Detaljplan för Mossebo

Syftet med detaljplanen är bland annat att göra det möjligt att behålla de förskolelokaler som tillfälligt finns på platsen.

Illustrationsbild nya brandstationen Vansbro.

Lokalisering

Vansbro kommun vill ändra mark som idag är avsedd för gata och allmänt ändamål till skola. Förslaget ska också göra det möjligt att expandera förskoleområdet och utveckla verksamheten vid idrottsplatsen Vanåvallen.

Planområdet är beläget i nordvästra delen av Vansbro tätort. Området avgränsas i öster av Parkgatan och Vansbro 2:6, i väster av fastigheterna Vansbro 7:69, 7:76 och 7:6, i söder av fastigheten Vansbro 7:5 och i norr av Vansbro 7:8.

Här befinner sig planen i planprocessen

Kommunstyrelsen beslutade att påbörja en detaljplaneändring den 16 februari 2021: KS 2021-00052.

Detaljplanen handläggs med utökad förfarande och vi är nu i samrådsskedet där planförslaget presenterats för allmänhet och andra remissinstanser.

Status

Efter samrådet har det bedömts att förslaget till detaljplan ska hanteras med ett utökat förfarande istället för standardförfarande som planen startades med.

DNR

KS 2021-00052

Beslut Planbesked/ Uppdrag

KS 2021-00052

Beslut Samråd

KS 2021-01405

Beslut Granskning

 

Beslut Antagande


Samrådstiden har löpt ut

Under samråd samlar vi in information, förslag och synpunkter som vi kan väga in i vårt vidare arbete.

Samrådstiden för detaljplanen pågick mellan 24 januari och 7 mars 2022.

Efter samråd sammanställs de skriftliga synpunkter som har inkommit i ett granskningsutlåtande. Utlåtandet ska också innehålla kommunens förslag med anledning av synpunkterna.

Planförslagets handlingar

  1. Planbeskrivning
  2. Plankarta
  3. Undersökning av betydande miljöpåverkan
  4. Fastighetsförteckning

Handlingarna hittar du under Mer information.

Fastighetsförteckning finns tillgänglig på Plan- och byggenheten, maila till planochbygg@vansbro.se om du önskar få tillgång till den.

Senast uppdaterad: 13 oktober 2023