Arbete pågår fortfarande för att få ned spillvattenledningen till en djupare nivå.
För att inte skada den enskilde individen eller de reparatörer och dykare som är på plats, avråder vi allmänheten från båtåkning på sträckan mellan bron över Vanån (E16) och Vårdcentralen.

Styrande dokument

Förutom de lagar som styr den kommunala verksamheten, utformar kommunens förtroendevalda lokala styrdokumentsom beskriver hur kommunen ska organiseras och skötas. Vissa styrande dokument ska enligt lag upprättas, medan andra upprättas av lokala intressen.

Övergripande styrdokument kallas ofta strategier, program eller planer och upprättas av kommunfullmäktige. Dessa dokument gäller då all kommunal verksamhet oavsett driftsform. De övergripande styrdokumenten konkretiseras ofta genom riktlinjer som fastställs av styrelse och nämnder.

Ledning av kommunala myndigheter

Styrande dokument inom ledning, styrning, organisering, demokrati, insyn och val.

Verksamhetsstöd hos kommunala myndigheter

Styrande dokument för de gemensamma stödfunktionerna

Kärnverksamhet hos kommunala myndigheter och företag

Näringslivsfrågor, bostadsförsörjning, arbetsmarknad, sysselsättning, integration

Individ- och familjeomsorg, insatser för barn och unga, insatser för missbrukare, insatser för äldre och funktionshindrade, hemsjukvård, familjerätt, stöd till brottsoffer.

Ledning

Försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd

Insatser för barn och ungdomar

Insater för vuxna

Insater för äldre och funktionshindrade

Avgifter och taxor

Senast uppdaterad: 28 september 2023