Anpassad skola

Anpassad skola finns till för barn som av olika skäl inte bedöms kunna nå grundskolans kunskapsmål. Det kan exempelvis bero på att barnet har en funktionsnedsättning eller har fått en stor och bestående funktionsvariation på grund av en hjärnskada.

Illustration av två skolbarn.

Den obligatoriska anpassade skolan har läroplanen för grundskola som övergripande styrdokument, men anpassad skola är ändå en egen skolform, med egna kursplaner. Elever som går i anpassad skola kan dock, om det fungerar, följa grundskolans kursplan i vissa ämnen.

Vi har en anpassad skola för årskurserna 7-9 på Smedbergsskolan. Yngre elever går oftast integrerade i klass på den skola hen tillhör. 

Den obligatoriska anpassade skolan är nio år lång, men ditt barn har rätt att gå i ytterligare två år, om hen inte nått upp kunskapskraven. Skolplikten upphör efter vårterminen det år ditt barn fyller 18 år. Därefter kan hen fortsätta i gymnasiesärskola.

Anpassad skola (tidigare Träningsskola)finns till för barn som man inte tror kan klara av att uppnå den anpassade skolans - tidigare Grundsärskolas mål. Om ditt barn har autism eller autismliknande tillstånd, behöver hen också ha en utvecklingsstörning eller en stor och bestående funktionsvariation på grund av en hjärnskada, för att tillhöra målgruppen. Hjärnskadan kan barnet antingen ha fått genom yttre våld eller av någon sjukdom.

Senast uppdaterad: 17 oktober 2023