Styrande dokument

Förutom de lagar som har beslutats av riksdagen, utformar kommunen sina egna styrdokument. Styrdokumenten är riktlinjer för hur kommunen ska organiseras och skötas.

Ledning av kommunala myndigheter

Styrande dokument inom ledning, styrning, organisering, demokrati, insyn och val.

Verksamhetsstöd hos kommunala myndigheter

Styrande dokument för de gemensamma stödfunktionerna

Kärnverksamhet hos kommunala myndigheter och företag

Näringslivsfrågor, bostadsförsörjning, arbetsmarknad, sysselsättning, integration

Individ- och familjeomsorg, insatser för barn och unga, insatser för missbrukare, insatser för äldre och funktionshindrade, hemsjukvård, familjerätt, stöd till brottsoffer.

Ledning

Försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd

Insatser för barn och ungdomar

Insater för vuxna

Insater för äldre och funktionshindrade

Avgifter och taxor

Senast uppdaterad: 16 november 2022