighets­prövning.

Kontakt

För mer information om avgifter eller frågor om din faktura kontakta avgiftshandläggare:

Telefon 0281-751 56
Telefontid måndag – onsdag 10:00 – 12:00
Mejl: avgiftshandlaggare@vansbro.se

För information om de olika insatserna, ansöka om insats eller om du vill avsluta en redan beviljad insats, kontakta biståndshandläggare:

Telefon 0281- 751 11
Telefontid vardagar 10:00 – 12:00
Mejl: bistandshandlaggare@vansbro.se

Senast uppdaterad: 28 mars 2024