Detaljplan för Mossebo

Syftet med detaljplanen är bland annat att göra det möjligt att behålla de förskolelokaler som tillfälligt finns på platsen.

Illustrationsbild nya brandstationen Vansbro.

Lokalisering

Vansbro kommun vill ändra mark som idag är avsedd för gata och allmänt ändamål till skola. Förslaget ska också göra det möjligt att expandera förskoleområdet och utveckla verksamheten vid idrottsplatsen Vanåvallen.

Planområdet är beläget i nordvästra delen av Vansbro tätort. Området avgränsas i öster av Parkgatan och Vansbro 2:6, i väster av fastigheterna Vansbro 7:69, 7:76 och 7:6, i söder av fastigheten Vansbro 7:5 och i norr av Vansbro 7:8.

Här befinner sig planen i planprocessen

Kommunstyrelsen beslutade att påbörja en detaljplaneändring den 16 februari 2021: KS 2021-00052.

Detaljplanen handläggs med utökad förfarande och vi är nu i granskningsskedet där planförslaget presenterats för allmänhet och andra remissinstanser.

Status

Inför antagande av detaljplanen ska fastighetsgränserna fastställas.

DNR

KS 2021-00052

Beslut Planbesked/ Uppdrag

KS 2021-00052

Beslut Samråd

KS 2021-01405

Beslut Granskning

KS 2023-01346

Beslut Antagande


Granskingstiden har löpt ut

Under granskning samlar vi in ytterligare information, förslag och synpunkter som vi kan väga in i vårt vidare arbete.

Granskningstiden för detaljplanen pågick mellan 13 december 2023 och 12 januari 2024.

Efter granskning sammanställs de skriftliga synpunkter som har inkommit i ett granskningsutlåtande. Utlåtandet ska också innehålla kommunens förslag med anledning av synpunkterna.

Planförslagets handlingar

  1. Planbeskrivning
  2. Plankarta
  3. Undersökning av betydande miljöpåverkan
  4. Fastighetsförteckning

Handlingarna hittar du under Mer information.

Fastighetsförteckning finns tillgänglig på Plan- och byggenheten, maila till planochbygg@vansbro.se om du önskar få tillgång till den.

Senast uppdaterad: 25 april 2024