Styrande dokument

Förutom de lagar som styr den kommunala verksamheten, utformar kommunens förtroendevalda lokala styrdokument som beskriver hur kommunen ska organiseras och skötas. Vissa styrande dokument ska enligt lag upprättas, medan andra upprättas av lokala intressen.

Övergripande styrdokument kallas ofta strategier, program eller planer och upprättas av kommunfullmäktige. Dessa dokument gäller då all kommunal verksamhet oavsett driftsform. De övergripande styrdokumenten konkretiseras ofta genom riktlinjer som fastställs av styrelse och nämnder.


Ledning av kommunala myndigheter

Styrande dokument inom ledning, styrning, organisering, demokrati, insyn och val.


Verksamhetsstöd hos kommunala myndigheter

Styrande dokument för de gemensamma stödfunktionerna


Kärnverksamhet hos kommunala myndigheter och företag

VA, avfall, kommunikationer, fibernät, parkförvaltning, gator, vägar och parkering.

Vatten och avlopp

Avfall och återvinning

Fibernät

Gator, vägar och torg

Avgifter och taxor


Individ- och familjeomsorg, insatser för barn och unga, insatser för missbrukare, insatser för äldre och funktionshindrade, hemsjukvård, familjerätt, stöd till brottsoffer.

Ledning

Försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd

Insatser för barn och ungdomar

Insatser för vuxna

Insatser för äldre och funktionshindrade

Avgifter och taxor

Senast uppdaterad: 7 december 2023