Bygglov och bygganmälan

Behöver du ansöka om bygglov, eller kan du börja bygga redan idag? På den här sidan guidar vi dig igenom de vanligaste åtgärderna och hur du söker bygglov.

Man som hoppar framför ett hus.

Nedan finner du lite information samt hur du gör när du ansöker om bygglov.

Hur ansöker du om lov?

Du kan skicka in din ansökan , 489.2 kB. eller din anmälan , 398.8 kB. per post, e-post, eller lämna in den i vår reception.

Vart skickar du in din ansökan?

Direkt på mejl till:
planochbygg@vansbro.se

Per post:
Vansbro Kommun
Plan- och byggenheten
786 31 Vansbro

Glöm inte bort att även skicka in handlingar med din ansökan.

Har du redan ett pågående ärende genom vår gamla e-tjänst Mittbygge är du välkommen att kontakta oss för tillgång till handlingar.

Med Lantmäteriets e-tjänsten ”Min Fastighet” Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du som har e-legitimation gratis se detaljerad information om din egen fastighet, till exempel tomtkarta (om sådan finns inskannad), areal, gränser, inteckningar och taxeringsvärde.

Du ser också om det finns detaljplaner eller bestämmelser som reglerar hur du får använda marken, eller om det finns servitut eller andra rättigheter som berör fastigheten.

Lantmäteriet har flera bra karttjänster med kartor, flygbilder, historiska kartor och skriva ut din egen kartbok. I karttjänsten "Min karta" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du bland annat ta fram en situationsplan vid eventuellt lovansökan.

Nedan punkter ska ses som vägledande då det alltid kommer behöva göras en helhetsbedömning utifrån en del kriterier som PBL (Plan- och Bygglagen) ställer.
Hör av dig till oss på Plan- och byggenheten om ni har funderingar.

I listan visas de vanligaste anledningarna till att du behöver söka bygglov.

Bygglov gäller vid:

 • Nybyggnad
 • Tillbyggnad
 • Ombyggnad
 • Väsentlig ändrad användning
 • Inreda en vind med bostadsyta
 • Fasadändring
 • Mur/plank
 • Skyltar och ljusanordningar
 • Campingplatser
 • Småbåtshamnar
 • Transformatorstationer
 • Upplag och materialgårdar
 • Radio- eller telemaster eller torn
 • Parkeringsplatser utomhus
 • Vindkraftverk

Om ditt byggprojekt inte står med i listan eller om du är osäker på vad som gäller, är du välkommen att kontakta oss.

Inom detaljplanerat område

Solfångare och solceller på en byggnad kan vara bygglovspliktiga inom detaljplanerat område. Lovplikt gäller om anläggningen innebär att byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial. Lovplikt gäller också om byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt. Från bygglovsplikten finns dock vissa undantag.

Utanför detaljplanerat område

Utanför detaljplan krävs det normalt inte bygglov för solfångare och solceller på byggnader.

Utanför detaljplan kan kommunen dock ha beslutat om områdesbestämmelser. I områdesbestämmelserna kan det ha införts bygglovsplikt för byte av färg, fasadbeklädnad, taktäckningsmaterial eller för att vidta en åtgärd som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende. Det kan även ha införts bygglovsplikt för underhåll eller ändring av ett byggnadsverk eller ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Om det finns en utökad lovplikt i områdesbestämmelser kan solfångare och solceller alltså kräva bygglov trots att det är utanför detaljplan.

Undantag från krav på bygglov för solenergianläggningar

Solfångare eller solcellspaneler som monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial är i vissa fall bygglovsbefriade även om de medför att byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas. Undantaget från krav på bygglov gäller för alla typer av byggnader. Följande kriterier ska vara uppfyllda för att sådana solfångare och solcellspaneler ska vara bygglovsbefriade:

 • de ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial
 • de ska följa byggnadens form
 • de får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
 • de får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret
 • att solenergianläggningen inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området

Tak- och fasadintegrerade solenergianläggningar

Att montera solfångare eller solceller som är tak- eller fasadintegrerade kan kräva bygglov. Detta eftersom det räknas som byte av färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial. Det finns inget särskilt undantag från krav på bygglov för tak- och fasadintegrerade solenergianläggningar. Det finns dock undantag från lovplikten för byte av färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial för en- och tvåbostadshus. Det finns också undantag för andra byggnader än en- och tvåbostadshus för fasad och tak som vetter mot kringbyggd gård. Dessa undantag gäller även vid byte till tak- och fasadintegrerade solenergianläggningar.

 

Vill du bygga, ändra eller åtgärda något i närheten av sjöar och vattendrag? Det kan till exempel vara att bygga en brygga, friggebod eller utöka tomten genom att lägga ny gräsmatta. Då måste du ansöka om strandskyddsdispens utöver ett eventuellt bygglov.

Strandskyddet gäller längs alla kuster, sjöar och vattendrag i Sverige. Det sträcker sig vanligtvis 100 meter från strandkanten, både upp på land och ut i vattnet.

Läs mer in strandskyddet och hur du ansöker om strandskyddsdispens nedan.

Strandskydd och strandskyddsdispens

Även om du beviljas strandskyddsdispens kan ansökan eller anmälan om lov krävas för åtgärden.

Behöver du göra en anmälan eller kan du börja bygga redan idag? Det beror på vad du vad du önskar göra.

Vissa åtgärder som kräver bygglov är bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus om de uppfyller vissa villkor som exempelvis mått och placering, men kan då istället kräva en anmälan.

För åtgärder som inte kräver lov krävs det en anmälan vid:

 • Uppförande eller tillbyggnad av komplementbyggnad eller komplementbostadshus (attefallshus) på max 30 m²
 • Tillbyggnad på bostadshuset på max 15 m² (på ett plan)
 • Byggande högst 2 takkupor
 • Vissa rivningar av en byggnad eller en del av en byggnad
 • Inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus.
 • Installation eller väsentlig ändring av hiss, eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation i byggnader,
 • Ändring som innebär att konstruktionen av en byggnads bärande delar berörs eller att byggnadens planlösning påverkas avsevärt
 • Installation eller väsentlig ändring av anläggning för VA i en byggnad eller inom en tomt,
 • Ändring som väsentligt påverkar brandskyddet i en byggnad

De finns fler anmälningspliktiga byggprojekt också, men de är mer vanliga. Är du osäker så kan du kontakta oss på Plan- och byggenheten.

Anmälningspliktiga åtgärder

Åtgärderna markerade i grått kräver anmälan. Åtgärderna markerat i beige kräver inte anmälan.

Om du vill installera eller göra en väsentlig ändring av eldstäder eller rökkanaler behöver du lämna in en anmälan till plan- och byggenheten.

Fyll i blanketten , 290.4 kB, öppnas i nytt fönster. och bifoga följande dokument:

 • Planritning som visar eldstaden och rökkanalens placering i huset
 • Fasadritning som visar skorstenens placering och höjd
 • Situationsplan som visar i vilken byggnad eldstaden ska placeras
 • Prestandadeklaration som visar att eldstaden/rökkanalen uppfyller gällande krav
 • Förslag till kontrollplan

Med väsentlig ändring menas åtgärder som kan leda till ökad brandrisk eller förändrade utsläpp till omgivningen.

Det finns åtgärder som varken kräver bygglov eller anmälan

 • Anordna en skyddad uteplats
 • Anordna skärmtak på max 15 kvadratmeter
 • Bygga en friggebod, max 15 kvadratmeter

Ovanstående åtgärder ska vara i omedelbara närhet av bostadshuset och med nedan krav. Se exempelbild i ovan flik, "När gör du en anmälan?".

Skyddad uteplats
Inom 3,6 meter från bostadshuset får du utan bygglov anordna en skyddad uteplats med mur eller plank. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter och inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Skärmtak
Skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer får anordnas utan bygglov om skärmtaken tillsammans inte är större än 15 kvadratmeter. Skärmtaken får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Friggebod
I en- eller tvåbostadshusets omedelbara närhet får du utan bygglov sätta upp en eller flera fristående komplementbyggnader, så kallade friggebodar. Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar får inte vara större än 15 kvadratmeter. Den högsta höjden från mark till taknock får vara 3 meter. Byggnaden eller byggnaderna får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Grannar
De grannar som berörs kan medge att mur, plank skärmtak och friggebodar placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter och då krävs inte heller bygglov. Nekar grannarna får byggnadsnämnden avgöra genom att du ansöker om bygglov.

 

Bor du utanför detaljplanerat område och sammanhållen bebyggelse?

Vissa bygglovsbefriade åtgärder avseende en- och tvåbostadshus kräver nämligen inte anmälan om det är utanför detaljplan och utanför sammanhållen bebyggelse. Även om konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning avsevärt påverkas krävs ingen anmälan för dessa åtgärder.

Du får göra följande åtgärder utanför detaljplanerat område och sammanhållen bebyggelse utan anmälan:

 • uppförande eller tillbyggnad av en komplementbyggnad på högst 30 m²,
 • tillbyggnad på högst 15 m²,
 • byggande av högst 2 takkupor,
 • komplementbyggnad, och
 • tillbyggnad.


Kom ihåg att även om din åtgärd inte kräver lov kan det kräva strandskyddsdispens om du är nämre än 100 meter från vattendrag. Läs mer om strandskyddsdispens och hur man ansöker om det på nedan sida.

Strandskyddsdispens

Vad är en ekonomibyggnad?
Exempel på ekonomibyggnader är magasin, ladugård och garage för jordbruksmaskiner.

En förutsättning för att bygga en ekonomibyggnad utan krav på bygglov är att:

 • fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område.
 • det bedrivs ett aktivt lantbruk eller skogsbruk på fastigheten.
 • att ekonomibyggnaden är till för lant- eller skogsbrukets behov.

I områden som omfattas av detaljplan krävs däremot bygglov. Detsamma gäller rivningslov.

Bra att veta är att du per automatisk inte har rätt att bygga bygglovsbefriade ekonomibyggnader bara för att din fastighet är taxerad som lantbruks- eller skogsbruksfastighet.

När krävs det bygglov?
Ekonomibyggnader är endast de byggnader som är omedelbart avsedda för de aktuella näringarna. Anläggningar som exempelvis mejerier, slakterier, konserveringsfabriker, sågverk eller växthus som inte direkt behövs för driften av jord­ eller skogsbruk eller fisket utan mera är att anse som självständiga förädlingsindustrier räknas inte som undantagna ekonomibyggnader.

Bygglov krävs för åtgärder som innebär att ekonomibyggnaden tas i anspråk eller inreds, helt eller delvis, för ett väsentligen annat ändamål än det som byggnaden senast har använts för eller som finns angivet i det senaste lämnade lovet. Detta gäller både inom och utanför detaljplanelagt område.

Är du osäker vad som gäller just dig får du gärna kontakta oss på plan- och byggenheten.

Mer information finns även på Boverkets hemsida: Kunskapsbank: Ekonomibyggnad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här kan du se exempel på vilka handlingar du ska bifoga tillsammans med din ansökan eller anmälan. Vilka handlingar som behövs beror på vilken åtgärd du ska göra.

Handlingar till din bygglovsansökan eller anmälan

Blanketter för bygglov

Från att vi har fått in alla handlingar, korrekt ifyllda, ska du få ett beslut inom 10 veckor. Om ärendet är särskilt komplicerat kan det ta ytterligare 10 veckor, alltså 20 veckor totalt.

Om åtgärden endast kräver en anmälan ska du få besked inom 4 veckor. Är ärendet komplicerat kan det ta ytterligare 4 veckor, alltså 8 veckor totalt.

Faktorer som påverkar handläggningstiden:

 • om din bygglovsansökan eller anmälan är komplett
 • om grannar och andra berörda sakägare ska få möjlighet att yttra sig, till exempel om åtgärden avviker från gällande detaljplan eller sker utanför planlagt område
 • om byggnadsnämnden måste ta beslut i ärendet. Nämnden sammanträder en gång i månaden
 • ärendets svårighetsgrad
 • arbetsbelastningen på enheten

Du kan läsa mer om kommunens taxa på nedan länk.

Avgifter och taxor

Ett bygge som har byggts utan nödvändiga tillstånd kallas för svartbygge eller olovligt bygge.

Du får inte starta ett bygge som kräver bygglov innan bygglovet beviljats och du har fått ditt startbesked. Du får inte heller börja använda bygget innan slutbeskedet kommit, om inte annat har beslutats i ditt ärende. Att bryta mot de här reglerna kan sluta med höga avgifter och få konsekvenser för taxeringen och försäkringarna.

Läs mer om olovligt byggnaden här.

Olovligt byggnade och ovårdad tomt

I bygglovsprocessen är det bra att ha koll på de olika rollerna och dess ansvar. Mer om det kan du läsa på nedan sida.

Roller och ansvar i bygglovsprocessen

Övriga lov som kan krävas

Ibland krävs det mer än bara ett bygglov innan du får börja bygga. Det beror exempelvis på om du behöver göra något arbete med marken, riva något eller bara vill undersöka möjligheten att bygga på en fastighet.

Nedan kan du läsa mer om rivningslov, marklov samt förhandsbesked.

Påbörjad rivning av badrum.

För att riva byggnader eller delar av byggnader inom detaljplanerat område måste du ha ett rivningslov. Utanför detaljplanerat område räcker det oftast att göra en anmälan.

Att flytta en byggnad eller del av byggnad från en plats till en annan räknas också som rivning. Då kan du behöva rivningslov på den gamla platsen och bygglov på den nya platsen.

Om du vill ändra marknivån måste du först ansöka om marklov. Du behöver marklov inom detaljplanerat område om höjdläget förändras mer än 50 centimeter.

Du kan också behöva marklov för schaktning och för att få fälla vissa träd eller plantera skog om det står så i områdesbestämmelserna.

Läs mer om marklov här.

Marklov

Det är vanligast att söka förhandsbesked om du planerar att bygga nytt på en obebyggd tomt utanför detaljplanerat område. Eller om du vill stycka av en bit mark till en ny fastighet.

Om det finns en detaljplan för området är ett förhandsbesked oftast onödigt eftersom att förutsättningarna redan är reglerade i planen. Då kan du istället ansöka om bygglov direkt.

Ett förhandsbesked kräver inte lika många handlingar som en bygglovsansökan. Förhandsbeskedet svarar på om kommunen tycker det är lämpligt att bygga på platsen, utan att du behöver lägga ner tid och pengar på de ritningar som måste finnas med när du söker bygglov.

Läs mer om vad för handlingar som krävs när du söker förhandsbesked här.

Bygglovshandlingar

Ett positivt förhandsbesked gäller i två år från det datum beslutet vann laga kraft. Det innebär att du måste söka bygglov inom den tiden för att kunna använda förhandsbeskedet.

Senast uppdaterad: 23 januari 2024