Ovårdad tomt och förfallna byggnader

Byggnader och tomter ska hållas i ett vårdat skick. Det skapar en trevlig och säker omgivning för både boende och besökare. Som fastighetsägare måste du hålla din tomt i vårdat skick, oavsett om den är bebyggd eller inte.

Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att hålla din fastighet i vårdat skick. Det betyder att tomten och byggnader inte får vara störande för grannar, kunna orsaka olycksfall eller vara ett hinder i trafiken. Om du tycker att någon har en ovårdad tomt eller byggnad kan du göra en tillsynsanmälan.

Det kan finnas skyddsbestämmelser som ingår i detaljplanen eller i områdesbestämmelser gällande tomter som ur ett historiskt eller miljömässigt perspektiv är särskilt värdefulla.

Plan- och byggenheten ansvarar för tillsyn av byggnader och tomter.

Ovårdad tomt

En tomt ska skötas så att risken för olyckor begränsas och så att den inte är störande för trafiken eller omgivningen. Detta gäller både obebyggda och bebyggda tomter.

Plan- och byggnämden kan kräva att du som ägare ska röja upp på tomten. Om du inte gör det kan du få vite, en sorts böter.

Vad räknas som ovårdad tomt?

 • Skräpiga tomter fyllda med diverse föremål som exempelvis gamla bilar, gammalt byggnadsmaterial eller skrot (upplag).
 • In- och utfarter från tomter som upplevs som en trafikfara.
 • Träd, häckar och annan växlighet som växer så att den skymmer sikten vid utfarter och korsningar.
  Mer om hur du ser till att häckar och träd inte skymmer sikten.
 • Träd, häckar och andra växter som växer ut över trottoarer, cykelvägar eller andra vägar så att det blir svårt att ta sig fram.

Oklippt gräsmatta eller maskrosor som växer vilt bedöms inte som ovårdad tomt.

Träd, buskar och annan växtlighet som växer in på grannens tomt regleras genom jordabalkens regler (1970:994) JB, och är inte föremål för byggnadsnämndens tillsyn.

Ovårdad eller förfallen byggnad

Även byggnader ska hållas i vårdat skick och underhållas så att utformningen och de tekniska egenskaperna bevaras. Du ska anpassa underhållet till omgivningens karaktär och byggnadens värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt.

Vad räknas som förfallet och ovårdat?

 • Då en byggnad eller del av byggnad på grund av skada tekniskt inte längre kan fungera som den är avsedd att fungera.
 • Då en bärande del av byggnaden tappar sin funktion är det en fara för till exempel lekande barn och djur.
 • Eftersatt underhåll av ytskikt, målning, puts och trasiga takpannor eller
  krossade fönster är också en början till förfall av byggnaden och ska åtgärdas.

Skulle en olycka inträffa i ett förfallet hus eller på en ovårdad tomt hålls fastighetsägaren ansvarig.

Plan- och byggenheten har möjlighet att besluta om olika typer av förelägganden när det gäller ovårdade tomter och byggnader. Det kan bland annat handla om att åtgärda brister på en tomt eller ett byggnadsverk, att utreda behovet av underhållsåtgärder för en byggnad och i vissa fall att riva en byggnad som är i dåligt skick. Plan- och byggenheten har även möjlighet att besluta om förbud mot användning av byggnadsverk med säkerhetsbrister.

Om du misstänker olovligt byggande eller tycker att en tomt eller byggnad är ovårdad, kan du göra en anmälan till kommunen. Du kan anmäla via brev, telefon, e-post eller direkt i formuläret nedan.

I anmälan bör du skriva:

 • Vilken fastighet eller adress det handlar om
 • Vad som har gjorts på platsen
 • Exakt vad det är du anmäler
 • En detaljrik beskrivning. Uppge gärna mått, utseende och avstånd till gränser. Bifoga gärna bilder och en situationsplan (karta).

Önskar du vara anonym?

Du kan vara anonym, men tänk på att avsändaren automatiskt står med om du skickar in anmälan via e-post. Alla handlingar som kommer in till kommunen är offentliga.

Om du är anonym kan du inte få någon återkoppling i ärendet. För att vi ska kunna skicka beslut eller annan information till dig behöver du lämna dina kontaktuppgifter.

Anmälan om olovlig åtgärd eller ovårdad tomt
Fyll i samtliga fält nedan och skicka sedan in din anmälan direkt till oss.

Vad vill du anmäla? * (obligatorisk)
Vad vill du anmäla?

Beskriv så detaljerat du kan om vad som har gjorts på platsen. Uppge gärna mått, utseende och avstånd till gränser.
300

Bifoga gärna bilder eller situationsplan
Dina kontaktuppgifter
I detta formulär kan du inte vara anonym.
Dina kontaktuppgifter
Alla handlingar som kommer in till kommunen är offentliga.

Tillsynsanmälningar som hanteras av andra

Plan- och byggenheten hanterar tillsynsärenden utifrån plan- och bygglagen och miljöbalkens bestämmelser om strandskyddstillsyn. Det kan finnas andra saker du vill anmäla eller rapportera.

Problem i boendemiljön hanteras av miljökontoret

Det kan handla om till exempel bristande ventilation, fukt- och mögel, buller, lukt eller andra störningar. Anmäl klagomål på boendemiljön

Senast uppdaterad: 3 maj 2024