Olovligt byggande

När en åtgärd som kräver anmälan, bygglov, marklov eller rivningslov utförs utan lov är det en olovlig åtgärd, även så kallat svartbygge. Samma sak gäller om du börjar bygga innan du fått ett startbesked eller exempelvis tar en byggnad i bruk utan slutbesked. Olovliga åtgärder kan bli kostsamma och leda till problem med försäkringen. På den här sidan kan du läsa mer om hur du kan undvika överträdelser och därmed undvika att drabbas av en så kallad byggsanktionsavgift.

Flicka i motljus tittar på sin lekstuga.

En byggsanktionsavgift ska tas ut av antingen den som begick överträdelsen, den som när överträdelsen begicks var ägare till den fastighet eller byggnadsverk som överträdelsen avser, eller den som har fått en fördel av överträdelsen. Även om bygglov blir beviljat i efterhand måste sanktionsavgiften betalas av den som nämnden riktar avgiften till.

En olovlig åtgärd kan exempelvis vara att:

 • börja bygga något utan att ha fått bygglov och startbesked
 • sätta upp en skylt utan att ha fått bygglov och startbesked
 • göra utvändiga ändringar på en byggnad utan att ha fått bygglov och startbesked
 • börja riva något utan att ha fått rivningslov och startbesked (om rivningslov krävs)
 • börja riva något utan att ha fått startbesked (om anmälan om rivning krävs)
 • börja använda en byggnad/lokal på ett nytt sätt (om lov för väsentligt ändrad användning krävs)
 • ta byggnaden/lokalen i bruk innan du har fått slutbesked (exempelvis flytta in i ditt nybyggda hus)

En olovlig åtgärd kan också vara att inte göra en anmälan när man ska:

 • installera en ny eldstad eller rökkanal (ex. braskamin, pelletspanna, m.fl.)
 • installera eller väsentligt ändra en hiss eller anordning för ventilation
 • installera eller väsentligt ändra en anläggning för vattenförsörjning eller ett avlopp
 • ändra något som väsentligt påverkar brandskyddet i en byggnad
 • ändra bärande konstruktioner eller avsevärt ändra planlösningen

Ditt bygglov är giltigt i fem år från utfärdandet. Är du inte klar efter fem år måste du ansöka om nytt bygglov för att kunna färdigställa ditt projekt.

Glöm inte att begära slutbesked när du är klar

En olovlig åtgärd som många tyvärr missar är att begära slutbesked när man byggt eller installerat klart. Detta kan leda till höga kostnader samt problem med försäkringen och vid en eventuell försäljning.

Så fort du är klar med ditt projekt ska du skicka in de handlingar som krävs för slutbesked. Detta står i ditt bygglov som utfärdats.

Vad som händer med ditt byggprojekt eller din installation bedöms utifrån byggregler och gällande lagstiftning.

Om bygglov i efterhand inte kan ges för det olovliga, behöver du rätta till överträdelsen genom att t.ex. flytta eller riva det du byggt, återställa marken i ursprungligt skick eller andra rättande åtgärder.

Om du frivilligt vidtar rättelseåtgärder innan nämnden beslutar i frågan så kan du undgå att drabbas av byggsanktionsavgift.

Ibland kan ett bygglov beviljas i efterhand men då måste byggsanktionsavgiften ändå betalas.

Läs mer om byggsanktioner på Boverkets hemsida.

Byggsanktionsavgift för överträdelser av PBL - Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Som fastighetsägare ska du se till att din tomt och dina byggnader är i ett vårdat skick. Ovårdade tomter och byggnader kan vara både störande och en fara för omgivningen.

Kommunen kan besluta att du måste städa upp på platsen. Om du inte åtgärdar bristerna kan du bli skyldig att betala en avgift.

Läs mer om ovårdad tomt och förfallna byggnader nedan.

Ovårdad tomt och förfallna byggnader

Om du misstänker olovligt byggande eller tycker att en tomt eller byggnad är ovårdad, kan du göra en anmälan till kommunen. Du kan anmäla via brev, telefon, e-post eller direkt i formuläret nedan.

I anmälan bör du skriva:

 • Vilken fastighet eller adress det handlar om
 • Vad som har gjorts på platsen
 • Exakt vad det är du anmäler
 • En detaljrik beskrivning. Uppge gärna mått, utseende och avstånd till gränser. Bifoga gärna bilder och en situationsplan (karta).

Önskar du vara anonym?

Du kan vara anonym, men tänk på att avsändaren automatiskt står med om du skickar in anmälan via e-post. Alla handlingar som kommer in till kommunen är offentliga.

Om du är anonym kan du inte få någon återkoppling i ärendet. För att vi ska kunna skicka beslut eller annan information till dig behöver du lämna dina kontaktuppgifter.

Gör en anmälan direkt

Nedan kan du göra en anmälan. Vänligen notera att du inte kan du inte vara anonym i formuläret.

Anmälan om olovlig åtgärd eller ovårdad tomt
Fyll i samtliga fält nedan och skicka sedan in din anmälan direkt till oss.

Vad vill du anmäla? * (obligatorisk)
Vad vill du anmäla?

Beskriv så detaljerat du kan om vad som har gjorts på platsen. Uppge gärna mått, utseende och avstånd till gränser.
300

Bifoga gärna bilder eller situationsplan
Dina kontaktuppgifter
I detta formulär kan du inte vara anonym.
Dina kontaktuppgifter
Alla handlingar som kommer in till kommunen är offentliga.
Senast uppdaterad: 26 april 2024